Ενημέρωση Σχετικά με τις Πρόσφατες Εξελίξεις για τις Ηλεκτρονικές Ταυτότητες

Ὡς τόν ὁρισμό τῶν “ψευδῶν εἰδήσεων” ( fake news ) θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο σχεδόν τό σύνολο τῶν ΜΜΕ παρουσίασε τίς πρόσφατες δικαστικές ἀποφάσεις γιά τό θέμα τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων.

Πηχυαῖοι τίτλοι ὅπως “Πράσινο φῶς ἀπό τό ΣτΈ στίς Ἠλεκτρονικές Ταυτότητες” καί “ Νόμιμες οἱ Ἠλεκτρονικές Ταυτότητες” μονοπώλησαν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσεγγίστηκε δημοσιογραφικά τό θέμα. Μόλις στά ψιλά καί στό τέλος τῶν κειμένων τους γινόταν μνεία περί τῆς ἀκύρωσης τῆς δυνατότητας τῶν Νέων Ταυτοτήτων νά καταστοῦν κάρτα δικαιώματος καί κλειδί πρόσβασης στήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση, ἀνατρέποντας ἔτσι τό σχετικό σχεδιασμό καί ἐμβληματικό ἀφήγημα τῆς Κυβέρνησης.

Ὁ πανηγυρικός καί ὁμόθυμος ὑπέρ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τρόπος προσέγγισης τοῦ θέματος, ἰδίως ἀπό τά συστημικά ΜΜΕ, ἄν μή τί ἄλλο μαρτυρᾶ μία ἔκδηλη ἀγωνία τους γιά τή νομιμότητα τῶν νέων ταυτοτήτων πού ὅμως ἕως καί τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ δέν εἶχαν ἀφήσει νά διαφανεῖ, μέ τήν ἀρθρογραφία πού φιλοξενοῦσαν σχετικά μέ τό θέμα. Γιά τήν ἀκρίβεια, γιά τά μέσα αὐτά δέν ὑπῆρχε κἄν θέμα μέ τίς νέες ταυτότητες ἐκτός ἀπό “κάποιους μεμονωμένους γραφικούς χριστιανούς” ὅπως τούς λοιδοροῦσαν. Οἱ πολλές καί βάσιμες ἐπιστημονικές αἰτιάσεις γιά τό θέμα τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων δέν βρῆκαν ποτέ βῆμα γιά νά ἀκουστοῦν ἀπό αὐτά τά Μέσα πού ξαφνικά, σέ μία ἡμέρα, ἀνακοίνωσαν θριαμβευτικά ὅτι εἶναι ὅλα νόμιμα.

Ἡ ἀλήθεια βέβαια εἶναι ἄλλη.

Καταρχήν πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἕως τήν ὥρα πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές δέν εἶναι ἕτοιμο καί δέν εἶναι δυνατόν νά πληροφορη-θοῦν τό σχετικό κείμενο τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ οὔτε οἱ πληρεξούσιοι δι-κηγόροι πού χειρίστηκαν τίς ὑποθέσεις! Τό πῶς γράφτηκαν τόσα ἄρθρα καί ἀναλύσεις τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ χωρίς νά ὑπάρχει πρόσβαση στό κείμενό τους, εἶναι τουλάχιστον ἀπορίας ἄξιον.

Αὐτά πού εἶναι γνωστά ἕως τώρα εἶναι τά ἑξῆς:

Οἱ τότε ἀναπληρωτές Ὑπουργοί Οἰκονομικῶν καί Ἐσωτερικῶν ὑπέγραψαν τήν 8200/10-4-2018, προσβαλλόμενη κοινή ὑπουργική ἀπόφαση (Κ.Υ.Α.), μέ τήν ὁποία προέβησαν, κατά (νομοθετική) ἐξουσιοδότηση, στή ρύθμιση τοῦ περιεχομένου, τῶν περιλαμβανομένων στοιχείων καί τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν, καθώς καί τῶν ὅρων, προϋποθέσεων καί δικαιολογητικῶν γιά τήν ἔκδοση τῶν “νέου τύπου” δελτίων ταυτοτήτων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Κατά τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν κατατέθηκαν ἐνώπιον τοῦ ΣτΈ τέσσερις διαφορετικές αἰτήσεις ἀκύρωσης, ἀπό διαφορετικούς φορεῖς -πρόσωπα. Γιά ὅσους δέν τό γνωρίζουν πρέπει νά ἐξηγήσουμε ὅτι οἱ πολῖτες πού προσφεύγουν στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατά διοικητικῶν πράξεων ὅπως ἡ ἐν λόγῳ Ὑπουργική Ἀπόφαση μποροῦν νά παραπονεθοῦν μόνο γιά λόγους νομιμότητας. Δηλαδή τό ΣτΈ μπορεῖ νά ἐξετάσει μόνο ἐάν ἡ ὑπουργική ἀπόφαση ἦταν ἀντίθετη σέ ἄλλη ὑπέρτερη νομοθεσία (ὅπως νόμοι ἤ τό Σύνταγμα ἤ Κοινοτική Νομοθεσία) καί μόνον ἐάν αὐτό προταθεῖ ἀπό τούς προσφεύγοντες. Ἐάν λοιπόν ἡ Ὑπουργική Ἀπόφαση ἦταν προβληματική γιά λόγους πού ἀφοροῦν τίς τεχνικές προδιαγραφές πού θέσπιζε γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἤ γιά ἄλλους οὐσιαστικούς λόγους, αὐτό εἶναι κάτι πού δέν μποροῦσε νά ἐξετασθεῖ ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀλλά μπορεῖ νά κριθεῖ ἀπό τά Διοικητικά Δικαστήρια Οὐσίας.

Γιά κάθε μία ἀπό αὐτές τίς αἰτήσεις ἀκύρωσης, πού κατατέθηκαν καί συζητήθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα, ἐκδόθηκε διαφορετική ἀπόφαση. Ἀπό ὅλες τίς αἰτήσεις μία μόνο, πού ἀσκήθηκε ἀποκλειστικά ἀπό πολῖτες, ἔγινε δεκτή κατά τό μέρος πού ἀφοροῦσε τή δυνατότητα τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων νά εἶναι καί κάρτες πρόσβασης στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. Τό εἰδικότερο σκεπτικό, ὅπως ἀναφέραμε καί παραπάνω, δέν εἶναι γνωστό ἀκόμη.

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Μέ τήν ἐξήγηση αὐτή γίνεται κατανοητό ὅτι τό ΣτΈ δέν ἄναψε πράσινο φῶς γιά τίς νέες ταυτότητες ἀλλά τό κόκκινο στήν Μία Κάρτα – Κλειδί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης πού εὐαγγελίζονται οἱ κυβερνῶντες.

Ἐπίσης, ὕστερα ἀπό τή ψήφιση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κανονισμοῦ γιά τή θέσπιση Νέων Κοινοῦ τύπου ταυτοτήτων γιά ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ἕνωσης ἡ ἐπίμαχη ὑπουργική ἀπόφαση ὡς πρός τό σκέλος της πού δέν ἀκυρώθηκε ἀπό τό ΣτΈ ἔχει καταργηθεῖ. Ὁ Εὐρωπαϊκός Κανονισμός γιά τίς νέες ταυτότητες θέτει χρονικό διάστημα συμμόρφωσης στό πλαίσιό του καί χρονικό διάστημα πέντε ἐτῶν γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν ταυτοτήτων.

Στόν πόλεμο τῶν πολιτῶν κατά τῶν Ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων κερδήθηκε λοιπόν μία μικρή μάχη μέ τήν συγκεκριμένη 2388/2019 ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ. Ἡ κυβέρνηση, ἐάν θέλει νά ἐφαρμόσει τό ἀνελεύθερο σύστημα τῆς μίας Κάρτας, θά πρέπει σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση αὐτή νά περάσει νόμο στή Βουλή. Τό ἐλάχιστο δυνατό ὄφελος ἴσως νά εἶναι λίγος κερδισμένος χρόνος. Ἡ ἱστορία μας ὅμως ἔχει δείξει ὅτι κάποιες φορές, ἔστω καί λίγος κερδισμένος χρόνος εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας. Δέν ἔχουμε αὐταπάτες ὅτι ὁ πόλεμος αὐτός θά κερδηθεῖ στίς δικαστικές αἴθουσες. Ὅσοι περιμένουν ἀναπαυμένοι στίς εὐκολίες τους ὅτι μπορεῖ μία δικαστική ἀπόφαση νά τούς βγάλει ἀπό τήν εὐθύνη τῆς ἀνάληψης μίας ὁμολογιακῆς στάσης εἶναι γελασμένοι. Πρέπει νά εἴμαστε σαφεῖς:

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ,

ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

Υ.Γ. Ὀφείλονται εὐχαριστίες στούς ἀνθρώπους πού μόχθησαν, τόλμησαν καί χρηματοδότησαν αὐτόν τόν δικαστικό ἀγῶνα ἐνώπιον τοῦ ΣτΈ. Ἡ πλειοψηφία τους παραμένει ἀφανής ἀλλά ἡ συνεισφορά τους τεράστια! Χωρίς αὐτούς ἡ Ὑπουργική Ἀπόφαση θά εἶχε καταστεῖ ἐκτελεστή καί ὑποχρεωτική ἤδη ἀπό τό 2018 καί σήμερα θά εἴχαμε ἤδη κληθεῖ μέ βάση τό ἐπώνυμό μας γιά νά τίς παραλάβουμε.Πηγή: Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη
Ἀναδημοσίευση ἀπό: ID-ont

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *