Μετά τούς «Μακεδόνες» τώρα βλέπουν «Τούρκους» στήν Θράκη!

Ὁ βουλευτής κ. Ζεϊμπέκ καί ἡ κ. Τσιντέμ Ἀσάφογλου

Τό κομματικό ραδιόφωνο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε βιβλίο γιά «τουρκική μειονότητα»

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ἑπτά ἀκριβῶς χρόνια, κατά τήν διάρκεια τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους στήν Καβάλα ἀποδέσμευσαν, μᾶλλον χωρίς συνεννόηση μέ τήν κεντρική ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν Ἀθήνα, πλῆθος δημοσίων ἐγγράφων πού ἀφοροῦν στό μειονοτικό πρόβλημα τῆς Θράκης ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1920 ἕως καί τό 1991. Ἔγγραφα πού ἀποκαλύπτουν πτυχές τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς πρίν καί μετά τά Σεπτεμβριανά τοῦ 1955. Ὅταν τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κατάλαβε τήν σπουδαιότητα τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καί πῶς θά μποροῦσε νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ ἀποσπασματική ὀπτική κρατικῶν ἀξιωματούχων ἀλλά καί πολιτικῶν προσώπων τῆς περιοχῆς, πού δέν γνώριζαν ἤ ὑποεκτιμοῦσαν τούς ἀπώτερους στόχους τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς (τῶν γεγονότων τοῦ 1955 προηγήθησαν ἐπίσκεψις τοῦ Βασιλέως Παύλου στήν Πόλη καί προτάσεις τοῦ στρατηγοῦ Πλαστήρα περί δημιουργίας ἑνιαίου φόρουμ Ἑλλάδος – Τουρκίας), ἔσπευσε νά ζητήσει τήν μεταφορά τῶν εὐαίσθητων αὐτῶν ἀρχείων στίς ἐγκαταστάσεις τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους στήν Ἀθήνα. Μόνο πού ἦταν ἀργά. Μιά ὁμάς Ἑλλήνων ἐπιστημόνων πού δρᾶ καί ἐργάζεται στό Παντεῖο Πανεπιστήμιο καί τό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καί συγκροτοῦν τό Κέντρο Ἐρευνῶν Μειονοτικῶν Ὁμάδων (ΚΕΜΟ) πρόλαβαν καί νομοτύπως φωτοτύπησαν ὅλο τό ἀρχειακό ὑλικό στό ὁποῖο ὁ προϊστάμενος τῆς τοπικῆς ὑπηρεσίας ἐπέτρεψε τήν πρόσβαση.

Προσφάτως κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ καταγόμενου ἀπό τήν περιοχή ἐπιστήμονος Χρήστου Ἠλιάδη «Ἡ Θράκη ἀπειλεῖται» καί τό ἀρχειακό αὐτό ὑλικό ἀπετέλεσε τήν βασική πηγή πάνω στήν ὁποία ἐστηρίχθη ἡ συγγραφή αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Εἶναι μάλιστα πρώτη εἴδησις στήν ἱστοσελίδα τοῦ ΚΕΜΟ. Ὁ συγγραφεύς μέ συνέντευξή του στόν ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «Κόκκινο», στήν ἐκπομπή τοῦ ἱστορικοῦ Κωστῆ Καρπόζηλου, ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἀπέκτησε πρόσβαση στό ὑλικό τυχαίως ὅταν ἀναζητοῦσε θέμα γιά τήν διδακτορική διατριβή του καί διεπίστωσε ὅτι ὁ προϊστάμενος τῆς ὑπηρεσίας ἦταν παλαιός γνώριμος τοῦ πατέρα του. Ἀλλά αὐτό μικράν ἀξίαν ἔχει. Τό ζητούμενο εἶναι ὅμως τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου καί πῶς ἀξιοποιεῖται ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν προσπάθειά του νά πείσει πώς μετά τούς Σκοπιανούς «Μακεδόνες» ἀναγνωρίζει καί «Τούρκους» στήν Θράκη. Τό βιβλίο τοῦ κ. Ἠλιάδη ἐπαρουσιάσθη ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τήν περασμένη Κυριακή καί ὅσα ἀκούσαμε πράγματι μᾶς ἐντυπωσίασαν.

Καί ἡ «Ἑστία» παρουσίασε προσφάτως στό πλαίσιο τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως τῶν ἰδεῶν τό βιβλίο αὐτό, ἀλλά ἀγνοοῦσε πώς ὁ τίτλος συμφώνως πρός τόν συγγραφέα ἦταν δανεικός καί παραπλανητικός: Ἐπρόκειτο γιά σειρά ἄρθρων τοῦ Γιάννη Καψῆ στά «Νέα» τό 1952 καί ὅπως ὁμολόγησε ὁ κ. Ἠλιάδης τόν ἔβαλε σέ εἰσαγωγή, ἐπειδή θεώρησε τό ρεπορτάζ Καψῆ «ἀσφαλίτικο». Ποιά εἶναι τά ἐντυπωσιακά ἀπό τήν ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπή πού ἀκούσαμε στό ραδιόφωνο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;

Πρῶτον, ὅτι ἀφέθη ἔστω καί ὡς ὑποψία ἡ σκέψις πώς ἡ συμπεριφορά τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στήν Θράκη ἔναντι τῶν μουσουλμάνων «ἔχει κοινά χαρακτηριστικά –χωρίς νά εἶναι ὅμως– μέ τό ἀπαρτχάιντ στήν Νότιο Ἀφρική»! Ἡ ἑλληνική μειονότης ἐσφαγιάσθη στήν Κωνσταντινούπολη (τήν ὁποία ὁ παρουσιαστής κ. Καρπόζηλος ἀπεκάλεσε καί «Ἰνσταμπούλ»), ἡ ἑλληνική μειονότης ξεκληρίσθηκε περιοριζόμενη σέ 3.000 πολῖτες ἔναντι τῶν 120.000 μουσουλμάνων πού ἀριθμεῖ ἕως καί σήμερα ἡ μουσουλμανική μειονότης, ἀλλά τά ψήγματα ἀπαρτχάιντ …ἐπαρουσιάσθησαν στήν Θράκη! Καί ὡς τί ἐθεωρήθη «ἀπαρτχάιντ»; Οἱ εἰσηγήσεις κρατικῶν ἀξιωματούχων πού ἐντοπίζονται σέ ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς, ἀναφέρουν ὅτι «πρέπει τό κράτος νά τούς ἀγοράσει τήν γῆ γιά νά φύγουν οἱ Τοῦρκοι ἀπό τήν Ἑλλάδα». Τόν κόπο νά μποῦν στό κλῖμα τῆς ἐποχῆς μετά τό σόκ τοῦ 1955 δέν θέλησαν οἱ δύο συνομιλητές ἱστορικοί νά τόν κάνουν. Ὅπως δέν ἔκαναν τόν κόπο νά διαβάσουν τά πρακτικά τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Διότι ἄν διάβαζαν σέ αὐτά ὅτι ἡ μειονότης ἐχαρακτηρίσθη «θρησκευτική-μουσουλμανική» μετά ἀπό ἀπαίτηση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπίας Ριζά Νούρ, δέν θά ἐντυπωσιάζοντο πού οἱ ἑλληνικές ἀρχές ἐπέμεναν καί αὐτές νά τήν ἀποκαλοῦν μουσουλμανική-θρησκευτική καί ὄχι τουρκική.

Τό δεύτερο στοιχεῖο πού μᾶς ἐντυπωσίασε ἀπό τήν ἐκπομπή στό ραδιόφωνο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἡ ἐπίκλησις ὁρισμένων ἐγγράφων, ἐπιλεκτικῶς, στά ὁποῖα ἐκπρόσωποι τῆς διοικήσεως χαρακτήριζαν μιά ἐποχή τήν μειονότητα «τουρκική». Δέν κομίζεται κάτι ἄγνωστο, εἰδικῶς ὅταν ὁμιλοῦμε γιά τήν ἐποχή τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, ὁπότε ὁ βασικός κίνδυνος ἀσφαλείας ἐθεωρεῖτο ὅτι ἔρχεται ἀπό τήν Βουλγαρία καί τά ἀνακλαστικά εἶχαν μειωθεῖ. Ὅλοι στήν Θράκη γνωρίζουν τό περιεχόμενο τῆς ἄστοχης διαταγῆς τοῦ στρατηγοῦ Φεσσόπουλου. Ἀλλά γιά νά σταθμισθεῖ ἡ ἀξία τῶν δημοσίων ἐγγράφων μέ τόσο εὐαίσθητο περιεχόμενο δέν πρέπει νά παρουσιάζεται «ἀποστεωμένη» μέσα στό παρόν, ἀλλά νά ἐντάσσεται μέσα στόν ἱστορικό χρόνο. Ἀκόμη καί ὁ Κομοτηναῖος ὑπουργός Μπακάλμπασης, πρίν ἀπό τά γεγονότα τοῦ 1955 στά ὁποῖα οἱ Τοῦρκοι ἔδειξαν τό πραγματικό πρόσωπό τους, ἐμφανίζεται στό βιβλίο νά εἰσηγεῖται τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων Ἑλλάδος – Τουρκίας καί τήν καθιέρωση ζώνης ἐλευθέρων συναλλαγῶν. Ἄποψις πού μετέβαλε ὅμως. Τό λιγώτερο, ἔλλειψις ἱστορικῆς γνώσεως ἐπίσης χαρακτηρίζει τούς συνομιλητές στόν ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο», ὅταν σχολίασαν ἔγγραφο τοῦ συντονιστικοῦ συμβουλίου Θράκης πού συνέστησε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἀβέρωφ μέ ἰσχύ νά λαμβάνει ἀποφάσεις καί ἐκτός κειμένης νομοθεσίας ὅταν τό ἐθνικό συμφέρον τό ἀπαιτοῦσε. Προφανῶς ἡ προβοκάτσια τοῦ πράκτορος Ὀκτάι Ἐγκίν –πού ἔβαλε βόμβα στό τουρκικό προξενεῖο Θεσσαλονίκης γιά νά δώσει ἄλλοθι στό πογκρόμ τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλεως (ἡ ἀπόφασις Ἀβέρωφ ἠκολούθησε)– ἦταν μιά ἐνέργεια στό πλαίσιο τῆς νομιμότητος! Καί τό τρίτο στοιχεῖο πού καταγράψαμε (ὑποψιασμένοι πλέον ὅτι γίνεται παιγνίδι ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ γύρω ἀπό τήν «τουρκική καταγωγή» κατοίκων τῆς Θράκης, ἐν ὄψει ἐκλογῶν) ἦταν ἡ ἀπόπειρα τῶν δύο συνομιλητῶν κ. Καρπόζηλου καί Ἠλιάδη νά ταυτίσουν τίς διώξεις τῶν Ἀριστερῶν ἀπό τό μετεμφυλιακό κράτος μέ ὅσα «ὑπέστη ἡ μειονότης». Ἀφοῦ ὑπενθύμισαν ὅτι ἡ Ἀριστερά στά βουνά κατά τόν Ἐμφύλιο δημιούργησε «Κογκρέσσο τουρκικῆς μειονότητος» καί ἵδρυσε «τουρκικά σχολεῖα», κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι ἀπό τό μετεμφυλιακό κράτος «ἐδιώχθησαν ἀριστεροί καί μειονοτικοί». Ἡ ταύτισις ἐν ὄψει ἐκλογῶν ἀντιληπτή. Ἡ συζήτησις ἔκλεισε μέ τήν διαπίστωση τοῦ συγγραφέως, ὅτι ἡ μειονότης ἀντιμετωπίσθηκε ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ὡς «τουρκική», ὁ ἴδιος φοβήθηκε νά τό πάρει στήν πλάτη του. Μολονότι ἡ συζήτησις τῶν κ. Καρπόζηλου – Ἠλιάδη στόν ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο» ἦταν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου –παρά τήν διαφωνία μας, τό ἀναγνωρίζουμε– δέν παύει νά παράγει ἀποτελέσματα. Εἰδικῶς τό βιβλίο τοῦ κ. Ἠλιάδη τό ὁποῖο εἶναι ἤδη σημαία στά χέρια τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας, πού βασίζει πλέον τούς ἰσχυρισμούς της περί τῆς τουρκικότητος τῆς μειονότητος σέ ξεπερασμένα ἑλληνικά ἔγγραφα.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Ἡ κυκλοφορία τοῦ βιβλίου συνέπεσε χρονικά –τυχαίως βεβαίως– μέ τήν συνάντηση πού εἶχαν τρεῖς βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν νέα Γραμματέα τοῦ μειονοτικοῦ κόμματος DEP κ. Τσιντέμ Ασάφογλου στήν Θράκη, τό ὁποῖο θά κατέλθει καί πάλι στίς εὐρωεκλογές προκειμένου νά ἀποδείξει ὅτι οἱ κατ’ αὐτούς «Τοῦρκοι» τῆς Θράκης εἶναι καί πάλι πρῶτο κόμμα στήν περιοχή καί διαθέτουν πληθυσμιακή ὑπεροχή…


Πηγή: Ἐφημερίς «Ἑστία»


Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *