Σχετικά

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἱστοσελίδα μας.

Σίγουρα θὰ ἀναρωτιέστε γιὰ τὸ ποιοὶ εἴμαστε, ἡ συνήθης ἐρώτηση τὴν ὁποία ὁ καθένας κάνει ὅταν ἐπισκέπτεται ἓνα καινούριο "σπίτι".

Δὲ θέλουμε νὰ σᾶς κρατήσουμε στὴν ἄγνοια καὶ γιὰ αὐτό θὰ σᾶς ἀπαντήσουμε μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά καὶ μὲ εἰλικρίνεια.

Εἴμαστε Ἓλληνες καὶ πιὸ συγκεκριμένα εἴμαστε «κανένας». Δὲν εἴμαστε κάποιος σπουδαῖος ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσετε τὰ βήματά του ἤ νὰ μιμηθεῖτε. Δὲν διεκδικοῦμε τίποτα πέραν τοῦ δικαιώματός μας στὴν Ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τὴν Ἐλευθερία γενικότερα. Ὁμιλούμε τὴν ἑλληνική καὶ ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους ὅσους σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν ὡς Ἕλληνες.

Ὑποστηρίζουμε μὲ παρρησία ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι Φῶς…καὶ χρέος μας εἶναι αὐτὸ τὸ Φῶς νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε μέσα μας, νὰ τὰ μοιράσουμε καὶ ὄχι νὰ τὸ ἀφήσουμε νὰ χαθεῖ. Ἀναζητοῦμε τὴν ἱστορική Ἀλήθεια καὶ θέλουμε νὰ τὴ διασώσουμε καὶ νὰ τὴ διαδώσουμε.

Μετά βδελυγμίας ἀπορρίπτουμε τὶς ταμπέλες ποὺ καταλογίζονται ἀπό τοὺς περισσότερους.

Εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ ἀνθρώπους ζητοῦμε, ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Διογένης, γνωρίζουμε ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχουν χαθεῖ ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν νὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ ἀριθμούς.

Τόσο ἀπλά καὶ τόσο ἀληθινά.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἱστοσελίδα μας:

  • Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ σχολιάζει τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται. Σχόλια μὲ ἄσεμνο, πρόστυχο, χυδαῖο, πορνογραφικό, ἀπειλητικό, κακόβουλο, μὲ βάση τὸ θρήσκευμα ἤ συκοφαντικὸ περιεχόμενο ἀπαγορεύονται καὶ θὰ διαγράφονται.
  • Δὲν γίνονται δεκτοί σύνδεσμοι (links) ἀπό κομματικά ἱστολόγια, θὰ διαγράφονται χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
  • Τὰ δημοσιευμένα ἄρθρα καὶ κατ' ἐπέκταση τὸ περιεχόμενό τους ἀντιπροσωπεύουν τὸ συντάκτη τους καὶ μόνο. Οἱ ἀπόψεις τῶν διαχειριστῶν μπορεῖ νὰ μὴν συμπίπτουν μὲ τὰ περιεχόμενα τῶν ἄρθρων.
  • Οἱ χρῆστες ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ μᾶς ἀποστέλλουν ἄρθρα τους εἴτε μέσῳ τῆς φόρμας ἐπικοινωνίας εἴτε ἀπ' εὐθείας μὲ ἀποστολή e-mail στὴν ἠλεκτρονική μας διεύθυνση.
  • Τὸ δικαίωμα στὴν ἐπωνυμία ἤ στὴν ἀνωνυμία εἶναι ἐπιλογή τοῦ καθενός καὶ εἶναι ἀπολύτως σεβαστή.
  • Κατά τὸ σχολιασμὸ ἡ χρήση ξένης γλώσσης, greeklish ἤ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ γραμμάτων δὲν εἶναι ἐπιθυμητὴ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται. (Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ ὁρολογίες.)
  • Εἴμαστε ὅλοι κοινωνικὰ ὄντα καὶ ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ εὐγένεια πρὸς τοὺς ὑπολοίπους εἶναι προαπαιτούμενο.
  • Ἡ παραβίαση τῶν παραπάνω συνιστᾶ ἀποκλεισμὸ προσωρινὸ ἢ μόνιμο ἀπὸ τὸ σχολιασμὸ τῆς ἱστοσελίδας. Οἱ διαχειριστὲς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προβοῦν σὰ ἀποκλεισμὸ μόνο ἄν πρῶτα ἔχουν ἐνημερώσει καὶ προειδοποιήσει τὸν χρήστη.
  • Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση ἄρθρων μὲ τὴ χρήση ἐνεργοῦ συνδέσμου (link)