Δούρειος ἵππος

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος

Μέ τυμπανοκρουσίες καί διθυράμβους τά συστημικά ΜΜΕ γνωστοποίησαν μία «ἱστορική ἀπόφαση» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ τήν ὁ­ποία τερματίζεται ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας «στά στοι­χεῖα πού τηροῦνται στό σχολεῖο καί στούς τίτλους καί πιστοποιητικά σπουδῶν τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, καθώς καί στό πληροφοριακό σύστημα “myschool”».

Τό Ὑπουργεῖο ὁδηγήθηκε στήν ἀπόφαση αὐτή μετά ἀπό προσφυγή, πού ὑπέβαλαν ἡ Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά Δι­καιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καί ἡ Ἕνωση Ἀ­θέ­ων -αὐτή πού τή Μεγάλη Παρασκευή κα­λεῖ σέ κρε­α­τοφαγία- πρός τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Προστασί­ας Προσωπικῶν δε­δομένων, ὑ­πο­στηρί­ζοντας ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματική καί μή νόμιμη ἡ ἀναγραφή τοῦ θρη­σκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας. Ἡ ἐν λό­γῳ Ἀρχή προέβη στή σχετι­κή γνωμοδότηση, στήν ὁποία καί στηρί­χθη­κε ἡ ὑπουργός Παιδείας. Γιά τήν τολμηρή ἀπόφα­σή της ἡ ὑ­πουργός βρῆκε ἀπρόσ­μενο σύμμαχο τόν πρώην ὁμόλογό της κ. Φίλη, ἀ­πό τόν ὁποῖ­ο εἰσέπραξε τά εὔσημα. Καί «ὁ νοῶν νοεί­τω»!

Οὔτε Χριστιανοί, λοιπόν, οὔτε Ἕλληνες θά πρέπει νά εἴμαστε σύμφωνα μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας! Πολλά ἐρωτηματικά ἐγείρονται σχετικά μέ τή σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς ἀπόφασης.

Πρῶτα πρῶτα, ἡ Ἕνωση Ἀθέων, ἀ­φοῦ ἔχει χαράξει τήν πορεία της, γιατί ζήτησε τήν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τούς τίτλους; Μήπως ἔτσι ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἐζήλωσε τή δόξα τῶν διωκτῶν τῆς πίστεως; Μήπως θέλουν νά ἀποκρύψουν τήν ταυτότητά τους (πρβλ. μύθο κολοβῆς ἀλεποῦς) ἤ ἐνδεχομένως καί τά ἐσωτερικά τους κενά; Ἔγκριτοι νομικοί ἀπο­φάν­θηκαν γιά τή νομικῶς μετέωρη καί σαθρή ἐπιχειρηματολογία, τήν ὁποία ἐπικαλεῖται τό Ὑπουργείο Παιδεί­ας: Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς συνιστᾶ ἁπλῶς μία γνωμοδότηση. Δέν ἀποτελεῖ θέσ­φατο οὔτε θεσπίζει κανόνα δικαίου. Δέν ἦταν ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας στούς σχολικούς τί­τλους τό πρόβλημα τῆς Παιδείας μας, πού τό Ὑ­πουρ­γεῖο ἔσπευσε ἀσμένως καί ἀσ­θμαῖνον νά τό ἐπιλύσει -ὡς μή ὤφειλε- χω­ρίς καμία διαβούλευση.

Ἀπορεῖ κανείς: Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἐκ­παιδευτικοί σεβόμενοι τή διαφορετικότητα νά ὑπηρετήσουν τόν μαθητή, ὅταν ἡ ταυτότητά του τούς εἶναι ἄγνωστη; Πῶς γίνεται νά πραγματωθεῖ ὁ στόχος τῆς κ. Κεραμέως: «Στόχος μας στό Ὑπουργεῖο Παι­δείας καί Θρησκευμάτων εἶναι νά καλλιεργοῦμε διαρ­κῶς ἕνα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ἐλεύθερο, δημιουργικό, χωρίς ἀποκλεισμούς», ὅταν ἀποκλείουμε τόν παιδαγωγό ἀπό τήν ἐλεύθερη πρόσ­βασή του στά «στοιχεῖα» τῶν μαθητῶν του, ὥστε μέ συναίσθηση καί ἐπίγνωση τῆς ἰδιαίτερης πολιτισμικῆς ταυτότητας ὅλων τῶν μαθητῶν του νά ἐπιδοθεῖ στήν καλλιέργεια τῶν ἰδιαίτερων στοιχείων τους, προκειμένου νά ἐνισχύσει τήν πατρογονική ταυτότητα ὅλων ἀνεξαιρέτως; Ἡ ἐλευθερία, τήν ὁποία ἐ­παγ­γέλλεται τό Ὑπουργεῖο, στηρίζεται στόν ἀλληλοσεβασμό, πού καλλιεργεῖται καί διδάσκεται μέ τήν ἀποδοχή τῶν διαφορῶν καί τή συνύπαρξη καί ὄχι μέ τήν ἀφομοίωση, τήν ἀλλοίωση ἤ τήν ἐξάλειψη τῶν διαφορῶν.

Ἐπιπλέον, οἱ μουσουλμανόπαιδες πού ἀπολαμβάνουν προνόμια ἀπό τό ἑλληνικό ἐκπαιδευτικό σύστημα πῶς θά ἀποδεικνύ­ουν ὅτι εἶναι μουσουλμανόπαιδες; Θά καταργηθοῦν οἱ εὐνοϊκές γιά αὐτούς ρυ­θμί­σεις σχετικά μέ τό σύστημα εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ;

Προφανῶς μέ τίς ἀντεθνικές καί ἀντιχριστιανικές ἀποφάσεις τους θέλουν νά ἀ­ποκρύψουν τούς Ἀφγανούς, Πακιστανούς καί τούς λοιπούς ἰσλαμιστές ἐποίκους. Τί πλῆθος μεταναστῶν ἔχει συμ­φω­νηθεῖ ὑπογείως νά εἰσβάλει στή χώρα μας; Ἄς εἶναι καλά οἱ ΜΚΟ.

Τό κράτος μας εἶναι ἑλληνικό. Ἡ ἵδρυ­σή του καί ἡ συνέχιση τῆς ὕπαρξής του ἐπιτεύχθηκε μέ τή θυσία ἑκατοντάδων χι­λιάδων Ἑλ­λήνων· ἡ λειτουργία του πληρώνεται ἀπό τούς Ἕλληνες. Γιατί πρέπει τό νευραλγικό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά ὑποκύψει στό κέλευσμα μιᾶς ἀπρόσωπης «Ἀνεξάρτητης Ἀρ­χῆς»; Ἄν υἱοθετήσουμε τήν ἴδια λογική, δέν θά μποροῦμε νά ἀναφέρουμε οὔτε τό θρήσκευμα τῶν ἐπαναστατῶν τοῦ 1821. Εἶ­ναι προσωπι­κό τους δεδομένο ἡ πίστη τους στόν Χριστό;

Ἀξίζει, ἀκόμη, νά προσεχθεῖ ἡ δήλωση τῆς ὑπουργοῦ: «Ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας στούς τί­τλους καί στά πιστοποιητικά σπουδῶν δέν εἶναι ἀναγκαία καί πρόσφορη γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ τους, ὁ ὁποῖος συνίσταται ἀποκλειστικά στήν παρακο­λούθη­ση τῆς φοίτησης καί τή βεβαίωση τῶν ἐπιδόσεων καί τῆς ἐπιτυχοῦς περάτωσης τῶν σπουδῶν τοῦ μαθητῆ». Δηλαδή, ἡ πολιτεία σκοπεύει ἁπλῶς νά χορηγεῖ σέ ἀ­γνώστου προελεύσεως ἄτομα κάποια πιστοποιητικά ὅτι πέρασαν ἀπό τά σχολεῖα μας; Τό ἄρθρο 16 §2 τοῦ Συντάγματος, πού καθορίζει τόν σκοπό τῆς Παιδείας, ἀγνοεῖται καί περιφρονεῖται; Θά καταντήσουμε τά σχολεῖα μας νεοταξικά ἐργαστήρια παρα­γω­γῆς συνονθυλεύματος; Ποῦ ὁδηγεῖ τό σχολεῖο τόν αὐριανό πολί­τη, χωρίς ταυτότητα, χωρίς ἀ­ξί­ες, χωρίς παραδόσεις; Γιατί μία τέτοια ἐπιχείρηση κα­τεδάφισης;

Ἐπιτέλους, ἡ ἀποσιώπηση ἤ ἀπόκρυ­ψη τῶν πολιτικῶν ἤ φιλοσοφικῶν πεποιθή­σε­ων, τῆς πίστης καί τῆς ἐθνοτικῆς καταγω­γῆς τοῦ ἀνθρώπου δέν ταιριάζει σέ πο­λι­τισμένες κοινωνίες. Ὑποτιμᾶ τούς πολίτες καί πολύ περισ­σότερο τούς μαθητές, ἀφοῦ τούς θεωρεῖ ἐν δυνάμει ρατσιστές καί σχετικά ἀνώριμους νά εἶναι ἐλεύθεροι καί διαφορετικοί, μέ φανερή τήν ταυτότητά τους.

Ἀναμφισβήτητα, τό ὅλο σκηνικό προδίδει μιά πολεμική κατά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὑπονομεύεται τό δικαίω­μά μας νά αὐτοπροσδιοριζόμαστε ὡς ἕλ­ληνες πολίτες καί χριστιανοί ὀρθόδοξοι, γιά νά ἱκανοποιη­θοῦν σκοτεινά κέντρα, πού ἀ­περγά­ζον­ται σχέδια ἐξόντωσης τῶν Ἑλ­λήνων. Στόχος τους εἶ­ναι νά πλήξουν τίς ρίζες καί τίς παραδόσεις μας, ἔτσι ὥστε ὁ λαός μας νά καταστεῖ ἀνερμάτιστος καί νά ἀπορροφηθεῖ σι­γά-σιγά ἀπό τούς ἀναρίθμητους μετανάστες, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀνεξέλεγκτα κατακλύζουν τή χώρα μας.

Προσοχή! Προσοχή! «Ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ἕλ­λησι μεγάλων κακῶν ἄρ­ξει». «Δούρειοι ἵπ­ποι» μέ τόν μανδύα τῆς νομιμοφροσύνης δημιουργοῦν κερκόπορτες στά θε­μέλια τοῦ ἔθνους, ναρκοθετώντας τό μέλλον του μέ βραδυφλεγεῖς βόμβες γενικότερης ἀποσταθεροποίησης.

Ὅμως δέν θά τούς περάσει!
«Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν φυλή
συνότζιαιρη τοῦ κόσμου,
κανένας δέν ἐβρέθηκεν,
γιά νά τήν ἰξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την
πού τά ᾽ψη ὁ Θεός μου.
Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νά χαθῆ,
ὄντας ὁ κόσμος λείψει!».Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *