Γιατὶ ἡ Ἑλλὰς εἶναι μέσα μας!!!

Γιατὶ-ἡ-Ἑλλὰς-εἶναι-μέσα-μας

Καὶ εἶναι πάντα ἐδῶ!
Εἶναι στὸ βλέμμα μας, στὴν περπατησιά μας, στὴν σκέψιν μας, στὶς ὀπτικές μας, στὶς θεωρήσεις μας, στὶς σχέσεις μας, στὶς δράσεις μας, στὴν εἰκόνα μας, στὰ ὄνειρά μας…
Κι ἂς πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον…
Κι ἂς μᾶς δηλητηριάζουν καθημερινῶς, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μὲ ὅλα τὰ μέσα…
Κι ἂς μᾶς προπαγανδίζουν νυχθημερὸν γιὰ τὸ πόσο …«ἀπατεῶνες» εἴμαστε καὶ πόσα ἀπὸ τὰ «μαζὺ τὰ φάγαμε» ἀναλογοῦν στὸ μερίδιόν μας…
Κι ἂς μᾶς ἐπιδεικνύουν, περιχαρεῖς, κάθε σκουπίδι ὡς …«Ἕλληνα», πασχίζοντας νὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ ἐνοχικούς, αὐτοκαταστροφικούς, καταθλιπτικούς…
Κι ἂς μᾶς κτυποῦν τὴν γλῶσσα μας, τὴν ἱστορία μας, τὰ σύμβολά μας, τὰ ἤθη μας, τὰ ἔθιμά μας καὶ κυρίως τὸ μέλλον μας…
Κι ἂς προσβάλλουν τὴν μνήμη τῶν νεκρῶν μας καὶ τῶν ἡρώων μας…
Κι ἂς στοχοποιοῦν τὸν ἔμφυτό μας πατριωτισμό…
Κι ἂς μᾶς γενοκτονοῦν σωματικῶς, ἠθικῶς καὶ νοητικῶς…
Κι ἂς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν, ὅλες οἱ …«ἡγεσίας» μας ξεπουλημένες, ἐλεγχόμενες, ὑβριδιο-προσκυνημένες μαριονέτες.

Μᾶς κατηγοροῦν γιὰ πολλά… Μᾶς φορτώνουν ἀκόμη περισσότερα… Μᾶς γελοιοποιοῦν διαρκῶς…
Μὰ ἐμεῖς ξέρουμε. Ὅσοι Ἕλληνες ξέρουν. Αὐτὸ ποὺ εἴμεθα, ποὺ αἰσθανόμεθα, ἀλλὰ κυρίως αὐτὸ στὸ ὁποῖον μεταλλασσόμεθα, δὲν μποροῦν νὰ τὸ σταματήσουν. Ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, αἰσθανόμενοι τὴν προμηθειακή μας ῥίζα, ποὺ σημαίνει διαρκεῖς συναγερμούς, ἑτοιμότητα, ἐπανατοποθετήσεις, ἀναθεωρήσεις, ἐπανεκκινήσεις καὶ ἐπαναπροσδιορισμοὺς στὰ πάντα.
Πορευόμεθα σταθερὰ πρὸς ἐκείνην τὴν κατεύθυνσιν ποὺ ὑποχρεωτικὰ θὰ μετατρέψουμε τὴν Ἑλλάδα μας ξανὰ σὲ τόπο προορισμοῦ, σὲ στόχο ζῳῆς μὰ κυρίως σὲ Μεγίστη Ἀνάγκη τῆς Ἀνθρωπότητος.
Κι αὐτὸ ἴσως ἀκόμη νὰ μὴν εἶναι ὀρατὸ στοὺς πολλούς, ἀλλὰ συμβαίνει.

Γιὰ τὴν ὥρα κρατᾶμε γερά.
Ἔχουμε πολλοὺς ἀγῶνες ἐμπρὸς μας γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Μόνον ὅμως ἀπὸ τὰ μικρά, τὰ …«ἀσήμαντα» γιὰ κάποιους, θὰ πάρουμε καὶ ἐνέργεια καὶ δύναμιν, διατηρώντας σταθερὰ τὴν ἑστίασίν μας καὶ τὴν πίστιν μας στὸ ἀποτέλεσμα.
Ἀπὸ ἐκεῖ ὅμως θὰ λάβουμε καὶ τὶς εἰκόνες αὐτῶν ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε γιὰ νὰ ἐπιταχύνουμε τὶς διαδρομές μας…Ἡ Ἑλλὰς εἴμαστε ἐμεῖς.
Κι ἐὰν δὲν εἴμαστε ἀκόμη, θὰ γίνουμε.
Τὴν (πραγματική μας) Πατρίδα τὴν χάσαμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες… Θὰ τὴν βροῦμε. Δὲν ἔχουμε ἄλλην ἐπιλογὴ παρὰ μόνον νὰ τὴν βροῦμε. Κι ἔχουμε πολλὰ σημεῖα γιὰ νὰ πατήσουμε σταθερὰ καὶ νὰ βροῦμε τὶς συνδέσεις μας…
Ἔχουμε τοὺς ἤχους μας, τὰ (πραγματικά) σύμβολά μας, τὶς μνῆμες μας, τὴν δημιουργικότητά μας, τὰ παραδείγματα τῶν ἡρώων μας, μὰ κυρίως, τώρα πιά, ἔχουμε τὴν Ἀνάγκη τοῦ νὰ δομήσουμε κοινωνίες δικαίου, ἰσονομίας καὶ πλήρεις Ἀνθρωπιᾶς.
Καὶ τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω νὰ μὴν βροῦμε, θὰ μᾶς ὁδηγήση τὰ βήματα ἡ Ἀνάγκη.!!!
Διότι τὸ ψέμμα ξεχείλισε… Διότι ἡ βρωμιὰ διέβρωσε τὰ πάντα… Διότι ἡ ἀνοχὴ τελείωσε…

Ὅταν ὁ Θεμιστοκλῆς ἀπεκλήθη ἄπατρις, ἐφ΄ ὅσον οἱ Πέρσες κατέλαβαν τὴν Ἀθῆνα, ἔδειξε τοὺς Ἀθηναίους ποὺ ἦσαν στὶς τριήρεις καὶ εἶπε πὼς ἡ Πατρίς του παραμένει ἐλευθέρα. Πολέμησαν οἱ Ἐλεύθεροι Ἀθηναῖοι καὶ ξαναπῆραν πίσω τὸν τόπο τους.
Ὅπως πολεμοῦμε κι ἐμεῖς τώρα.
Καὶ τότε οἱ Πέρσες λεηλάτησαν τὰ πάντα.
Καὶ τώρα, οἱ νεο-πέρσες, λεηλατοῦν τὰ πάντα.
Μὰ στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ἁρπάξουν.
Διότι τὴν Ἑλλάδα ποὺ θέλουν δὲν μποροῦν νὰ τὴν πάρουν. Διότι αὐτὴν τὴν Ἑλλάδα τὴν κρατᾶμε ἐμεῖς, μόνον ἐμεῖς, βαθειὰ μέσα μας καὶ μόνον ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὴν ζωντανέψουμε. Διότι μόνον σὲ ἐμᾶς μποροῦν νὰ «ὁμιλήσουν» τὰ σύμβολα, οἱ ἦχοι, οἱ εἰκόνες.
Διότι μόνον γιὰ ἐμᾶς εἶναι δημιουργημένα τὰ σημάδια.
Διότι αὐτὴν τὴν Ἑλλάδα, τὴν πραγματική, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ τὴν ὑψώσουμε ἐκεῖ ποὺ τῆς πρέπει.
Καὶ θὰ τὸ κάνουμε.

Ὀφείλουμε νὰ παραμένουμε δυνατοὶ καὶ ἡνωμένοι, ἑστιασμένοι στὸν κοινό μας σκοπὸ διαρκῶς, διότι τώρα ἔρχονται τὰ πραγματικὰ δύσκολα. Ὄχι ἀξεπέραστα, μὰ δύσκολα, ἐφ΄ ὅσον εἴμαστε γιὰ δεκαετίες ἄμαθοι ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύσκολα…
Μὰ θὰ μᾶς …ξαναβροῦμε ταχύτατα. Δὲν ἔχουμε ἄλλες ἐπιλογές…

Θαυμᾶστε τὰ παιδιὰ αὐτὰ Ἕλληνες… Ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ παραμένουν τόσο κοντὰ σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς …«ἀγγίξουν».
Εἶναι τὰ παιδιά μας… Εἶναι ἐμεῖς… Εἶναι οἱ γονεῖς μας, οἱ παπποῦδες μας καὶ ὅλες οἱ γενεὲς Ἑλλήνων μέσα τους…
Ἂς ξεκινήσουμε λοιπόν!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὄχι, πεῖτε μου…εἰκόναΠηγή: Φιλονόη και φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *