Φροντίζουμε τὸν ληστή μας καλλίτερα ἀπὸ τὸν …ἑαυτόν μας!!!

Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου,
Ὄλγας τοῦ Γεροβασίλη χοροστατούσης,
στὴν προσπάθεια ἐπιτεύξεως,
καλλιτέρων καὶ ὁμαλοτέρων συνθηκῶν διεξαγωγῆς ληστειῶν,
ἐξέδωσε τὸν ἀκόλουθο
«Ὁδηγὸ Θύματος γιὰ τὴν προστασία καὶ ἀσφαλῆ διαφυγὴ τῶν Ληστῶν».

Σὲ τρία (3) ἁπλᾶ βήματα μποροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε,
καλύλίτερες προϋποθέσεις,
γιὰ τὴν ἐνεργητικὴ καὶ παθητικὴ ἀσφάλεια καὶ ὑγιεινὴ τοῦ Ληστοῦμας:

 1. Ψυχολογῆστε σωστὰ τὸν Ληστή σας.
  Εἶναι ὑποχρέωσις τοῦ θύματος,
  νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ προφὶλ τοῦ Ληστοῦ του.
  Εἶναι χρήστης; Δὲν εἶναι; Εἶναι λίγο; Εἶναι χαρμάνης; Εἶναι τσογλάνης;
  Ξέρει τί ἀγοράζει, ἢ βαρᾶει ὅ,τι νἄναι πάσα;
  Εἶναι σεσημασμένος, εἶναι πρωτάρης, ἔχει γκόμεέρηὁ;
  Εἶναι ἁπλός ληστής, ἢ Ληστὴς – ἀκτιβιστής – ἀνθρωπιστής
  μὲ ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες καὶ ὁράματα, τύπου «I have a Dream»;
  Πολλὲς ληστεῖες γίνονται γιὰ καθαρὰ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους,
  ἀπὸ εὐαίσθητους ἀνθρώπους μὲ πλούσιο συναισθηματικὸ κόσμο
  καὶ σημαντικὴ προσφορὰ στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
  Θυμηθεῖτε λίγο τὸν Ρομπὲν τῶν Δασῶν καὶ τὸ Σέργουντ.
  Θυμηθεῖτε τὸν Μπαμπάνη, τὸν Νταβέλη, τὸν Γιαγκούλα
  καὶ τοὺς ληστὲς τῶν ὁρέων.
  Μὴν μπερδεύετε τὴν ἀπαλλοτρίωση
  γιὰ λόγους ὀρθῆς ἀναδιανεμητικῆς πρακτικῆς,
  μὲ τὴν κοινὴ κλοπή, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν συνήθη πρακτικὴ τῶν λαδεμπόρων.
  Περαιτέρω.
  Τὸ φερόμενο ὡς θύμα ὀφείλει νὰ διατηρήσῃ τὴν ψυχραιμία του,
  τὸ χιοῦμορ του, τὸ φλέγμα του, τὴν νεωτερικότητά του
  καὶ νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ τυχὸν βερμπαλιστικὲς ἀπειλὲς
  ἢ κάτι σὲ μαχαίρια ἢ ὁπλισμὸ πού, τυχὸν θὰ φέρη ὁ Ληστής του.
  Τὸ θύμα πρέπει ἀνὰ πάσᾳ στιγμῇ νὰ εἶναι σὲ θέση,
  νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸν τύπο τοῦ Ληστοῦ του.
  Ἐνημερωθεῖτε ἀπὸ τὸ τοπικό σας Α.Τ. σήμερα,
  γιὰ τὸν τρόπο ποὺ κρατᾶ τὸ μαχαίρι.
  Ἐνημερωθεῖτε γιὰ τὰ trade marks τῶν μαχαιριῶν.
  Ἕνας ἀκτιβιστής, οὐδέποτε θὰ σᾶς ἀπειλήση,
  μὲ μαχαίρι ἀπὸ τὰ καλάθια τῶν Ἀθηνῶν,
  ποῦ χρησιμοποιοῦν οἱ κοινοὶ ποινικοί,
  ἀλλὰ μὲ Solingen ἤ, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ πρόχειρο,
  τίποτα λιγότερο ἀπὸ ἕνα Samura (αὐθεντικὸ ἐ, ὄχι R.O.C.).
  Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μπορεῖτε νὰ ξεχωρίσετε,
  τὸν ἀκτιβιστὴ ἀπὸ τὸν κοινὸ ποινικό.
 2. Εἶναι ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τοῦ θύματος νὰ βοηθήσῃ τὸν Ληστή του,
  ἔτσι ὥστε ἡ ληστεία νὰ γίνῃ γρήγορα, ὁμαλά,
  ἀπρόσκοπτα, ἀβασάνιστα, ἀβάδιστα
  καὶ χωρὶς περιττὲς συζητήσεις, ἀντιδράσεις, ἐνστάσεις, ἀνακοπές.
  Εἰδικὴ μέριμνα πρέπει νὰ λαμβάνῃ τὸ φερόμενο ὡς θύμα,
  ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ἀσφαλὴς διαφυγὴ τοῦ φερομένου ὡς Ληστοῦ του,
  χωρὶς νὰ δημιουργοῦνται στρεσογόνες καταστάσεις,
  ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν ἀνεπιθύμητες ἐντάσεις στὸν δράστη,
  ἕως καὶ πιθανὰ ἀνεπιθύμητα ἐγκεφαλικά.
  Ἐνεργῆστε ὑπεύθυνα, ἐνημερωμένα, πολιτικοποιημένα
  καὶ μὲ τὴν δέουσα εὐαισθησία καὶ προσοχή,
  γιὰ νὰ δημιουργήσετε στὸν Ληστή σας τὶς κατάλληλες συνθῆκες,
  ἀσφαλοῦς καὶ ἀπροβληματίστου διαφυγῆς, μετὰ τῆς ὁποίας λείας του.
 3. Δὲν ξεχνᾶμε:
  Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τοῦ Ληστοῦ μας,
  τόσο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ληστείας ἀλλὰ καὶ ἐπέκεινα,
  εἴτε αὐτὸς συλληφθῇ εἴτε ὄχι.
  Ὑπάρχουν περιπτώσεις,
  ὅπου οἱ Ληστὲς ἐκακοποιήθησαν ἀπὸ ἀστυνομικὲς δυνάμεις,
  ἢ καὶ ἀπὸ ἀνεύθυνο προσωπικὸ ΕΚΑΒ κτλ,
  ποῦ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς παράσχῃ δῆθεν πρῶτες βοήθειες,
  προκαλώντας περαιτέρῳ τραυματισμοὺς καὶ ὑπερβολικὸ ἄγχος
  καὶ μὴ εὔκολα διαχειρίσιμες στρεσογόνες καταστάσεις,
  τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ληστὲς ἐξακολουθοῦσαν,
  μὲ ὀρθὲς πρακτικές, ὡς ὄφειλαν, νὰ ἐπιχειροῦν διαφυγή.
  Ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸν Ληστή μας καὶ μετὰ τὴν σύλληψή του.
  Ὡς θύματα, ἔχουμε τὴν πρωταρχικὴ εὐθύνη γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβῇ,
  κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐνασχολήσεώς του μαζύ μας,
  γιὰ τὴν ὁποία ἐνασχόληση, ὀφείλουμε νὰ νοιώθουμε τετιμημένοι.

Μαζὺ μποροῦμε νὰ προστατεύσουμε τοὺς Ληστές μας,
ἀπὸ τοὺς αἰμοδιψεῖς καὶ αἱμοσταγεῖς ἀπροσκλήτους διῶκτες τους
καὶ τοὺς σαδιστὲς μαγαζάτορες,
ποῦ σκόπιμα ἐγκαταλείπουν τὰ πόστα τους, δῆθεν,
μήπως καὶ ῥίξουν κάποιαν κλωτσιὰ στὸ ψαχνό.

Μὴν ξεχνᾷς, αὔριο μπορεῖ νὰ κάνῃς ληστεία κι ἐσύ.

Σκέψου πὼς θὰ ἤθελες νὰ φερθοῦν σὲ ἐσένα,
ἐὰν ἤσουν στὴν θέση τοῦ Ληστοῦ.

Ἀγάπησε τὸν Ληστή σου,
στὸ κάτω κάτω σὲ ἐπέλεξε ἀνάμεσα σὲ τόσα ἄλλα πιθανὰ θύματα
καὶ αὐτό, ἐάν δέν σέ ἀνεβάζει κοινωνικά, τί;.

Μὴν εἶσαι ἀγνώμων, μὴν τὸν βάζῃς σὲ κίνδυνο μὲ ἀλόγιστες ἐνέργειες.

Ἐνημερώσου, ἀκολούθησε ὀρθὲς πρακτικές.

Θυμήσου ὅτι κινδυνεύεις νὰ ἔλθῃς ἀντιμέτωπος,
μὲ σοβαρότατες ποινικὲς κατηγορίες κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος,
Ἐὰν βλάψῆς τὸν ληστή σου,
ἢ ἐὰν παραλείψῃς νὰ ἐξουδετερώσῃς τοὺς ὁποίους πιθανοὺς κινδύνους του.

Φέρσου Ὑπεύθυνα – Προστάτευσε τὸν Ληστή σου.

Βοήθησέ τον νὰ διαφύγῃ μὲ ἀσφάλεια
καὶ ὑγιής, ὅπως ἐπιτέλους, ἦλθε.

Καί, ἀφοῦ, τὰ ἔχεις ἐμπεδώση καὶ ἀφομοιώση ὂλ’ αὐτά,
φέρσου ἀντίστοιχα καὶ μὲ τὸ μακρὺ χέρι τοῦ κράτους,
ποῦ νοιώθεις καθημερινὰ μέσα στὴν τσέπη σου.

Διότι ἡ ποινικοποίησις κάθε ἀντιστάσεωςς εἶναι θέμα πολιτισμοῦ.

Διότι ἡ ἀνοχὴ στὴν ληστεία, δὲν εἶναι ἀποδόμησις.

Διότι ἡ ληστεία εἶναι κοινωνικὴ ἀναδιανομή.

Διοτι ἡ ἀσφάλεια τῶν Ληστῶν μᾶς εἶναι ὑπόθεσις ὅλων μας.

Ὄχι στὴν βία τοῦ μαγαζάτορος, ἀπ’ ὅπου κι ἂν προέρχεται.

Κατανοησις καὶ συναντήληψις στὴν κυβερνητικὴ βία,
διότι εἶναι γιὰ τὸ καλό μας.

Πολυζωΐδης Θανάσης κατὰ 50%
————-50% Ἀγνώστου

ΥΓ. Μᾶς μουτζώνει πλέον καὶ ὁ θεούλης, ἀλλὰ δὲν κατάλαβα γιατί.Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *