Ἑάλω ἡ Πόλις - Ἦν γὰρ ὁ Μάιος φέρων εἴκοσι ἐννέα

Πηγή: http://greekworldhistory.blogspot.gr

Πηγή: http://greekworldhistory.blogspot.gr

[...] Καὶ ἡ εἴδηση ἔλεγε: «Ἑάλω τὸ φρούριον, καὶ τὰ στρατηγεία καὶ τὰ σημαῖα ἄνωθεν ἐν τοῖς πύργοις ἔστεισα»! «Ἑάλω ἡ πόλις»!

Καὶ τί εἶχε ἀπογίνει ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος;

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔφθασε ἡ φοβερὴ εἴδηση - κ' ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω ὅτι τὰ χείλη τὰ δικά μου τὴν ἀνάγγειλαν πρῶτα -, ἄρχισαν νὰ φθάνουν, ἡ μιὰ πάνω ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πληροφορίες ἐκεῖνες ποὺ ἔδιναν στὴ φοβερὴ καὶ μεγάλη εἴδηση τὸ πιὸ εἰδικό, τὸ ἀφηγηματικὸ καὶ συγκεκριμένο της περιεχόμενο. Ἄρχισαν νὰ γίνονται γνωστὲς οἱ λεπτομέρειες ποὺ συνοδεύουν τὰ μεγάλα γεγονότα.

Καὶ μέσ' στὶς πολλές λεπτομέρειες - μέσα σ' ὅλες ἐκεῖνες ποὺ ἔχω μνημονεύσει παραπάνω καὶ ποὺ συνδέονται μὲ τὴν προπαρασκευὴ καὶ τὴ διαξαγωγὴ τῆς μεγάλης καὶ τελεσίδικης μάχης - ξ ε χ ώ ρ ι σ ε μ ί α καὶ θ α υ μ ά σ ι α λεπτομέρεια, ἡ ἄφταστη σὲ ἠθικὸ μεγαλεῖο, ἡ λεπτομέρεια ἐκείνη ποὺ τὸ μέγεθός της εἶναι ἴ σ ο μὲ τὸ μέγα γεγονός· ξεχώρισε ἡ λεπτομέρεια ποὺ εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τὴν ἴδια τὴν πτώση τῆς Βασιλεύουσας στὰ χέρια τῶν Τούρκων.

Τὴ λεπτομέρεια αὐτὴ μοῦ τὴν ἀποκάλυψε ὁ Δούκας. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ἔχοντας πλάϊ του γενναίους συστρατιῶτες, ὅρμησε ἐπάνω στοὺς Τούρκους ποὺ μπῆκαν ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα. Καὶ βρισκόταν τὴ στιγμὴ ἐκείνη πλάϊ στὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ, ὅπου τὰ τείχη εἶχαν γκρεμιστεῖ· χύμηξαν κ' ἀπὸ καῖ οἱ Τοῦρκοι, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος καὶ οἱ ἐλάχιστοι γενναῖοι σύντροφοί του βρέθηκαν κυκλωμένοι. Πέφτουν, πολεμώντας σὰ λιοντάρια, ὁ Δὸν Φραγκίσκος ὁ Τολέδος, ὁ Θεόφιλος Παλαιολόγος, ὁ Δημήτριος Καντακουζηνός, ὁ Ἰωάννης ὁ Δαλματηνός, καὶ ὅλοι ὅσοι ἦταν μαζί του. Ὁ Κωνσταντῖνος πολεμοῦσε ἀκόμα· τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια του ἦταν γεμάτα αἵματα· χτυποῦσε τοὺς Τούρκους μὲ τὸ σπαθί του ὥσπου διαπίστωσε ὅτι εἶχε ἀπομείνει μόνος. Καὶ τώρα ἔρχεται ἡ λεπτομέρεια ποὺ μοῦ ἀποκάλυψε ὁ Δούκας:

«Ὁ βασιλεὺς οὖν ἀπαγορεύσας ἑαυτόν, ἱστάμενος βαστάζων σπάθην καὶ ἀσπίδα, εἶπε λόγον λύπης ἄξιον· "οὐκ ἔστι τις τῶν Χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τὴν κεφαλήν μου ἀπ' ἐμοῦ"; Ἦν γὰρ μονώτατος ἀπολειφθείς. Τότε εἷς τῶν Τούρκων δοὺς αὐτῳ κατὰ πρόσωπον καὶ πλήξας, καὶ αὐτὸς τῷ Τούρκῳ ἑτέραν ἐχαρίσατο· τῶν ὄπισθεν δ' ἕτερος καιρίαν δοὺς πληγήν, ἔπεσε κατὰ γῆς· οὐ γὰρ ᾔδεισαν ὅτι ὁ βασιλεύς ἐστιν, ἀλλ' ὡς κοινὸν στρατιώτην τοῦτον θανατώσαντες ἀφῆκαν».

Ναί, ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε ὡς «κοινὸς στρατιώτης».

«Ἦν γὰρ ὁ Μάιος φέρων εἴκοσι ἐννέα».

[...]

«Ὦ πόλις, πόλις, πόλεων πασῶν κεφαλή! ὦ πόλις, πόλις, Χριστιανῶν καύχημα καὶ βαρβάρων ἀφανισμός! ὦ πόλις, πόλις, ἄλλη παράδεισος φυτευθεῖσα πρὸς δυσμάς, ἔχουσα ἔνδον φυτὰ παντοῖα βρίθοντα καρποὺς πνευματικούς! ποῦ σου τὸ κάλλος, παράδεισε;...»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ
Παναγιώτη Κανελλοπούλου
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΟ ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟἈντιγραφή: Ἑλλήνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *