ΛΕΥΚΑ – ΑΠΟΧΗ – ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

εκλογές

Ζῶ σὲ μία χώρα ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πάρει διαζύγιο μὲ τὴ λογικὴ καὶ ἐχουν καταδικάσει τὴν κριτικὴ σκέψη σὰν τὸ χειρότερο κακὸ ποὺ μπορεῖ νὰ πάθῃ ἕνας ἄνθρωπος, ἐνῷ τὸ νὰ σκέφτεσαι ἀπὸ μόνος σου χωρὶς τὴν ἐπίδραση τῆς προπαγάνδας τῆς τηλεοράσεως ἀποτελεῖ μολυσματικὴ ἀσθένεια.

Ὁ λόγος καὶ πάλι γιὰ τὶς ἐκλογὲς ὅπου τὰ ἀκατανόμαστα ἀνθρωπάκια ποὺ ὑποδύονται τὸν ῥόλο τοῦ ψηφοφόρου γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἔχουν βρεῖ καινούριο παιχνιδάκι προσπαθῶντας νὰ ἀνακαλύψουν τὴν σημασία τοῦ ΛΕΥΚΟΥ καὶ τῆς ΑΠΟΧΗΣ, ἀφοῦ ἀκόμη κι αὐτοὶ οὶ δύσμοιροι νοητικοὶ σακάτηδες ἀντιλαμβάνονται ὁτι οἱ ἐπιλογές τους ἔχουν τελειώσει, δὲν ὑπάρχουν ἀλλὰ πιὸ συγκεκριμένα δὲν ὑπῆρξαν ποτέ.

Ἡ ψηφοφορία εἶχε κανόνες ποὺ ἀνταποκρίνονταν σὲ κάποια λογικὴ μὲ θεμέλιο μία ἠθικὴ βάση ὁπου ὁ νομοθέτης ἀπεικόνισε στὸν νόμο του. Αὐτὰ ἔγιναν κάποτε ὅταν κυριαρχοῦσε ἐν γένει ἡ ἠθική, κάτι τὸ ὁποῖο σήμερα θεωρεῖται ἀρρώστια.

Ἡ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου βρῆκε τὴν λύση νομοθετῶντας πάνω στοὺς παλιοὺς νόμους, μεταβάλλοντάς τους δῆθεν γιὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὶς ἐξελίξεις ἀλλὰ ἀφαιρῶντας τὴν λογικὴ καὶ τὴν ἠθικὴ βάση ἀφοῦ σκοπός της δὲν ἦταν τὸ καλῶς ἔχειν τῆς κοινωνίας ἀλλὰ ἡ διατήρηση τῶν ἰδίων στὴν ἐξουσία.

Ἔτσι «βαφτίστηκαν» μὲ νέα ὀνόματα καὶ ὁρισμοὺς οἱ παλιὲς λέξεις ἀφοῦ φρόντισαν νὰ διοχετεύσουν τὴν καινούρια ἔννοιά τους μέσῳ τῶν σκουληκιῶν ποὺ διαβρώνουν τὸν κοινωνικὸ ἱστό, τοὺς δημοσιογράφους. Γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο τίμησαν τὸν πρωτεργάτη αὐτῆς τῆς ἀνήθικης πράξης, ἀνακυρήσσοντάς τον Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, «τὸν Πρῶτο Ἕλληνα Πολίτη».

Τὸ ΛΕΥΚΟ ἢ ἡ ἀποχὴ εἶχαν τὴν πολιτική τους ἔννοια, πρὶν τὰ νομοθετήματα τοῦ θλιβεροῦ ἀσπρομάλλη. Τώρα μπορεῖ νὰ τσακώνεστε μεταξύ σας γιὰ τὸ τί πραγματικὰ ἰσχύει, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ βρῆτε ἄκρη ἐὰν θέλετε νὰ ὑπακούσετε στὸν νόμο.

Θὰ ἔπρεπε βέβαια νὰ ντρέπεστε διότι μετὰ ἀπὸ τόσες ἐκλογικὲς ταλαιπωρίες ποὺ ἔχετε περάσει θὰ ἔπρεπε νὰ εἶστε ἐνήμεροι ἂν ὄχι μορφωμένοι γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκλογῶν, ἐνῷ πιάνεστε μονίμως «ἀδιάβαστοι» σὲ κάθε ἐκλογὲς ποὺ σᾶς ἐπιβάλλουν.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι εἶστε δεμένοι χειροπόδαρα διότι (δανείζομαι τὴν ἔκφραση ἀπὸ πρόσφατο δημοσίευμα):

«...ἡ τελικὴ σύνθεση τῶν βουλήσεών τους μετριέται μόνο ἡ ὅποια κατάφασή τους. Ἡ ἄρνηση ἢ οὐδετερότητά τους, ἁπλῶς πετιέται στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων».

Σᾶς ἐπιβάλλουν: Τοὺς ὑποψηφίους, τοὺς συνδυασμούς τους, τὶς μεταλλάξεις, τὶς συγχωνεύσεις, τὰ νέα κόμματα, δὲν ἔχετε δικαίωμα νὰ πῆτε ὁτι δὲν συμφωνῶ μὲ κανέναν διότι ἀκυρώνουν τὴν φωνή σας καὶ ἐὰν δὲν συμμετέχετε, σᾶς κατηγοροῦν γιὰ ἔλλειψη πολιτικῆς ὀρθότητος, διότι δὲν ὑπακοῦτε στὴν δυναστικὴ καταναγκαστικὴ ψηφοφορία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ νέου «δημίου» ποὺ θὰ σᾶς ἀναλλάβῃ.

Ἐλπίζω νὰ προσέξατε σὲ ὅλα τὰ δημοσιεύματα ποὺ κυκλοφοροῦν, ὅτι εἶναι σχεδιασμένα μόνο γιὰ νὰ πολώσουν καὶ ὄχι νὰ βοηθήσουν. Αὐτοὶ ποὺ εἶναι ὑπὲρ τοῦ λευκοῦ δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν ἀποδεικτικὰ ἢ στηρίζονται σὲ παλαιὲς νομοθεσίες καὶ δὲν λαμβάνουν ὑπ ̓ὄψιν τους τὶς τροποποιήσεις τοῦ ἐλεεινοῦ ἀσπρομάλλη καὶ γι ̓ αὐτὸν τὸν λόγο δὲν προσφέρουν ἀποδεικτικὰ ἐπιχειρήματα καὶ παραπομπὲς διότι ἁπλὰ δὲν ἔχουν, οἱ δὲ «ἀφυπνιστὲς» ἐνάντιοι τοῦ λευκοῦ ὀμιλοῦ περὶ ποσοστῶν 51%, καταμετρήσεως ψήφων καὶ ἑδρῶν, ἐκλογικοὺς νόμους μὲ ἡμερομηνίες ἐνῷ φοβερίζουν μὲ τὸ ὁτι θὰ ἀποφασίσουν οἱ λίγοι γιὰ ὅλους μας. (δημοκρατία εἴπατε;)

Οὐδεὶς ἐκ τῶν δύο κατηγοριῶν παπαγάλων δὲν ἑστιάζει στὴν πραγματικὴ εἰκόνα ἡ ὁποία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκρυβῇ καὶ εἶναι αὐτὴ, τῆς ἀπαξιώσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Αὐτὴ μὲ τὰ μεγάλα ποσοστὰ τῆς ἀποχῆς καὶ τῶν λευκῶν μοιραῖα θὰ πυροδοτήσῃ τὶς σκέψεις ἀκόμη καὶ τῶν καθυστερημένων ὁτι: «αὐτὸ τελικὰ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ» καὶ θὰ ἀντιδράσουν διότι θὰ γίνῃ τελικὰ στὸ μυαλό τους ἡ μικρὴ αὐτὴ σύνδεση ποὺ λέει: «Πῶς εἶναι δημοκρατικὸ ἀφοῦ ὁ μισὸς πληθυσμὸς ἀπεῖχε καὶ τὸ ὑπόλοιπο μεγάλο ποσοστὸ ψήφισε λευκὸ καὶ κατὰ συνέπειαν ἀκυρώθηκε;».

Αὐτὸ λοιπὸν φοβοῦνται καὶ προσπαθοῦν καὶ ἀπὸ τὶς δύο μεριὲς νὰ ξαναβάλουν τὰ «γίδια στὸ μαντρί», νὰ ξαναγίνουν καὶ πάλι ἐκλογὲς ὅπου ἡ ἀποχὴ καὶ τὰ λευκὰ δὲν θὰ κάνουν αἴσθηση καὶ νὰ συνεχιστῇ ἡ καταστροφικὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς ἑπόμενες ἐκλογές, ὅπου θὰ ἔχουμε ξανὰ τὰ ἴδια ἐρωτηματικὰ καὶ κανεὶς δὲν θὰ γνωρίζῃ ἂν εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ τὸ ἐκλογικὸ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, τί εἶναι τὸ ΛΕΥΚΟ, τί σημαίνει ΑΠΟΧΗ.

Οἱ ἐπαγγελματίες ψεῦτες καὶ ὑπόδικοι τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου οἱ πολιτικοί, μόλις καταλάβουν ὁτι δὲν ἔχουν κόσμο στὸ μαντρί, τότε θὰ τὰ χρειαστοῦν, διότι θὰ καταλάβουν χρόνου ἡ παραμονή τους στὴν ἐξουσία.

Μπορεῖτε νὰ ἀπέχετε ὅλοι ἢ νὰ ψηφίσετε λευκὸ ὅλοι; Ἀφοῦ τὰ ἔχετε δοκιμάσει ὅλα καὶ τώρα ἀναμασᾶτε τὸν ἐμετό σας χωρὶς ἀποτέλεσμα, δοκιμᾶστε κι αὐτὴν τὴν συνταγή. Ἂν δὲν θέλετε νὰ ἀκούσετε πάλι, εἶναι δικαίωμά σας, ἐγὼ ἄλλωστε δὲν εἶμαι καλὸς πολίτης διότι σκέφτομαι.Πηγή: Ἀρχεῖο .pdf
Ἀντιγραφή: Ἑλλήνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *