Γκρέμισαν τήν «Παναγία τήν Ἐλευθερώτρια»;

Βοτανικὸς λοιπόν… «Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια» λέει… Σκόνη καὶ μπάζα κατέληξε, λέει…
Καί, στὸ μεταξύ, πλάκωσαν οἱ ἄσχετοι καὶ οἱ ἀδαεῖς γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν ἀγανακτισμένοι τὸ θρησκευτικό τους αἴσθημα ποὺ ἐθίγη, ἀλλὰ ποὺ ἐλάχιστοι ἐξ αὐτῶν ἔκαμαν τὸν κόπο νὰ φθάσουν ἔως ἐκεῖ ἢ ἀκόμη καὶ μόνον νὰ ἐρευνήσουν τὸ ἐὰν πράγματι ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, αὐτὸς ὁ ναός….Νά τά δοῦμε κάπως διαφορετικά τά θέματα ὅμως; Καλὴ ἡ παραπληροφόρησις ἀλλὰ καλλιτέρα ὅλων ἡ ἀλήθεια.

Στὴν πραγματικότητα οὐδέποτε ὑφίστατο τέτοιος ναός. Ἦταν ἕνα «κολπάκι» αὐτῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὰ τῆς καταλήψεως, πρὸ κειμένου νὰ …ἐρεθίσουν τὸ κοινὸ αἴσθημα μὲ τὸ ὁποῖον καὶ συμφωνοῦσα, ἔως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ ἀπεκαλύφθη πὼς κάποιοι ἐκ τῶν μετεχόντων δὲν ἦσαν καὶ τόσο …πεντακαθαρίδηδες. Ἐφρόντισαν δὲ τὴν κατάλληλο στιγμὴ νὰ ἀπογυμωνθῇ ὁ Βοτανικὸς ἀπὸ φύλακες καὶ ἔτσι νὰ μποροῦν, ἄνευ δυσκολίας, νὰ εἰσέλθουν οἱ δυνάμεις τῶν ΜΑΤ (καὶ ὄχι μόνον) γιὰ νὰ ἀνακαταλάβουν τὸν χῶρο.

«…Οἱ στρατιῶτες ἔμειναν νὰ παρακολουθοῦν τὴν ἐξέλιξη τῆς προδοσίας ἀποσβολωμένοι.
Ὅταν κατάφεραν νὰ ἀπευθύνουν τὶς ἐρωτήσεις τους στὸν «στρατηγὸ τῆς ἥττης», ποὺ πίστεψαν, πῆραν ἀλλοπρόσαλλες καὶ κενὲς ἀνατήσεις, ἢ ἀκόμη καὶ ἐνοχικὴ σιωπή.
Ἔτσι λοιπὸν ἐλοιδορήθησαν κι ἔτσι ὁ Βοτανικὸς ἐκ τῶν ἔσω ἑάλω!!!…»
(Στὸ πέρας τοῦ κειμένου νὰ παρατεθῆ ὅλη ἡ καταγγελία.)

Βοτανικὸς Ἑάλω ἐκ τῶν …ἔσω!!!

Τώρα, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ ξεπούλησαν τὸν Βοτανικὸ διακινοῦν τὴν πληροφορία τῆς καταστροφῆς τοῦ ναϊδίου.
Αὐτοῦ τοῦ …«ναϊδίου»…

…κι ὄχι ὅλων αὐτῶν τῶν ἀσχέτων εἰκόνων ποὺ κάθε ἀπληροφόρητος καὶ ἀδαὴς (ἢ καὶ καὶ προπαγανδιστής) διακινεῖ στὸ διαδίκτυον.
Τὰ θυρανοίξια δὲ τοῦ ναϊδίου εἶναι ἀρκούντως ἀποκαλυπτικὰ γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀποκαλοῦσαν ναό.Καὶ δὲν ὑφίστατο ναὸς διότι οὐδέποτε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ (καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ πολεοδομία), ἔλαβε γνῶσιν τῆς ὑπάρξεώς του καί, κατ΄ ἐπέκτασιν οὐδέποτε ἐνέκρινε* τὴν ὕπαρξίν του. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔως τὸ τέλος ἦταν ἕνα εὐφάνταστο κατασκεύασμα τῶν μετεχόντων. Τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ναοῦ προῆλθε ἀπὸ μίαν εἰκόνα ποὺ κατεῖχε κάποιος ἐκ τῶν πρωτεργατῶν (κατὰ δική του ὁμολογία σὲ ἐμέναν).

Ἐπὶ πλέον αὐτῆς τῆς λεπτομερείας, θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς κάποιος παπὰς τῆς περιοχῆς (παλαιο-ἡμερολογίτης, ποὺ ὅμως δὲν μὲ …«χαλᾶ») ἀνέλαβε νὰ λειτουργῇ ἐκεῖ μέσα μετατρέποντας τὸ …φυλάκιον (διότι περὶ αὐτοῦ ἐπρόκειτο) σὲ …ναό!!!
Ἕνα φυλάκιον λοιπόν, τῶν πρῴην ἐγκαταστάσεων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μετετράπη, γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς καὶ μόνον λόγους, σὲ …«ἐκκλησία» ἀλλὰ οὐδόλως ὑπῆρξε ἐκκλησία, οὔτε καὶ εἶχε τὶς ἀναγκαῖες προδιαγραφές. Ὅλες οἱ φωτογραφίες ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ διαδίκτυον λοιπὸν προέρχονται ἀπὸ κανονικοὺς ναοὺς καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ φυλάκιον-ναό.

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ φυλάκιον-ναΐδιον εἶναι ποὺ κατέληξε σκόνη καὶ μπάζα, πρὸ κειμένου νὰ μείνῃ ἐλεύθερος ὁ χῶρος καὶ νὰ λειτουργήσῃ τὸ ἰσλαμικὸ τέμενος δίχως παρανοχλήσεις καὶ ἐμπόδια.
Καί μοῦ ἀρέσει ἐμέναν αὐτό; Δέν πρέπει νά ντρέπομαι πού ἔρχομαι νά θίξω (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά) αὐτούς πού προσεπάθησαν νά διασώσουν τόν χῶρο καί νά ἀκυρώσουν τήν παράδοσίν του στά σχέδια τοῦ πSoros καί τῶν τοκογλύφων ἀφεντικῶν του, ἀκόμη καί χρτσιμοποιώντας ψευδῆ στοιχεῖα; Ὁ σκοπός δέν …ἁγιάζει τά μέσα;
Δέν ἔπρεπε νά ὑποστηρίζω κάθε τί που ἀντιστέκεται στήν ἰσλαμοποίησιν τῆς Πατρίδος μας;

Ναί, θὰ ἔπρεπε ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ὅλα ἦσαν καθαρὰ καὶ ξάστερα. Ἐδῶ ἔχει παιχθῆ ὅμως κάτι πολὺ βρώμικο, ἔχουν ἐμπλακῆ κόμματα κι ἀποκόμματα, ντάλιοι καὶ ΜΚΟ, καθὼς καὶ κάποιοι μὲ …ὕποπτο παρελθὸν καί, καταληκτικῶς, βάσει πάντα τῶν καταγγελιῶν ὅσων συμμετεῖχαν στὸ νὰ καταληφθῇ ὁ χῶρος, ἡ ἐπιχείρησις καταλήψεως τοῦ Βοτανικοῦ ἐπροδόθη ἐκ τῶν ἔσω. Οἱ μὴ ἐμπλεκόμενοι μὲ τὶς δολιότητες ἀπεχώρησαν τῆς ἀρχικῆς ὁμάδος, κατήγγειλαν τὶς τακτικές τους καὶ ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ αὐτούς, καταγγέλλοντας παραλλήλως τὰ ὅσα συνέβησαν, μὲ ὅσα μέσα διέθεταν.
Εἴπαμε… Αὐτοὶ ποὺ σήμερα φωνάζουν γιὰ τὸ «ἀνάλγητο κράτος ποὺ γκρεμίζει χριστιανικοὺς ναούς» εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι ποὺ προεκάλεσαν τὶς ἀναγκαῖες δολιοφθορές, πρὸ κειμένου νὰ παραληφθῇ ὁ χῶρος ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, σὲ μίαν αἰφνιδιαστικὴ ἐπιχείρησιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀπουσίαζαν (τὶ …βολικὸ καὶ …«συμπτωματικό») ἅπαντες οἱ ἱκανοὶ νὰ ὑπερασπίσουν τὸν χῶρο. Κι αὐτὰ βεβαίως δὲν ὁμολογοῦνται καὶ δὲν καταγγέλλονται δημοσίως. Μᾶς ἀρκεῖ, ἰδίως γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀρέσκονται στὸ νὰ προκαλοῦν τὸ δημόσιον αἴσθημα, ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ …τρέχα καὶ γύρευε.

Ποιοί ἦσαν ὅμως αὐτοί πού ἐνεπνεύσθησαν τήν ἐν λόγῳ σκηνοθεσία; Καί γιατί σήμερα διαδίδουν ὅλες αὐτές τίς εὐφάνταστες ἱστορίες;
Δὲν θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγὼ ἀλλὰ τὰ στοιχεία. Στὴν σελίδα μας ἔχουμε δημοσιεύση κατὰ καιροὺς ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ …κολπάκια καὶ τὶς δολιότητες, ἀποκαλύπτοντας πὼς ἡ ὑπόθεσις ἔχει πολλὲς προεκτάσεις.
Ὅμως… Ἐφ΄ ὅσον οἱ μὴ ἐμπλεκόμενοι μὲ τὰ παρασκήνια δὲν εἶχαν τὸ σθένος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς «φυτευτούς», ἡ ὑπόθεσις τῆς καταλήψεως τοῦ Βοτανικοῦ ἦταν ἐξ ἀρχῆς καταδικασμένη σὲ ἐκ τῶν ἔσω προδοσία.

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε.

Φιλονόη

* Ὄχι δῆλα δὴ πὼς ἡ (φερομένη ὡς) κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν μποροῦσε νὰ νομιμοποιήσῃ τὸ ναΐδιον, ἀλλὰ ἐμφανῶς συμπλέουσα μὲ τὴν γενικὴ γραμμὴ μουσουλμανοποιήσεως τῆς κοινωνία μας καὶ σφυρίζοντας, ὅπως πάντα, ἀδιάφορα, παρέμεινε μακρὰν τῆς ὑποθέσεως. Πρὸς τοῦτον καὶ μόνον οἱ παλαιο-ἡμερολογίτες στηρίζουν τὸ θέμα ἐπισήμως καὶ αὐτὸ μὲ πολλὲς …δραπετεύσεις.

Τὸ παραπάνω ἀφιερώνεται στὴν μνήμη τοῦ προώρως ἀπολεσθένος παλληκαριοῦ Νίκου Κοφινάκης, ποὺ ἀπὸ τὸ κρεββάτι τοῦ πόνου συνυπέγραψε τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ δόλου. Καὶ μόνον γιὰ τὸν καθαρὸ κι ἁγνὸ πατριώτη καὶ ἀγωνιστὴ Νῖκο, ποὺ τόσο ἄδικα ἔφυγε, ἔχουμε χρέος νὰ ἀποκατασταθῇ πλήρως ἡ ἀλήθεια!!!

Στὸν Βοτανικὸ κάποιοι συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες ἅναψαν τὴν φλόγα τῆς ἐπαναστάσεως, τὴν προστάτευαν καὶ τὴν ἔτρεφαν μὲ αὐτοθυσία ἐπὶ 117 ἡμέρες καὶ νύκτες, γιὰ νὰ τὴν κάνουν πυρά, ποὺ θὰ βαπτίση τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ξυπνήση μέσα τους τὸ πολυπόθητο ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ σκοπὸς ἕνας: ἑνωμένοι ὅλοι νὰ πολεμήσουν τὴν ἀπογύμνωση τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος καὶ τὸ ξεπούλημα Θεοῦ καὶ Πατρίδος, πρὶν ἡ κατάστασις γίνῃ μὴ ἀναστρέψιμος.

Ἦσαν ἕτοιμοι (ὅλοι αὐτοί) νὰ ἀπωθήσουν μὲ κάθε κόστος τὴν ὁποίαν παρέμβαση τοῦ κράτους – παρακράτους, τῶν ἀναρχικῶν καὶ ἄλλων πουλημένων – ἐξαγορασμένων.
Ἦσαν ἕτοιμοι ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ἀπο-νενοημένον.

Δὲν ἐγνώριζαν ὅπως πὼς ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς γαλανόλευκης καὶ τὴν σκέπη τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας τελεῖτο προμελετημένο σχέδιο προβοκάτσια, ἀπὸ τὸν «στρατηγὸ τῆς ἧττης» καὶ τοὺς ἀκολούθους, σφετεριστὲς τοῦ ἀγῶνος γιὰ ἐλευθερία!

Οἱ ἐξελίξεις ἦσαν καταιγιστικές.
Ὁ ἀμετανόητος «στρατηγὸς ἐφιάλτης» παρέκλεινε τοῦ στόχου του.
Ὑπετάχθη στὰ θελήματα τῆς ἐξουσίας. Πιθανότατα νὰ εἶχε καὶ σχέσεις ἀπὸ παλαιότερα.
Κατέστη φερέφωνον, ὑποβολεὺς καὶ παραλήπτης.
Ὑπεβάθμισε καὶ γελοιοποίησε τὸ ἐγχείρημα τῆς ἀντιστάσεως.

Αὐτὸς ὁ χαρισματικὸς ἀπατεών, μὲ ἀπίστευτο βάρος εὐθύνης, ἀσέλγησε ἐπάνω στὸ ὄνειρο γιὰ ἐλεθερία, ἀν τὶ ὁλίγων ἀργυρίων.
Ἀπ΄ ὅ,τι φάνηκε ἐκμεταλλεύθηκε ἀκόμη καὶ τὴν μικρὴ συνδρομὴ πτωχῶν Ἑλλήνων, ποὺ συνεφώνησαν μὲ τὸ ὅλο ἐγχείρημα, λειτουργώντας ἔτσι ὡς ἀπογοητευτής, πιθανότατα κατόπιν ἐντολῶν «ἄνωθεν».
Ἔπρεπε νὰ σχηματισθοῦν συνειρμοὶ ἀμφισβητήσεως στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ, γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὸ σθένος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀντέδρασαν κατὰ τῆς βαρβάρου ἐκμουσουλμανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας, σύμφωνα μὲ τὰ κελεύσματα τοῦ ἐν Ἑλλάδι ὑποκαταστήματος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ νὰ βουλιάξῃ κάθε περιθώριο ἀντιστάσεως, τώρα καὶ στὸ μέλλον.

Τραγικὸς ἐπίλογος τῶν μεθοδεύσεων, ποὺ ἦταν ἡ διχοτόμησις τοῦ ἐθνικοπατριωτικοῦ ἀγῶνος, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς ἦταν ἀκομμάτιστος καὶ ἡνωμένος, ἀλλὰ καὶ ἡ πλήρης ἀνατροπὴ τοῦ ἀντικειμενικοῦ στόχου.
Νύκτα ἔδιωξε τοὺς πραγματικοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἀντιστάσεως, ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦσαν τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ κόμματος «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.», τὸ ὁποῖον ὑπηρετοῦσε.
Γνωρίζοντας πὼς τὸ πρωΐ τῆς 4ης Νοεμβρίου θὰ ἐγίνετο παρέμβασις τῆς ἀστυνομίας, μὲ προσχήματα μοίρασε ἄδειες σὲ ὅσους ἤξερε πὼς εἶχαν τὸ αἷμα τους ἕτοιμο καὶ διαθέσιμο νὰ χυθῇ, γιὰ Θεὸ καὶ Πατρίδα!

Στελέχωσε πλήρως τὸ στρατόπεδον ἀπὸ ὅσους εἶχαν ἐκ τῶν προτέρων ἰδιοτελεῖς στόχους καί, ἴσως, μὲ κάποιους ποὺ ἁπλᾶ δὲν εἶχαν τὴν νόησή του, γιὰ τὸ τὶ πραγματικὰ συμβαίνει. Ὅλοι τους ὅμως ἦσαν μέλη τοῦ «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.».

Τρανὸ παράδειμα τῆς προδοσίας ὁ Ῥετζούλας Ἀνδρέας, ὑποτιθέμενος πρόεδρος τοῦ κόμματος, ὁ ὁποῖος μπῆκε στὸ στρατόπεδον τὰ ξημερώματα τῆς 4ης Νοεμβρίου, μὲ σκοπὸ νὰ ἀνοίξῃ τὴν χαλύβδινη πόρτα, νὰ συλληφθῇ μαζὺ μὲ τοὺς ὑπολοίπους, νὰ ἡρωοποιηθῇ καὶ νὰ διαφημίσῃ τὸ κόμμα του.

Ὁ σκοπὸς λοιπὸν ἦταν ἡ ὁμαλὴ καὶ ἀναίμακτος παράδοσις τοῦ χώρου, καθὼς καὶ ἡ οἰκειοποίησις τῆς πατριωτικῆς κινήσεως, ἀπὸ τὸ κόμμα. Μία κίνησις ποὺ ἀνῆκε μόνον στοὺς πραγματικοὺς στρατιῶτες τῆς Πατρίδος.

Τί βολικό γιά τό καθεστώς, ἀλήθεια…!!!
Τὸ τρομερὸ ἦταν ὅτι ἡ ἐκ-κένωσις ἔγινε λίγο μετὰ ἀπὸ τὶς πομπώδεις δηλώσεις Ἐρντογάν: «φτιᾶξτε ἀμέσως τέμενος».
«Φώναξε ὁ σουλτάνος, χέστηκαν οἱ πουτάνες!» δηλαδή.

Οἱ στρατιῶτες ἔμειναν νὰ παρακολουθοῦν τὴν ἐξέλιξη τῆς προδοσίας ἀποσβολωμένοι.
Ὅταν κατάφεραν νὰ ἀπευθύνουν τὶς ἐρωτήσεις τους στὸν «στρατηγὸ τῆς ἥττης», ποὺ πίστεψαν, πῆραν ἀλλοπρόσαλλες καὶ κενὲς ἀνατήσεις, ἢ ἀκόμη καὶ ἐνοχικὴ σιωπή.
Ἔτσι λοιπὸν ἐλοιδορήθησαν κι ἔτσι ὁ Βοτανικὸς ἐκ τῶν ἔσω ἑάλω!!!

εἵς ἐκ τῶν προδομένων καταληψιῶν καὶ φυλάκων τοῦ Βοτανικοῦ
(Τὰ στοιχεία τοῦ ὁποίου παραμένουν στὴν διάθεσίν μας, γιὰ κάθε χρῆσιν)εἰκόναΠηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *