Ὁ Μακρυγιάννης καὶ ὁ Φίλης

Στρατηγός Μακρυγιάννης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Τὸ ὅτι ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται εἶναι γνωστό. Μόνο πού, ὡς Ἕλληνες, δὲν τὸ πολυπιστεύουμε καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ ἴδια καὶ χειρότερα λάθη. Ἡ ἐπιχείρηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας νὰ ἀφανίσει τὴν ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία μας, ἀποδεικνύει τῆς ἱστορικῆς ἐμπειρίας τὸ ἀληθές. Ὅσα ζοῦμε σήμερα τὰ βίωσε ὁ Μακρυγιάννης πρὶν ἀπὸ περίπου 180 χρόνια… Στὴ διήγησή του, ἂν στὴ θέση τοῦ βασιλιᾶ τῆς Γαλλίας βάλουμε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τοὺς δανειστές, στὴ θέση τοῦ βασιλιᾶ Ὄθωνα τὸν κ. Τσίπρα καὶ στὴ θέση τοῦ Ἰωάν. Κωλέττη τὸν κ. Φίλη, ἔχουμε μεταφορά τοῦ τότε στὶς ἡμέρες μας.

Γράφει ὁ Μακρυγιάννης στὰ Ἀπομνημονεύματά του ὅτι ὁ βασιλιὰς τῆς Γαλλίας Φίλιππος καὶ ἡ κυβέρνησή του «ὅ, τι ὁδηγίες ἔστελναν στὴν Ἑλλάδα ἐκεῖνο γένονταν». Καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Φίλιππος μὲ τοὺς «μπερμπάντες, δικούς μας καὶ ξένους» ἀγωνιζόταν «ν’ ἀλλάξη τὴν θρησκείαν ἐνοὺ ξεψυχησμένου καὶ μικρούτζικου ἔθνους…». Ὁ Μακρυγιάννης τοῦ ὑπενθυμίζει: «Αὐτὸός, ποὺ κυρίεψε τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ἔκαιγε στοὺς φούρνους, τοὺς ἔκοβε γλῶσσες, τοὺς παλούκωνε νὰ ἀλλάξουν τὴν θρησκείαν τους καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κάμη τίποτας. Τώρα ὁ Θεός, ὁ δίκιος καὶ παντοδύναμος, ὁπού ὁρίζει κ’ ἐσένα, ἀνάστησε αὐτεῖνο τὸ μικρὸ ἔθνος καὶ θέλει νὰ δοξάζεται ἀπ’ αὐτὸ τὸ μικρὸ ὀρθόδοξο ἔθνος ὀρθοδόξως καὶ ἀνατολικῶς, καθὼς οἱ ἐδικοί σου ὑπήκοοι τὸν δοξάζουν δυτικῶς…». Τοῦ συνιστᾶ ἐπίσης «νὰ μὴν καταγίνεται νὰ γυρίση ἀπὸ τὴ θρησκεία τους, τοὺς ἀπογόνους τῶν παλιῶν Ἑλλήνων, τὰ παιδιὰ τοῦ Ρήγα, τοῦ Μάρκου Μπότζαρη, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Δυσσέα, τοῦ Διάκου, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Νικήτα, τοῦ Κυργιακούλη, τοῦ Μιαούλη, τοῦ Κανάρη, τῶν Ὑψηλαντῶν κι ἀλλουνῶν πολλῶν, ὁπού θυσίασαν καὶ τὴν ζωή τους καὶ τὴν κατάστασίν τους δι’ αὐτείνη τὴν ὀρθόδοξη θρησκεία καὶ δι’ αὐτείνη τὴν ματοκυλισμένη πατρίδα».

Ὁ Μακρυγιάννης σχολιάζει καὶ τὴ στάση τοῦ βασιλιᾶ Ὄθωνα. Τοῦ σημειώνει ὅτι ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ εἶναι ἑτερόδοξος, ὡς παπικός, ἀλλὰ «ὁρκίστηκε ὅτι θὰ βασιλέψει καὶ θὰ διοικήσει τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους χριστιανοὺς καὶ θὰ τοὺς διατηρήση θρησκεία, τιμή, κατάσταση καὶ συνταγματικῶς θὰ κυβερνάγη». Καὶ προσθέτει ὁ Μακρυγιάννης: «Ὅλα αὐτὰ ἡ Μεγαλειότης του διατὶ τὰ ἀμέλησε καὶ τὰ τζαλαπάτησε;». Μπορεῖ καὶ ὁ κ. Τσίπρας νὰ μὴν παντρεύτηκε Ὀρθόδοξα καὶ νὰ μὴ βάπτισε τὰ παιδιά του, ἀλλὰ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τηρεῖ τὸ Σύνταγμα καὶ θὰ σεβαστεῖ τὴν Πίστη τῶν Ἑλλήνων. Γιατί, κι αὐτός, ἀμελεῖ καὶ «τζαλαπατᾶ» τὴν ἱστορική μας παρακαταθήκη;

Ὁ Μακρυγιάννης θύμισε στὸν κουμπάρο τοῦ Ἰωάν. Κωλέττη, καὶ θυμίζει στὸν κ. Φίλη καὶ σὲ ὅλους μας: «Ἐσύ, τοῦ εἶπα, ἦρθες στὴν πατρίδα ξυπόλυτος καὶ γυμνός,… οὔτε φάρμακα ἤφερες, οὔτε ἀστενεῖς κύταξες. Ἐτιμήθης, δοξάστης ἀπὸ τὴν πατρίδα σου. Γιόμωσες σταυρούς, χρήματα – δὲν μᾶς ἀφίνεις πλέον ἥσυχους νὰ ζήσουμεν ἐδῶ εἰς τὴν ματοκυλισμένη μας πατρίδα μὲ τὴν θρησκεία μας, ἀλλὰ μᾶς τζαλαπατᾶς καὶ μᾶς διαιρεῖς…».

Στὶς ἀπειλὲς τῆς ἐξουσίας γιὰ τὴ ζωή του ὁ Μακρυγιάννης ἀπάντησε ὅτι δὲ λυπᾶται ἂν ἔκανε ἐχθρούς του τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας, γιατί δὲν τὸ ἔκαμε «διὰ τὸ νιτερέσιόν» του. Καὶ πρόσθεσε: «Ὅταν πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ τὴν θρησκείαν μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾽νεργήσω κι ὅ, τι θέλουν ἂς μοῦ κάνουν».

Σὲ μία συγκλονιστικὴ προφητικὴ περιγραφὴ τῆς τωρινῆς κατάστασης μὲ τοὺς κ.κ. Τσίπρα καὶ Φίλη προβαίνει ὁ Μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς στὰ «Ἀπομνημονεύματά» του, περιγράφοντας τὴν κατάσταση τῆς ἐποχῆς του. Γράφει ὅτι πολλοὶ Ἕλληνες τυφλώθηκαν ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς Εὐρώπης καὶ «ἐνόμισαν ὅτι ἐὰν ὑποψυχράνωσιν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τῶν ὁμογενῶν, καὶ τοὺς κάμωσιν ἀνεξιθρήσκους, θέλουσι τοὺς κάμει φιλελευθερωτέρους καὶ ἐναρετωτέρους. Ὅθεν διὰ νὰ ρίψουν τὴν ὑπόληψιν τῆς θρησκείας, ἄρχισαν καὶ ἐπεσώρευσαν γενικῶς κατὰ τοῦ ἱερατείου τόσας καὶ τόσας ἀδίκους κατηγορίας, ἔσφαλον ὅμως μεγάλως, ἐπειδὴ τὸ ἱερατεῖον εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἐχρησίμευσε μεγάλως καὶ θέλει χρησιμεύσει εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τοῦ ἔθνους…».

Ὁ Κολοκοτρώνης, ἀπὸ τὴν πλευρά του, συνιστᾶ στοὺς κ. κ. Τσίπρα καὶ Φίλη καὶ σὲ ὅλους μας, μὲ τὴν ὁμιλία του στὴν Πνύκα «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας, καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος». Τὰ γεγονότα καὶ τὰ λάθη στὴν Ἑλλάδα ἐπαναλαμβάνονται, γιατί δὲν θέλουμε νὰ ἀκούσουμε τὴν ἐμπειρία καὶ τὴ σοφία τῶν προγόνων μας καὶ γιατί, τουλάχιστον σὲ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς κυβερνᾶνε, λείπει ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ παράδοσή μας.-Πηγή: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *