Νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τ᾽ ὄνομά τους γιὰ τὸ “Σκοπιανὸ” – Κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση ἐχθροὶ τῆς χώρας

Ἑλλάδα

Γράφει ὁ Σταῦρος Καλεντερίδης

Ἴσως ὁ τίτλος γιὰ κάποιους νὰ φαντάζει ὑπερβολικός. Προκαλῶ ὡστόσο τὴν ἀναγνώστρια νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν εὐστοχία του, ἀφοῦ διαβάσει τὴν ἀναφορὰ γεγονότων καὶ δηλώσεων ποὺ ἀκολουθεῖ.

Πρῶτον: Τὸ 1992 ὁ Πρόεδρος Kiro Gligorov θὰ προβεῖ στὴν ἱστορικὴ δήλωση με τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ τελειώσει ὁριστικὰ τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα: «Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι καὶ δὲν ἔχουμε καμία σχέση μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ἤρθαμε στὴν περιοχὴ τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ.».

Δεύτερον: Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος, ὁ Miroslav Grcev, Δήμαρχος Σκοπίων καὶ σχεδιαστὴς τῆς ἐθνικῆς σημαίας ξεκαθάρισε πώς: «Ἡ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας ἐφευρέθηκε μὲ τεχνητὸ τρόπο καὶ ἱδρύθηκε στὰ πλαίσια τῆς Γιουγκοσλαβίας, στὸ τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε ἱδρύθηκε καὶ ὁ Μακεδονικὸς πολιτισμός, ἡ Μακεδονικὴ γλώσσα, τὰ Μακεδονικὰ σύμβολα καὶ ὅλα τὰ καλλιτεχνικὰ ἐπιτεύγματα».

Τρίτον: Ὁ Toni Deskoski, καθηγητὴς Δικαίου στὸ Πανεπιστήμιο «Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» τῶν Σκοπίων δήλωσε σὲ συνέντευξη πώς: «Ἀπὸ τὸ 2006 καὶ μετὰ ξεκινήσαμε μία ὁλοκληρωμένη προσπάθεια νὰ ἀλλάξουμε ταυτότητα, νὰ εἰσάγουμε ἀρχαῖο DNA, νὰ ἀλλάξουμε τὴ συλλογική μας μνήμη, τὴ μνήμη ἑνὸς Σλαβικοῦ ἔθνους ὥστε νὰ δημιουργήσουμε κάτι ἀρχαῖο, ἕνα “Μακεδονικὸ ἔθνος” ποὺ ἦταν στ’ ἀλήθεια Ἑλληνικό, μία τρελὴ ἀπόπειρα νὰ μετατραπεῖ ἕνα Σλάβικο ἔθνος σὲ Ἑλληνικὸ καὶ αὐτὸ προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στὸ ἐσωτερικό του κράτους. Οἱ ρίζες μᾶς εἶναι οἱ Σλαβικὲς καὶ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ Ἀρχαῖο βασίλειο τῆς Μακεδονίας».

Τέταρτον: Τὸ αὐτὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ἡ Ljubica Acevska, πρέσβειρα τῶν Σκοπίων στὶς Η.Π.Α., ἡ ὁποία σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξη στὸ κανάλι C-SPAN ξεκαθάρισε πὼς «δὲν διεκδικοῦμε καταγωγὴ ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Εἴμαστε Σλαβικῆς καταγωγῆς, οἱ Σλάβοι ἦρθαν στὴν περιοχὴ τὸν 6ο – 7ο αἰώνα» (λεπτὸ 17:35).

Πέμπτον: Τὴν Σλαβικὴ καταγωγὴ τῶν Σκοπιανῶν ὑπογράμμισε καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Slobodan Casule ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος στὸν Βούλγαρο ὁμόλογό του εἶπε πὼς «Ἔχουμε τὴν ἴδια Σλαβικὴ καταγωγή».

Ἕκτον: Ἀντίστοιχα, ὁ Δήμαρχος τῶν Σκοπίων Petre Silegov δήλωσε πρόσφατα σὲ ἑλληνικὴ ἐφημερίδα πὼς «Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν ἦταν ποτὲ κομμάτι τῆς κανονικῆς ἱστορίας μας. Ἐντάχθηκε στὴν ἱστορία μας τὰ τελευταία δέκα χρόνια».

Ἕβδομον: Ἰδιαίτερα διαφωτιστικὸς ὑπῆρξε ὁ Denko Maleski, ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ καθηγητὴς διεθνοῦς δικαίου καὶ διεθνῶν σχέσεων στὸ Πανεπιστήμιο «Κύριλλος καὶ Μεθόδιος», ὁ ὁποῖος δήλωσε σὲ συνέντευξή του σὲ ἑλληνικὸ κανάλι πὼς «Στὰ Βαλκάνια, γιὰ νὰ σὲ ἀναγνωρίσουν σὰν κράτος πρέπει νὰ ἔχεις ἱστορία 2000-3000 χρόνων. Ἀφοῦ λοιπὸν μᾶς ὑποχρεώσατε νὰ ἐφεύρουμε μία Ἱστορία, τὴν ἐφηύραμε».

Ὄγδοον: Ὁ Πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, Ljubco Georgievski, ἐνῶ βρέθηκε ἐνώπιον δημοσιογράφου ὁ ὁποῖος τὸν κατηγόρησε πὼς προσπαθεῖ νὰ καταστρέψει τὴν Μακεδονικὴ ταυτότητα, αὐτὸς ἀπάντησε μὲ σθένος πὼς «Θέλουμε νὰ κλέψουμε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς Βούλγαρους, ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς. Γιατί πρέπει νὰ ἐφεύρουμε ἱστορίες πὼς εἴμαστε ὁ πρῶτος καὶ ἀρχαιότερος λαὸς στὸν κόσμο»; Ἐξίσου συγκλονιστικὸς σὲ ἄλλη συνέντευξή του, ἀπαντάει στοὺς ἁπανταχοῦ παραχαράκτες ἐξηγώντας πὼς «Οἱ Μακεδόνες δὲν ὑπῆρξαν ὡς ξεχωριστὸς πολιτισμός. 120-130 χρόνια πρὶν τὸν Μ. Ἀλέξανδρο, ὁ πρόγονος τοῦ Ἀλέξανδρος Α´ συμμετεῖχε στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ἀποδεικνύοντας τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή του ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο. Ἀπὸ τότε καὶ γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια μέχρι καὶ τὴ γέννηση τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ἡ Μακεδονία ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου. Καὶ συμμετέχει σὲ κάθε ἀθλητικὸ ἀγώνα, συνέδριο, πόλεμο καὶ σὲ ὅλα τὰ πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικὰ δρώμενα». Γιὰ νὰ προσθέσει στὴ συνέχεια πὼς «Ὁ Ἀλέξανδρος, ὅπου νίκησε, νίκησε μὲ τὸ Ἑλληνικὸ ὄνομα, ὅπου ἄφησε κάποιο ἴχνος τῆς παρουσίας του, αὐτὸ εἶναι ἴχνος τῆς Ἑλληνικῆς καταγωγῆς του, καὶ ἔχουμε ἑκατοντάδες μνημεῖα ὅπου ξεκινάει μὲ τὶς λέξεις: “Ἐγὼ ὁ Ἕλληνας, γιὸς Ἕλληνα, Ἀλέξανδρος”. Μετὰ τὸ θάνατό του, ὁ κόσμος ποὺ ἀφήνει πίσω εἶναι ἕνας Ἑλληνικὸς κόσμος καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸν “Ἐξελληνισμὸ τῆς Μεσογείου”». Κλείνοντας τὴ συνέντευξη τοῦ ὁ Σκοπιανὸς Πρωθυπουργός, ὅπως δὲν ἔχει τολμήσει νὰ κάνει οὐδεὶς ἕλληνας πολιτικὸς ἡγέτης, μᾶς ὑπενθυμίζει πὼς «Αὐτὰ εἶναι τὰ ἱστορικὰ γεγονότα».-

Σὲ αὐτὲς τὶς παραδοχὲς καὶ μαρτυρίες ἡ Ἑλλάδα ἔχει νὰ παρουσιάσει μόνο ἐθνικὸ ξεπούλημα, καὶ γονυκλισία.

Ξενοκίνητοι πολιτευτὲς καὶ πολιτικὰ ἑρπετὰ κάθε χρώματος καὶ ἀπόχρωσης φιλοδοξοῦν νὰ γίνουν οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ δώσουν ὄνομα, ἱστορία καὶ ἐν τέλει ἔδαφος.

Ἀπέναντι σὲ κάθε λογική, μὲ τὴ σημαία τῆς τρέλας καὶ τῆς μειοδοσίας, μὲ πηγαῖο μίσος κατὰ τῆς ἑλληνικότητας, πρωθυπουργοί, πρόεδροι καὶ λακέδες, Ἀλέξηδες, Κούληδες καὶ γραφικούληδες, μὲ μοναδικὸ καὶ διακαῆ πόθο τὴν παραμονὴ μὲ κάθε κόστος στὴν ἐξουσία, μιλοῦν γιὰ πολλὲς Μακεδονίες, ἔντιμους συμβιβασμούς, σύνθετες ὀνομασίες, καὶ λοιπὰ ξεφτιλίκια ποὺ θυμίζουν πολιτικὴ ἐπιπέδου Τουρκικοῦ καφενείου.

Κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση εἶναι παραδοσιακὰ οἱ πραγματικοὶ ἐχθροί τῆς χώρας μας.

Ὅλα τὰ ἐθνικὰ προβλήματα, οἱ κρίσεις καὶ οἱ ἧττες πηγάζουν ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὄχι ἀπὸ κάποιον ἐξωτερικὸ ἀντίπαλο.

Αὐτοὶ εἶναι ὁ δούρειος ἵππος καὶ αὐτοὺς πρέπει νὰ ξεφορτωθοῦμε.

Tὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα εἶναι πολιτικὰ χρεωκοπημένο, δὲν ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς πολίτες καὶ πρέπει νὰ διαλυθεῖ γιὰ νὰ ἀνασυσταθεῖ.

Μοναδικοὶ ὑπερασπιστὲς τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι διαχρονικὰ οἱ ἐλεύθεροι πολίτες.Πηγή: Ινφογνώμων Πολιτικά
Ἀναδημοσίευση ἀπό: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *