῾Η Ἐθνικὴ Σημαίαν στὴν πρώτη εθνικὴ τῶν Ἑλλήνων συνέλευσις

Ἑλληνική Σημαία

Περὶ δὲ τὰ μέσα Δεκεμβρίου, συνελθοῦσα ἡ πρώτη εθνικὴ τῶν Ἑλλήνων συνέλευσις, ἤρξατο τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ἡ συνέλευσις ἐξέδωκε καὶ τὸ ἀκόλουθον ἐμφαντικὸν κήρυγμα·

«Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος».

«Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη Ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας καὶ ἀποσύσαν αὐτὸν μετὰ μεγάλων θυσιῶν, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων ἀντιπροσώπων αὐτοῦ, εἰς Ἐθνικὴν συνέλευσιν συνηγμένων, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν».

Ἀκολούθως δ' ἐψήφισε τὸ προσωρινὸν τοῦ Ἔθνους πολίτευμα καὶ συνέστησε κυβέρνησιν ἐκ δύο σωμάτων· τὸ μὲν ἐν βουλευτικὸν, τὸ δ' ἄλλο ἐκτελεστικὸν, καὶ ἕν Ὑπουργικὸν συμβούλιον. Πρόεδρος δὲ τοῦ μὲν βουλευτικοῦ ἐξελέχθη ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης, τοῦ δὲ ἐκτελεστικοῦ ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος, τοῦ δὲ Ὑπουργικοῦ συμβουλίου ὁ Θεόδωρος Νέγρης.

Ἡ συνέλευσις παρεδέχθη ὡς χαρακτηριστικὸν σημεῖον τῆς ἐθνικῆς σφραγίδος τὴν Ἀθηνᾶν, ὡς Ἐθνικὴν δὲ Σημαίαν τὴν ἐξ ἐννέα ὁριζοντείων ἐναλλὰξ κειμένων κυανῶν καὶ λευκῶν ταινιῶν ἐσχηματισμένην.


Ἐπίτομος Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ὑπό Γεωργίου Θεοφίλου
Πηγή: Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *