Εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι, ὅτι τελικά δέν θά κλαποῦν ἤ δέν θά ἀλλοιωθοῦν τά προσωπικά μας δεδομένα;

Ὅλοι μας, εἴτε σέ περισσότερο εἴτε σέ μικρότερο βαθμό, ἔχουμε αὐτοβούλως ἐκθέσει – ἴσως καί ἐσφαλμένως – πολλά ἀπό τά προσωπικά μας δεδομένα, στό διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Ἀμέτρητες φωτογραφίες, ἀκόμη καί μικρῶν ἀνηλίκων παιδιῶν καί ἐπίσης ἀμέτρητες ἀναρτήσεις μέ ἰδέες καί ἀπόψεις σέ Facebook, Twitter, e-mail, bloggs , skype , linkedin, viber, messenger , ἔξυπνες κάρτες μέ rfid , ἠλεκτρονικές συναλλαγές μέ τράπεζες γιά τό «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολόγητου, κινητά μέ gps, πλοηγοί ὁδηγήσεως γιά αὐτοκίνητα , ἴσως καί ἠλεκτρονικά εἰσιτήρια δημόσιων μεταφορῶν, ψηφιακές κάρτες ἀσθενείας, κάρτες μισθοδοσίας – πληρωμῆς – ἐξοφλήσεως οἰκονομικῶν δεδομένων – χρεῶν, κωδικοί TAXIS, ἀριθμοί κάρτας πολίτη καί ἕνα σωρό ἄλλες ἐφαρμογές ἐναποθέτουν-ἀποθηκεύουν, σέ βάσεις δεδομένων ἀνά τόν κόσμο, ὁλόκληρη τήν καθημερινή μας ζωή, ὁλόκληρη τήν προσωπικότητα καί τόν χαρακτήρα μας, ὁλόκληρη τήν ψυχοσύνθεσή μας, ὅλη τήν κοινωνική δραστηριότητά μας σέ κάθε λεπτό σέ κάθε γεωγραφικό στίγμα!

Οἱ ἰδέες τοῦ καθενός μας, οἱ ἀπόψεις του, τά πιστεύω του, οἱ ἀδυναμίες, τά πάθη, τά λάθη, τά σφάλματα καί οἱ ἀποτυχίες του, τά ταλέντα καί οἱ ἀρετές του, οἱ προτιμήσεις του σέ κάθε τομέα, οἱ πράξεις του, τά λεγόμενα καί τά γραπτά του, οἱ ἔγνοιες του, οἱ ἀπόκρυφες καί φανερές ἐπιθυμίες καί τά ὁράματά του, τά ἰδανικά του καί οἱ ἀγῶνες του, ἡ ἐργασία του, ἡ οἰκονομική του κατάσταση, οἱ χρηματικές ὀφειλές του, ἐπιπλέον οἱ διατροφικές του συνήθειες, τό ἰατρικό του ἱστορικό, οἱ ἀσθένειες τίς ὁποῖες ἐνδεχομένως ἔχει σωματικές ἤ ψυχικές, ἡ ὁμάδα αἵματος, στοιχεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ του, ἡ φαρμακευτική ἀγωγή τήν ὁποία ἴσως νά χρησιμοποιεῖ ἀλλά καί ἡ μελλοντική του ἰατρική κατάσταση καί γενικά ὁ χῶρος, ὁ τρόπος, ὁ τόπος καί ἡ διάρκεια διαμονῆς του σέ κάθε σημεῖο τοῦ πλανήτη, ἀπό τό ὁποῖο πέρασε στό διάβα τῆς ζωῆς του, ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα μαζί ἀποτελοῦν τόν πυρήνα τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν καί βιομετρικῶν δεδομένων τοῦ κάθε ἀτόμου.

Τελικά ποῦ ἀποθηκεύονται ὅλες αὐτές οἱ πληροφορίες γιά ἐμᾶς ;

Ποιός τίς ἀποθηκεύει καί μέ ποιά μορφή ;

Ποιός τίς φυλάσσει ; εἶναι ἠθικά ἀκέραιος αὐτός ἤ αὐτοί ποῦ τίς φυλάσσουν ;

Οἱ χῶροι φύλαξης εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλεῖς ;

Ποιός χειρίζεται ὅλα αὐτά τά δεδομένα, πότε καί μέ ποιό τρόπο ;

Οἱ χῶροι ἀποθηκεύσεως τῶν προσωπικῶν δεδομένων εὑρίσκονται στήν Ἑλλάδα ἤ στό ἐξωτερικό ;

Μπορεῖ κάποιος νά κλέψει , νά πουλήσει, νά ἀλλοιώσει ἤ νά ἐξαφανίσει – διαγράψει δεδομένα καί πληροφορίες γιά κάποιον ἄλλον;

Τούς φύλακες ὅλων αὐτῶν ποιός τούς φυλάει καί τούς ἐλέγχει καί μέ ποιά τεχνικά μέσα ;

Τί θά συνέβαινε …. Ἄν….

…κάποιος σέ μία συνέντευξη γιά ἐργασία, ἄκουγε τόν ὑπεύθυνο ἐργοδότη νά τοῦ λέει, ὅτι δέν τόν προσλαμβάνει γιατί θεωρεῖ, ὅτι κάποιες μύχιες καί αὐστηρῶς προσωπικές του ἀπόψεις δέν συνάδουν μέ τίς δικές του – δηλαδή τοῦ ἐργοδότη – ἤ γιατί ἀπό τόν ἰατρικό φάκελο τοῦ ὑποψηφίου γιά ἐργασία διαπίστωνε, ὅτι πάσχει ἀπό σοβαρή ἀσθένεια καί δέν θά τοῦ ἀπέδιδε στήν ἐργασία τά κέρδη ποῦ θά ἤθελε ;;;

….κάποιος πηγαίνοντας π.χ. σέ μία τράπεζα, τοῦ ἔλεγε, ὅτι δέν θέλει νά τοῦ χορηγήσει δάνειο, γιατί κρίνει ἡ τράπεζα μέ βάση τό καταναλωτικό του προσωπικό προφίλ ἀπό τίς καθημερινές του ἀγορές, ὅτι δέν εἶναι φερέγγυος ὀφειλέτης ἤ ὅτι εἶναι πολύ πιθανό, ὅπως προκύπτει ἀπό τό εἶδος τῶν ἀγορῶν, οἱ ὁποῖες γίνονται ἠλεκτρονικά καί ἄρα φαίνονται, νά χωρίσει μέ τήν σύζυγό του καί ἄρα δέν θά μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ σέ ἕνα δάνειο ;;;

…. κάποιος πηγαίνοντας σέ μία ἀσφαλιστική ἑταιρεία τοῦ ἔλεγε ἡ ἑταιρεία, ὅτι ἀπό τόν ἰατρικό προσωπικό του φάκελο διαπιστώνει, ὅτι εἶναι φορέας μίας ἀσθένειας καί ἄρα δέν τόν ἀσφαλίζει γιατί ἐνδεχομένως νά μήν ἔχει πολλά χρόνια ζωῆς;;;

… ἄν κάποιος ἔβλεπε ξαφνικά το πρόσωπό του ἀπό φωτογραφίες του ἤ τῶν προσώπων τῆς οἰκογένειάς του ἤ τῶν ἀνήλικων παιδιῶν του σέ διάφορες διαφημιστικές ἀφίσες ἤ σέ διαφημίσεις πάσης φύσεως στήν τηλεόραση χωρίς νά τό γνωρίζει καθόλου καί οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως νά εἶναι μέχρι καί ἐντελῶς προσβλητικές ἤ ἐξευτελιστικές;;;

… ἄν κάποιος ἔμπαινε στό χειρουργεῖο καί ἀπό ἕνα λάθος τυχαῖο ἤ κακόβουλο χανόταν ἤ ἄλλαζε ἤ ἀλλοιωνόταν τό ψηφιακό ἀρχεῖο ἀσθενείας στόν κεντρικό ὑπολογιστή ἑνός νοσοκομείου καί ὁ ἀσθενής εἴτε ἔχανε τό χειρουργεῖο εἴτε ὑποβαλλόταν σέ λάθος χειρουργεῖο καί ἔμπαινε σέ κίνδυνο ἡ ζωή του ;;;

… σέ περιπτώσεις φαρμάκων γιά ἀσθένειες, ὅπου ἐνδεχομένως μεγάλες ἑταιρεῖες ἔχοντας τούς ἰατρικοῦ φακέλους χιλιάδων ἀσθενῶν νά παζαρεύουν τήν τιμή τοῦ φάρμακού τους στίς ἀγορές;;;

… ἀπό κακόβουλη ἐπίθεση ἤ ἔστω ἀπό κακόβουλη φάρσα, κάποιος χάκερ ἀλλοίωνε τά προσωπικά δεδομένα ἑνός ἀνθρώπου καί ἐκεῖνος μετά ἐμφανιζόταν νά ἔχει ἀσθένειες, ἐνῶ εἶναι ὑγιής, νά ἔχει ποινικό φάκελο, ἐνῶ εἶναι παντελῶς καθαρός σέ ὅλα, νά ἔχει οἰκονομικές ὀφειλές στήν ἐφορία, ἐνῶ στήν πραγματικότητα δέν χρωστάει τίποτα καί πουθενά, νά νοσηλεύεται σέ ἕνα νοσοκομεῖο καί ἀπό κακόβουλη ἐπίθεση νά ἀλλοιωθεῖ τό ἰατρικό ψηφιακό ἱστορικό του μέ ἀποτέλεσμα νά τοῦ χορηγηθεῖ λάθος φάρμακο, νά διαγραφεῖ ἐντελῶς τό ὄνομά του καί τό ἱστορικό του ἤ ἀκόμη νά μήν φαίνεται πουθενά στά ψηφιακά ἀρχεῖα τῆς χώρας του καί νά μήν μπορεῖ νά κάνει κανενός εἴδους συναλλαγή ἤ νά ζητήσει προστασία ἀπό τήν δικαιοσύνη τῆς χώρας του ;;;

… Τί θά γινόταν ἐάν κάτι τέτοιο συνέβαινε σέ χιλιάδες πολίτες μία χώρας ἤ στά κρατικά ἤ στρατιωτικά ἀπόρρητα ἀρχεῖα της καί σέ θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας ;;;

…σέ μία χώρα ἐπίσης, ἡ ὁποία ἔχει ἐφαρμόσει τίς ἠλεκτρονικές συναλλαγές πλήρως καί τό ἠλεκτρονικό – ψηφιακό νόμισμα, μιά κακόβουλη ἐπίθεση ἀπό ἐξειδικευμένους χρῆστες διαδικτύου θά μποροῦσε νά ἐξαφανίσει ὅλη τήν ψηφιακή χρηματική περιουσία ἑνός πολίτη στό δευτερόλεπτο μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ ἤ νά τοῦ ἀφαιρέσει ποσά γιά χρηματικές του ὀφειλές; Ή ἀκόμη καί νά τοῦ δημιουργήσει ὀφειλές εἰκονικές ;;;

Θά μποροῦσε νά δημιουργήσει πρόβλημα μία συντονισμένη ψηφιακή ἐπίθεση στήν περιουσία τοῦ ἴδιου του κράτους ἀραγε ῆ στήν ἐθνική του ἀκεραιότητα ;;;

Μήπως στό βάθος ὅλων αὐτῶν διαφαίνεται κίνδυνος ἀπολύτου βλάβης τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τελικά ;;;

Μήπως ὅλη αὐτή ἡ ἀτελείωτη διακίνηση καί διαρροή πολλές φορές τῶν προσωπικῶν δεδομένων μας δέν εἶναι ἀθώα ἀλλά μᾶλλον εἶναι ἐντελῶς πονηρή καί ἔχει σκοπό τό ἀπόλυτο φακέλωμα ὅλων μας ;

Στίς ἡμέρες μας σέ παγκόσμιο ἀλλά καί σέ στενό ἐθνικό ἐπίπεδο χτίζεται ἕνα ὁλόκληρο σύστημα παρακολούθησης καί ἐλέγχου, μία ὁλόκληρη φυλακή γιά ἐμᾶς τούς ἴδιους. Ἁπλά δέν τό καταλαβαίνουμε, διότι ἑτοιμάζεται καθημερινά καί λίγο λίγο καί μάλιστα μέ πονηρό τρόπο.

Ἕνα σωρό νομοθετήματα, ἐγκύκλιοι, ἀποφάσεις θεσμῶν καί ἐπιτροπῶν, εὐρωπαϊκές ὁδηγίες καί πάσης φύσεως διεθνεῖς καί ἐθνικές ἀποφάσεις σχετικῶν φορέων, νομολογίες, πολιτικές καί διπλωματικές πιέσεις πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση εἶναι πλέον καθημερινό φαινόμενο!

Οἱ δῆθεν αἰτιολογίες – προφάσεις εἶναι ἁπλές, γιά παράδειγμα ἡ δῆθεν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς, θέματα ἀσφάλειας ἀλλά καί ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὑποτιθέμενης γραφειοκρατίας στήν καθημερινή ζωή!

Οὐδείς εἶναι πλήρως ἐξασφαλισμένος καί καλυμμένος! ὅσα νομοθετικά πλαίσια κι ἄν ὑπάρξουν, ἡ παραχώρηση στό κράτος αὐξημένης ποσόστωσης προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν καθιστᾶ τό ἴδιο το κράτος δυνάστη καί τύραννό του ἴδιου του πολίτη! Δίνει τήν ἀπόλυτη δυνατότητα στό κράτος καί ὅσοι εἶναι πίσω ἀπό αὐτό τό ἐλέγχουν, νά γνωρίζουν καί νά προσπαθοῦν νά διαμορφώσουν τίς ἐπιλογές καί τήν ἴδια τήν ὑπόστασή του καί ἄρα νά τό ἐλέγχει πλήρως καί νά τό καθοδηγεῖ σάν ἄβουλο ἀντικείμενο, σάν ἕναν φυλακισμένο σκλάβο! Στήν οὐσία τοῦ κλέβει τήν ἐλευθερία καί τό χειρότερο τήν ἴδια τοῦ τήν ψυχή!

Ἀσύστολα ψεύδη καί δικαιολογίες ἀπό ἕναν μηχανισμό παρακολουθήσεως, ὁ ὁποῖος θέλει νά τοῦ πουλήσουμε τήν προσωπικότητά μας καί τήν ἐλευθερία μας γιά χάρη μιᾶς δῆθεν ψευδεπίγραφης ἀσφάλειας, ἡ ὁποία εἶναι κομμένη καί ραμμένη στά μέτρα πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, οἱ ὁποῖες θέλουν νά ἐλέγχουν ἀπολύτως μέσω τῆς κρατικῆς δραστηριότητας τήν ἴδια μᾶς τήν ὑπόσταση μετατρέποντάς μας σέ δουλικά ἄψυχα στρατιωτάκια.

Ἕνα εἶναι τό σίγουρο, ὅτι στό βάθος αὐτό πού θέλουν νά πλήξουν ὅσοι χτίζουν γιά ἐμᾶς αὐτήν τήν φυλακή, εἶναι ἡ ἴδια μᾶς ἡ ψυχή στήν κυριολεξία!

Μακάρι νά μᾶς δώσει φώτιση Ὁ Θεός νά τό ἀντιληφθοῦμε ὅλοι, ὅσο τό δυνατό γρηγορότερα καί νά πράξουμε – ἀντιδράσουμε καταλλήλως, ὅπως ἀκριβῶς ἁρμόζει σέ Ἐλεύθερους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν Πίστη Στόν Θεό!

Μακάρι ἡ Ρωμαίικη μαγιά νά σταθεῖ στό ὕψος της!

Ρούντας Νάπ. Γεώργιος

Ἀθήνα

12-06-2017Πηγή: Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *