Χαμένες ἤ …λησμονημένες Αἰγές;

Παραχάραξις στὴν Βεργίνα

Γράφει στὴν ἐπιτομὴ τοῦ Ἰουστίνου ὁ Pompeius Trogus, ὅτι ἡ Ἔδεσσα εἶναι οἱ πρῴην Αἰγές!!!

Ἱστία, Ἴναχος,

35 Σ Clem. Al. Protr. 11, 8, p. 300.12 Stählin αἶγες ]

Καρανῷ τῷ Ποιάνθους υἱῷ ἐξ Ἄργους μέλλοντι ἀποικίαν στέλλειν ἐπὶ Μακεδονίαν εἰς Δελφοὺς ἐλθόντι ἔχρησεν ὁ Ἀπόλλων

 • φράζεο, δῖε Καρανέ, νόῳ δ’ ἐμὸν ἔνθεο μῦθον·
  ἐκπρολιπὼν Ἄργος τε καὶ Ἑλλάδα καλλιγύναικα χώρει πρὸς πηγὰς Ἁλιάκμονος· ἔνθα δ’ ἂν αἶγας βοσκομένας ἐσίδῃς πρῶτον, τότε τοι χρεών ἐστιν ζηλωτὸν ναίειν αὐτὸν γενεάν τε πρόπασαν.
 • ἐκ δὴ τοῦ χρησμοῦ προθυμότερος γενόμενος <ὁ> Καρανός, σύν τισιν Ἕλλησιν ἀποικίαν στειλάμενος, ἐλθὼν εἰς Μακεδονίαν ἔκτισεν πόλιν καὶ Μακεδόνων ἐβασίλευσεν καὶ τὴν πρότερον καλουμένην Ἔδεσσαν πόλιν Αἰγὰς μετωνόμασεν ἀπὸ τῶν αἰγῶν. ᾠκεῖτο δὲ τὸ παλαιὸν ἡ Ἔδεσσα ὑπὸ Φρυγῶν καὶ Λυδῶν καὶ τῶν μετὰ Μίδου διακομισθέντων εἰς τὴν Εὐρώπην. ταῦτα Εὐφορίων ἱστορεῖ ἐν τῇ Ἱστίᾳ καὶ τῷ Ἰνάχῳ.
  Ἱστίᾳ Ἱστιαίᾳ Meineke Ἱστιαίᾳ ἢ Ἰνάχῳ Bergk, cf. Theocr. 16 Χάριτες ἢ Ἱέρων

  σχόλια εἰς τὸν Κλήμεντα τὸν Ἀλεξανδρέα
  Σχόλια εἰς τὸν Προτρεπτικὸν καὶ Παιδαγωγικὸν, 300, 12-26.

  Παραλογισμὸς

  Κλεῖστε τὰ μάτια καὶ φαντασθεῖτε ὅτι ἐσεῖς ἤσασταν ὁ Μακεδὼν ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐπιλέξῃ τὸ ὁρμητήριο τῆς ῥάτσας του.
  Ὅτι ἐσεῖς ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσετε τὸν χρησμὸ καὶ νὰ ἱδρύσετε τὶς ΑΙΓΕΣ.
  Ὅτι ἔπρεπε ἡ κοιτὶς νὰ εἶναι ἀσφαλὴς γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενον.
  Θὰ τὸ κάνατε στὴν πρώτη εἰκόνα (Ἔδεσσα) ἢ στήν δευτέρα εἰκόνα (Βεργίνα);

  Σὲ αὐτὸ τὸ παράδειγμα καὶ σὲ δεκάδες ἄλλα, ποὺ ἡ κοινὴ λογικὴ δὲν χρειάζεται πτυχία, ἐκμηδενίζεται ἀπὸ ἐπιτηδείους ἡ νοημοσύνη τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. Καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοί; Οἱ ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχαίων, αὐτοὺς ποὺ ὀνομάζουμε ἀρχαιολόγους.
  Γιατί τὸ κάνουν; Γιὰ δύο λόγους, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.

  Ἐὰν ἡ λογικὴ κάποιων λίγων ἀπὸ αὐτοὺς ἔπιασε πάτο, γιατί οἱ ὑπόλοιποι δὲν ἀποκαθιστοῦν τὰ πράγματα καὶ ἁπλᾶ χαχανίζουν ὅταν ἀκοῦν τὶς σαχλαμάρες;
  Εἶναι δύσκολο νὰ πῇς τί εἶναι χειρότερο καὶ ἔτσι ὅσο κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς δὲν διαφοροποιῶνται ἐπισήμως, ἐγὼ θὰ τοὺς ἔχω στὸ ἴδιο «καζάνι». Θὰ ἐπιμένω ὅτι γιὰ ἴδιο ὄφελος, παρασιτοῦν καὶ ἀπομυζοῦν τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό μας.

  Κάθε φράση τοὺς εἶναι ψεύτικη καὶ οἱ αἰτιολογήσεις τους δὲν στέκονται οὔτε σὲ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου. Στὴν καθομιλουμένη θὰ πῆ αὐτό, ὅτι μᾶς περνοῦν γιὰ ἠλιθίους.

  Ἂς δοῦμε ἕνα ἱστορικὸ ἀπόσπασμα.

  …….Οἱ Μακεδόνες ἡττήθησαν καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἐφονεύθη. Οἱ Γαλάτες ἄρχισαν νὰ λεηλατοῦν τὴν χώρα. Ἡ ὕπαιθρος ἐρημώθη καὶ ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς κατέφυγε στὶς πόλεις, ὅπου ἦταν ἀσφαλὴς (καθὼς οἱ βάρβαροι ἀγνοοῦσαν τὴν πολιορκητικὴ τέχνη)….

  Τὸ βασιλικὸ νεκροταφεῖο στὴ Βεργίνα, δὲν ἦταν ἐντεταγμένο σὲ κάποιαν πόλη, ἦταν στὴν ὕπαιθρο μαζὶ μὲ τὸ Καβείριο (ἀνάκτορο) μόνον καί, πολὺ σωστά, βάσει τοῦ ἀποσπάσματος ἐλεηλατήθη.
  Θὰ ἦταν διαφορετικά, ἐὰν οἱ Αἰγὲς ἦσαν ἐκεῖ. Τὸ ἀπόσπασμα θὰ ἔπρεπε νὰ λέῃ ὅτι ἐπετέθησαν στὶς Αἰγές, ἀφοῦ αὐτὲς κατ’ αὐτοὺς συνυπῆρχαν μὲ τὴν νεκρόπολη!!! Καὶ ἐπειδὴ οἱ νεκροπόλεις δὲν ἔχουν εὐρήματα πόλεως, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν αὐτὴν τὴν ἀπουσία στὴν Βεργίνα, ἔγραψαν ὅτι οἱ Αἰγὲς παρήκμασαν καὶ στὸν 1ο αἰώνα π. Χ. ἐγκατελείφθησαν!!!!
  Ἂν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο, νὰ μοῦ τὸ πεῖτε καὶ ἐμένα.

  Πρὸς Ἐδεσσαίους

  Ἔδεσσα θὰ πῆ, Ἕδρα Βασιλική, εὐπορία καὶ ἐφορμῶντα ὕδατα.
  Δὲν εἶναι δύσκολο πλέον στοὺς Ἐδεσσαίους νὰ διεκδικήσουν καὶ νὰ πάρουν πίσω τὴν πόλη τους. Ἡ Βεργίνα στέκεται ἐκεῖ γυμνή, μόνο μὲ ἕνα φύλλο συκῆς ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ μία καταῤῥέουσα διαχρονικὴ πλαστογραφία. Εἶναι θέμα τιμῆς γιὰ τοὺς Ἐδεσσαίους νὰ ἀποκαταστήσουν τὰ πράγματα. Ὁ τόπος ἐκεῖ ἔχει ἀρχές, συλλόγους, ἐπιφανεῖς πολίτες καὶ λαὸ πατριῶτες, γιὰ νὰ πράξουν τὰ δέοντα. Θέλω νὰ τὸ πιστεύω δηλαδή, γιατί ἂν καὶ ἐκεῖ συμβαίνῃ ὅτι στὶς Σέῤῥες, τότε λυπᾶμαι.
  Ἴδωμεν…

  ΥΓ. Τὸ ἀμπέλι ποὺ τρώει ἡ αἴγα στὸ νόμισμα, συμβόλιζε τὴν ΕΥΠΟΡΙΑ τῆς περιοχῆς. Αὐτὴ ποὺ ἀναζητοῦσε στὸν μύθο ὁ Κάρανος.

  Τσίντσιφος Ἀστέριος  Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  Σχετικά άρθρα...

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *