Διαθέτουμε κι ἐμεῖς τοὺς «crisis actors» μας!!!

Ἤ ἄλλως τοὺς «ἠθοποιούς κρίσεως», ποὺ ἐνίοτε μᾶς ἐπιδεικνύουν αὐτὸ ποὺ κάποια προπαγανδιστικὴ μηχανὴ ἐπιτάσσει, γιὰ νὰ καλύψῃ προπαγανδιστικὲς καὶ ἐπικοινωνιακὲς ἀνάγκες…

Ἁπλῶς τοὺς ἐκδίδουμε σὲ πιὸ παλαμοκρουστικὸ …κομματοσκυλὲ καί, ἐνίοτε, ὀλίγον καὶ σὲ ὀμπρελοκρατοῦν!!!

Ἐν τάξει.. Τὰ δικά μας σούργελα δὲν εἶναι τόσο καλό-ἐκπαιδευμένα γιὰ νὰ μεταμφιέζονται σὲ πυροπλήκτους ἢ σὲ πλημμυροπαθεῖς, δίχως νὰ ἐγείρουν ὑποψίες. Κυκλοφοροῦν ὅμως ἐκεῖ γύρω καὶ τὸ παίζουν ἀπὸ …κοινὸ ἔως ἀκόμη καὶ σχεδὸν ὀλίγον …πάσχοντες.

Πολύ-ἐργαλεῖο ἡ Χατζηγεωργίου

Τὸ ὅ,τι δὲν πείθουν πάντα εἶναι ἄσχετον. Ντόρος νὰ γίνεται… Κεφάλια νὰ φαίνονται καί, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, νὰ παρουσιάζεται τὸ κάθε τσιπροτιποτιστὰν ὡς …λαοπρόβλητον!!!

Σημασία ἔχει νὰ ἐμφανίζεται πλῆθος.
Τὸ ἐὰν αὐτὸ τὸ πλῆθος εἶναι κι ὀλίγον κομματοσκυλέ…

Ἤ ὀλίγον μισθωμένοι φουκαράδες…

Ἤ ὀλίγον …πολλαπλασιαζόμενοι, βάσει πάντα τῆς σχετικῆς …ὀπτικῆς…

…οὐδὲ μίαν ἀξία ἔχει.
Οἱ ἐντυπώσεις νὰ κερδίζονται…

πηγὴ

Κι ὅλα αὐτά γιά νά πεισθοῦν οἱ χαχόλοι περί τοῦ λαοπροβλήτου; Πάντως ὄχι μόνον γιὰ νὰ αὐτό-βαυκαλίζονται τὰ σούργελα ποὺ τὸ παίζουν ἐπὶ πλέον καὶ κυβερνῶντες μας, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ μποροῦν νὰ πηγαίνουν μετὰ στὰ συνεταιράκια τους καὶ νὰ ἐμφανίζονται ὡς κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πράγματι εἶναι.
Πρὸς τοῦτον αὐτό-προβάλλεται τὸ κάθε τέτοιο σούργελο ἐνίοτε καὶ ὡς …μπατριώτης ποὺ ἐπὶ πλέον δηλώνει πὼς ὅσοι δὲν ἀνέχονται τὶς παπαρολογίες του καὶ τοὺς ἐθνομηδενισμούς του καὶ τὶς ἐθνοπροδοσίες του, παραμένουν μία ἰσχνὴ μειοψηφία…

Ἡ μανδάμα λοιπὸν χατζηγεωργίου μία ἠθοποιὸς κρίσεως εἶναι ποὺ ἀνεβαθμίσθη ἀπὸ μέλος ἀργοσχόλου φοιτητο-κομματοπαρέας σὲ κάτι πιὸ ἐπιδείξιμο.
Πρόσκαιρα ἀνταλλάγματα εἶναι αὐτά, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε καὶ νὰ λέμε ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ νούμερα νὰ αὐτό-ἐπαίρονται
Τίποτα σημαντικό… Τίποτα σπουδαῖον… Γιὰ νὰ λέμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ κερδίζουν χρόνο αὐτοὶ καί, φυσικά, γιὰ νὰ ἀποδομοῦνται ταχύτερα τὰ πάντα…
Τί εἴχαμε, τί χάσαμε…
Ὁ καιρὸς νὰ περνᾷ καὶ νὰ παίζῃ ἡ παράστασις, ἐνᾦ οὐδέποτε νὰ γίνεται κάτι ὡραῖο καὶ σημαντικὸ γιὰ τὴν χώρα καὶ τοὺς πολῖτες της…

Ἀν τὶ γιὰ ὀμπρελοκρατοῦσα ἢ χειροκροτοῦν κοινὸ ἢ τεθλιμμένη παθούσα πυρόπληκτὸς ἢ σκέτο κοινὸ ἢ τέλος πάντων ὅ,τι ἄλλο, ἀνέλαβε, ἐπισήμως, «ἐν τιμῇ καὶ δόξῃ», νὰ μᾶς τὸ παίξῃ καὶ ὑφυπουργός. Δὲν εἶναι κάτι σπουδαῖον γιὰ νὰ ἀσχολούμεθα μαζύ της, διότι, ὡς γνωστόν, ἐπαγγελματίας ἠθοποιὸς ἑνὸς θιάσου εἶναι κι αὐτή. Τίποτα περισσότερο.

Φιλονόη

Σημειώσεις…

Τί εἶναι ὅμως ἀκριβῶς οἱ ἠθοποιοί κρίσεως (crisis actors);
Εἶναι ἢ σκέτο ἄνεργοι ἠθοποιοὶ (ἢ τέλος πάντων κάτι σὰν ἠθοποιοί) ἢ ἁπλοῖ κομπάρσοι ἤ, ἀκόμη, καὶ ὑπάλληλοι μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ποὺ σὲ περιπτώσεις (στημένων, βεβαίως βεβαίως) κρίσεως θὰ παίξουν ῥόλο οὐσιώδη, μετέχοντας σὲ διαφόρων εἰδῶν παραστάσεις.

Σὰν αὐτόν:

Ὅταν ἡ «σύμπτωσις» παύῃ νὰ εἶναι σύμπτωσις…

Ἢ σὰν αὐτές:

Οἱ «ἠθοποιοὶ κρίσεως»

Μ.Κ.Ο. πού σώζουν παιδιά ἤ καλοστημένες …ἐπιχειρήσεις κατασκοπείας καί ἐλέγχου κρατῶν;

Βρώμικες προπαγάνδες (ἐπαγγελματικὰ σκηνοθετημένες)

Λευκὰ Κράνη ἐν …σκηνοθεσίᾳ!!!

Λευκὲς «διασώσεις» μὲ …νεράκι!!!

Φίλοι μας καὶ οἱ …«Λευκοκρανίτες»!!!

Ἡ μικρὴ Μόνα καὶ οἱ τρεῖς μάγοι

Λευκο-κρανίτικη …«σωτηρία»!!!

Ἢ γενικῶς σὰν αὐτούς:

Στὸν Καναδᾶ χρειάζονται «ἠθοποιοὺς κρίσεως»!!!

Οἱ τύποι δὲν εἶναι σκέτο ἀργόσχολοι. Ἀνίκανοι, ἄχρηστοι, ἀπάτριδες, μισάνθρωποι, τεμπέληδες, φιλοχρήματοι εἶναι ποὺ ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες οὔτε γιὰ ὁδοκαθαριστὲς θὰ ἔκαναν.

Ἡ ἐπιτομὴ τοῦ/ἢς ἠλιθίου/ίας ἀπὸ κούνια Συριζαίου!!!

Νοτοπούλου…

Ὅλη ἡ πλέμπα τῶν ὀργανικὰ ἀναλφαβήτων καὶ τῶν κνωδάλων ἔχει στεγασθῆ στὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἂς τῆς πῇ κάποιος πὼς ὅταν θέλῃ νὰ γράψῃ πὼς πίνει καφὲ στὸ γραφεῖο στὶς 6:30 τὸ πρωὶ (λόλ, ναί, τὸ πιστέψαμε), τὸ 6:30pm δὲν εἶναι πρὸ μεσημβρίας ἀλλὰ post meridiem. Δηλαδὴ ἀπόγευμα.

Πάει καὶ νὰ πουλήσῃ μούρη ἡ ἠλίθια, ἔλεος.

Παναγιώτης Λάλλας

Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι εἶναι ἀνίκανοι, ἔμαθαν νὰ σαπροφυτοῦν καὶ ἔχουν ἐγκαίρως εἰσχωρήση σὲ κομματομάγαζα (κάθε χρώματος!!! Δὲν εἶναι μόνον τοῦ τΣΥΡΙΖΑ προνόμιον οἱ ἐν λόγῳ κομπάρσοι!), γλείφουν, ὀμπρελοκρατοῦν, μεταμφιέζονται καί, κάπου κάπου, ἀναλόγως τῆς σχέσεώς τους μὲ τὸν ἑκάστοτε (φερόμενο ὡς) ἡγέτη, ἀλλὰ κι ἀναλόγως τῶν ὑπαρχόντων ὑποψηφίων, ἀπολαμβάνουν πολυεπιπέδων ἀνταλλαγμάτων. Εἰδικῶς ὅμως ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑ ἐλλείψει ἄλλων, μὲ στοιχειώδη τυπικὰ προσόντα ὑποχρεωτικῶς διορίζονται καὶ οἱ κομπάρσοι.
(Πῶς νά τά ἀποκτοῦσαν ἄλλως τέ αὐτά τά τυπικά προσόντα; Ὅταν ἔδερναν πατριῶτες ἤ ὅταν κουβαλοῦσαν τίς ντουντοῦκες; Ἤ μήπως ὅταν ἔτρεχαν νά σπάσουν τά Πανεπιστήμιά μας ἤ τίς βιομηχανίες μας;)

Ὅλοι αὐτοί, σὲ ὅλες τους τὶς ἐκδοχές, ἀνεξαρτήτως χρώματος καὶ ταμπέλας καὶ …«ἰδεολογίας»,  ὑπάλληλοι τοῦ (κάθε) πSoros, τῶν ἱδρυμάτων του καὶ τῶν Μ.Κ.Ο. του εἶναι. Τί περισσότερο θά μποροῦσαν νά ἀντιληφθοῦν πέραν τοῦ νά ἐκτελοῦν ἐντολές;
Δὲν χρειάζεται λοιπὸν νὰ σκέπτονται ἀρκεῖ μόνον νὰ ὑπακούουν, γιὰ νὰ ῥέῃ (πρὸς τὶς τσέπες τους) τὸ χρῆμα.


Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...


Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *