Μνῆμες

h-peina-41

Περνοῦν τὰ χρόνια, φεύγουν λίγο-λίγο κι οἱ τελευταῖοι ποὺ θυμοῦνται, καὶ μένει ἐλεύθερο τὸ πεδίο σ’ἐκείνους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴ λήθη.
Θλιβερὰ τὰ γεγονότα τῆς κατοχῆς, ἀλλὰ δὲν μᾶς βοηθάει ἡ ἀπώθησή τους. Δυστυχῶς, ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὰ θυμόμαστε (ἡ ἰσχυρὴ μνήμη ἄλλωστε ἀνήκει στὶς παραμέτρους ποὺ συνθέτουν τὴν εὐφυΐα, κι ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἴμαστε εὐφυεῖς).

Ξεφυλλίζοντας λοιπὸν - ἀφηρημένα - ἕνα παλιὸ βιβλίο διαβάζω:

«Ἀπὸ τῆς εἰσόδου των εἰς τὴν Ἑλλάδα, Γερμανοί, Ἰταλοὶ καὶ Βούλγαροι, ἐπέδειξαν πρωτοφανῆ βαρβαρότητα ἔναντι τοῦ ἀνυπερασπίστου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κατεπάτησαν πᾶν θεῖον καὶ ἀνθρώπινον δίκαιον καὶ προέβησαν εἰς τὴν διάπραξιν ἀνηκούστων ἐγκλημάτων εἰς βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ της»

«Προέβησαν εἰς εὐρείας ἐκτοπίσεις πληθυσμῶν ἰδίᾳ ἐκ τῆς Βορείου Ἑλλάδος, μὲ σκοπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἐθνολογικῆς μορφῆς ὡρισμένων διαμερισμάτων ταύτης. Βάσει ἑνὸς καλῶς συντεταγμένου σχεδίου προέβησαν συστηματικῶς εἰς τὴν γενοκτονίαν τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς. Τὰ πρῶτα συμπτώματα τοῦ σχεδίου τούτου ἀνεφάνησαν κατὰ τὸν πρῶτον φοβερὸν χειμῶνα τῆς Κατοχῆς, ὅτε κατὰ χιλιάδας ἀπέθνησκον οἱ Ἕλληνες ἐκ τῆς πείνης, τοῦ ψύχους καὶ τῶν ἀσθενειῶν».

«Περὶ τὰς 500.000 ψυχῶν ἀπωλέσθησαν ἐκ τῆς πείνης, τῶν ὠμοτήτων τῶν Γερμανῶν, Βουλγάρων καὶ Ἰταλῶν, ἐκ πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐξ ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἐξ ἀντιποίνων τοῦ ἀνταρτοπολέμου, ἐκ τῶν κομμουνιστικῶν κατατρεγμῶν. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀνήρχετο εἰς τὸ 12% τοῦ συνολικοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Ἐκ πολεμικῶν αἰτίων καὶ ἐκ τῶν πυρπολήσεων τῶν χωρίων, κατεστράφησαν 409.000 οἰκοδομαί, ἤτοι τὸ 23% τοῦ συνολικοῦ οἰκοδομικοῦ πλούτου τῆς χώρας. Τὸ σιδηροδρομικὸν καὶ ὁδικὸν δίκτυον ὑπέστη ὁλοσχερῆ καταστροφήν. Ἐκ τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου τῆς Ἑλλάδος, ὅπερ ἀνήρχετο εἰς 2.679 χλμ. ἀπέμενον μόνον τὰ 680 χλμ. Ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ τροχαίου σιδηροδρομικοῦ δυναμικοῦ, ὅπερ ἀνήρχετο εἰς 7.101 τεμάχια, ἀπέμεινον μόνον 607. Ἐξ 1.065.000 κυβ. μέτρων κτιρίων σιδηροδρομικῶν σταθμῶν,ἀπέμεινον μόνον τὰ 480.226 κυβ. μ. καὶ ἐξ 1.734 σιδηροδρομικῶν γεφυρῶν, ἀπέμεινον μόνον αἱ 1.305. Τὸ 35% τῶν σιδηροδρομικῶν σηράγγων κατεστράφη, ἐκ δὲ τῶν σιδηροδρομικῶν τηλεγραφικῶν ἐγκαταστάσεων, τὸ 75 τοῖς ἑκατόν. Τὸ ὁδικὸν δίκτυον τῆς χώρας παρουσίαζε τὴν αὐτὴν εἰκόνα καταστροφῆς. Εἶχον ὁλοσχερῶς καταστραφῆ 15.850 ὁδικαὶ γέφυραι καὶ ὀχετοί, ἐκ δὲ τῶν 17.200 παντὸς εἴδους αὐτοκινήτων τῆς χώρας, εἶχον καταστραφῆ ἤ διαρπαγῆ ὑπὸ τῶν ἀρχῶν κατοχῆς τὰ 11.658. Ἡ συνολικὴ ζημία εἰς τὰς λιμενικὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κράτους ὑπῆρξε τεραστία, ἡ δὲ διώρυξ τῆς Κορίνθου κατεστράφη τελείως. Τὸ τηλεφωνικὸν καὶ τηλεγραφικὸν δίκτυον τῆς χώρας εἶχε καταστραφῆ εἰς ποσοστὸν 70%, αἱ δὲ ζημίαι εἰς τὰ παραγωγικὰ ὑδραυλικὰ καὶ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα ἀνήρχοντο εἰς 3.213.000.000 δραχμὰς (1938). Ὁ Ἑλληνικὸς ἐμπορικὸς στόλος ἐμειώθη κατὰ τὸ 73% τῆς συνολικῆς του χωρητικότητος καὶ ἀπώλεσεν 1.407.821 τόννους. Ὁ κτηνοτροφικὸς πλοῦτος τῆς χώρας ἠλαττώθη κατὰ τὸ 60% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπαρχόντων ζώων. Τὴν αὐτὴν μείωσιν ὑπέστη ἡ γεωργικὴ παραγωγὴ καὶ ἅπαντες γενικῶς οἱ λοιποὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας».

Ἡ χώρα παρουσίαζε τὴν εἰκόνα ἀπεράντου νεκροταφείου.

Μᾶς-καῖνε-τὰ-χωριὰ

Πολλὰ φρικτὰ ὑποφέραμε τὸ διάστημα 1941-1944. Ἀλλὰ καὶ μέχρι τὸ 1949 ἡ Ἑλλάδα συνέχισε νὰ εἶναι πεδίο ἀντιπαραθέσεων μὲ φοβερὲς σφαγές. Δύο-τρεῖς παράγραφοι δὲν ἀρκοῦν βεβαίως γιὰ νὰ ἐπανέλθει ἡ μνήμη στοὺς λωτοφάγους. Χρειάζεται καὶ ἀλλαγὴ διατροφῆς…

Διαβάστε τη δημοσίευση εδώΠηγή: tiestiousia

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *