ENAΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ

Α΄.

Eρώτηση:  – Απόστολε των Εθνών, Παύλε, όταν κωλυθέντες  υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον του Θεού εν τη Ασία, ήλθατε εις Τρωάδα, και εκεί παρακληθείς παρά Αγγέλου (ανδρός Μακεδόνος), έλαβες εντολή: «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», και ευθέως εζητήσατε εξελθείν εις την Μακεδονίαν, εις ποίαν Μακεδονίαν προσκέκληται ημάς ο Κύριος ευαγγελίσασθαι τους Μακεδόνες;

Απάντηση: -Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος (υπό του Αγίου Πνεύματος οδηγούμενοι) ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν, εκείθεν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις… Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν, ήλθομεν εις Θεσσαλονίκην. Εκείθεν με τον Σίλαν εις Βέροιαν ήλθομεν, εκείθεν δε εις Αθήναν καταπλεύσαμεν… βλέπε Β΄ Περιοδεία μου. (Πραξ.,κεφ.ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄).

——————————

Β΄.

Eρώτηση:  – Εσύ, θεόπτα Προφήτη Δανιήλ, ενεργούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, υπό τίνος βασιλέως επληροφορήθης ότι η βασιλεία των Περσών καταληθύσεται;

Απάντηση:  – Το Πνεύμα της Αληθείας, είπε εις εμέ:  «ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα, βασιλεύς Μήδων και Περσών. ο τράγος των αιγών ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ∙ και το κέρας το μέγα, αυτός εστίν ο βασιλεύς ο πρώτος… Εν έτει δε τρίτω Κύρου βασιλέως Περσών, (το Πνεύμα το Άγιον διά Αγγέλου οφθείς μοι είπεν…) εγώ εξεπορευόμενην, και ο άρχων των Ελλήνων ήρχετο, αλλ’ ή αναγγελώ σοι το εντεταγμένον εν γραφή αληθείας, και ουκ έστιν εις αντεχόμενος μετ’  εμού περί τούτων, αλλ΄η Μιχαήλ ο άρχων υμών» (Δανιήλ, κεφ.Η΄ και κεφ.Ι΄).

——————————

Γ΄.

Eρώτηση:  – Μ. Αλέξανδρε, πώς ενώ ήσουν βασιλιάς των Μακεδόνων, ο προφήτης Δανιήλ σε αποκαλεί: «βασιλεύ και Άρχων των Ελλήνων»;

Απάντηση: – Με την ανάληψη της βασιλείας των Μακεδόνων υπ’ εμού, το πρώτο που έπραξα ήταν να συγκαλέσω το 336 π.Χ. Συνέδριο στην Κόρινθο όλων των ελληνικών πόλεων∙ με εισήγησή μου συγκροτήθηκε η πρώτη Πανελλήνια ένωση των πόλεων-κρατών, όπου αποφασίσαμε να σταματήσει ο εμφύλιος μεταξύ των ελληνικών πόλεων και να εκστρατεύσουμε όλοι οι Έλληνες κατά των Περσών. Σ’εκείνο το συνέδριο η Πανελλήνια ένωση με αναγόρευσε «Βασιλέα», «Αυτοκράτορα Στρατηγό» όλων των Ελλήνων, ώστε να ηγηθώ της εκστρατείας κατά των Περσών και οι ελληνικές πόλεις συνέβαλαν σε στρατό, πλοία κ.λ.π. Το Άγιο Πνεύμα διά του Προφήτη Δανιήλ, ορθά προείπε αναφερόμενος σε εμένα:  το «ΜΕΓΑ ΚΕΡΑΣ», ως «ο Άρχων των Ελλήνων»  και όχι των Μακεδόνων, διότι προείδε την εκ του Συνεδρίου της Κορίνθου του 336 π.Χ. απόφαση της πανελλήνιας ένωσης που ήταν ομόφωνη (πλην των Λακεδαιμονίων).

Ερώτηση: – Μ. Αλέξανδρε, βλέπεις τι ετοιμάζει σήμερα ο μικρός Αλέξης για τη Μακεδονία. Βλέπεις τι ψήφισε ο Ζάεφ και ότι ανακηρύττουν ότι το έθνος Μακεδονία είναι τα Σκόπια, ότι έχουν μακεδονική γλώσσα, μακεδονική υπηκοότητα κ.λ.π. Εσύ, λοιπόν, ως ο Μέγας και ένδοξος παρά πάντων βασιλεύς των Μακεδόνων, και καθ’ ύλην αρμόδιος για τα όρια της βασιλείας σου, μπορείς να μας πεις την αλήθεια για τα Σκόπια;

Απάντηση: Μετά την εντολή που έλαβα από την πανελλήνια ένωση της Κορίνθου, πριν ξεκινήσω με τους Έλληνες για την Ασία, ως έμπειρος Στρατηγός έκρινα ότι η εκστρατεία μας έπρεπε να ξεκινήσει με την υποταγή των βάρβαρων φυλών που ευρίσκοντο βόρεια και ανατολικά των συνόρων της Μακεδονίας, και που συνεχώς δημιουργούσαν προβλήματα στη Μακεδονία (όπως συνεχίζουν να προξενούν και σήμερα οι απόγονοί τους). Έτσι την άνοιξη του 335 π.Χ., ξεκίνησα βορειοανατολικά με την καθυπόταξη των βάρβαρων φυλών που κατοικούσαν στη σημερινή Βουλγαρία, τον Νέστο, τον Αίμο έως τον Δούναβη. Κατέλαβα την χώρα την Γετών, μια θρακική φυλή κάτω από τον Δούναβη, μεταξύ βόρειας Βουλγαρίας και νότιας Ρουμανίας. Καθυπέταξα την χώρα των Τριβαλλών (μια αρχαία βαρβαρική θρακική φυλή, που εκτεινόταν νότια της σημερινής Σερβίας και της δυτικής Βουλγαρίας, και η φυλή είχε επιρροές από Κέλτες, Σκύθες και Ιλλυρούς. Εν συνεχεία πήγα στην χώρα των Παιόνων, που περιλάμβανε το μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού κρατιδίου των Σκοπίων, και θεωρείτο ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα βαρβαρικά φύλα της περιοχής, που αποτελείτο από μίξη πολλών φυλών. Τέλος κυρίευσα την χώρα των Ιλλυρίων (τη σημερινή Αλβανία) πολεμώντας στα βουνά των Ιλλυριών προς την Αχρίδα Λίμνη. Με αυτούς τους πολέμους εν όψει της εκστρατείας κατά των Περσών, κάλυψα τα νώτα της Μακεδονίας επαρκώς και προστάτευσα τα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας από τις εχθρικές -προς την Μακεδονία- βαρβαρικές φυλές, και έτσι στις αρχές του Απριλίου 334 π.Χ. ξεκίνησα για την Ασία. Οι Παίονες λοιπόν, τα σημερινά Σκόπια, ήταν μια εχθρική βαρβαρική φυλή, που δημιουργούσε προβλήματα ακόμα και σε εμένα τον Μ. Αλέξανδρο∙ όμως όσο ζούσα και έλειπα στην Ασία, δεν τόλμησαν να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, μετά δε τον θάνατό μου πάλι ανεξαρτητοποιήθηκαν δημιουργώντας και τότε και μέχρι σήμερα, προβλήματα στη Μακεδονία.

——————————

Δ΄.

Ερώτηση: – Άγιοι Αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας, ίνα μη οι πέτρες (σαν κι εμένα) κεκράξονται, θα ενταλθείτε για μια ημέρα εξ αυτής της εβδομάδος, να γίνει παράκληση σε όλες τις ενορίες, με αίτημα να μη βασιλεύσει το πνεύμα ψεύδους, απάτης και αδικίας; Θα χτυπήσετε σε όλη την Ελλάδα πένθιμα τις καμπάνες;  Θα οργανώσετε με τις Μητροπόλεις Σας να κατεβείτε όλοι Σας στο Σύνταγμα; Θα δώσετε εντολή σε όλους τους Ιερείς να διαθέσουν ένα λεωφορείο τουλάχιστον από κάθε Ενορία;  Θα αντισταθούμε στο πνεύμα ψεύδους, απάτης, αδικίας, προδοσίας, παραχάραξης της ιεράς ιστορίας;  Ή θα αφήσουμε να βασιλεύσει το πνεύμα ψεύδους και θα αρκεστούμε σε έκδοση δελτίου τύπου ότι απλά (για το θεαθήναι) δεν συμφωνούμε; Και από τους καναπέδες θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή τον τίμιο Λαό μόνο του, χωρίς Ποιμένες, να εκδηλώνει περήφανα την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ του και να αντιδρά και να διαμαρτύρεται εν Πνεύματι Αληθείας;

Μια από τις πέτρες που κράζει

Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου


Πηγή: Βασιλίνος


Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *