Ὁ Πάπας δὲν βλέπει ἐμπόδια στὴν εὐχαριστιακὴ ἕνωση μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους…

Πάπας Φραγκίσκος - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὸ μήνυμα, ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τονίζει ὅτι «δὲν ὑπάρχουν πλέον ἐμπόδια στὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία μεταξὺ καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων». Ἡ εἴδηση κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου. Τὰ Ρωμαιοκαθολικὰ ΜΜΕ τονίζουν ὅτι ἡ ἕνωσή τους εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν…

Ὁ Πάπας στὴν προσαγόρευσή του γράφει ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος «προεδρεύει τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», προφανῶς ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι «ἕνας εἶναι ὁ ἡγεμὼν τοῦ Χριστιανισμοῦ». Πάντως δὲν ἀσπάζεται τὶς καινοφανεῖς ἀπόψεις τοῦ Φαναρίου, περὶ τοῦ Πρωτείου τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὴν Ὀρθοδοξία, ὅπως ἐκεῖνος τὸ κατέχει στὴ Δύση…

Στὴν ἀρχὴ τοῦ μηνύματός του ὁ Πάπας σημειώνει ὅτι ἡ συμμετοχή, ὅπως κάθε χρόνο, στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ στὴ Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προΐσταται ὁ Πατριάρχης, ὑπογραμμίζει «τὴν πνευματικὴ προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Πατριάρχη, ὅπως ἐπίσης πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὸν κλῆρο, τοὺς μοναχοὺς καὶ ὅλους τοὺς πιστοὺς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Στὴ συνέχεια ὑπενθυμίζει τὴν πρὸ 50 ἐτῶν ἄρση τῶν ἀφορισμῶν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καὶ τοῦ Πάπα Παύλου ϛ΄, ἡ ὁποία, ὅπως γράφει, «ἀντικατέστησε τὴ λογικὴ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μὲ τὴ λογικὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀδελφοσύνης» καὶ προσθέτει πὼς «δὲν ὑπάρχει πλέον κανένα ἐμπόδιο γιὰ νὰ ὑπάρξει μεταξύ τους εὐχαριστιακὴ κοινωνία». Τονίζει ἐπίσης ὅτι « οἱ καθολικοὶ καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ὀφείλουν σήμερα νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μεταξύ τους γιὰ τοὺς χωρισμοὺς ποὺ ἐπέφεραν στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ». Σημειώνει ἀκόμη ὁ Πάπας ὅτι παρὰ τὶς ὑφιστάμενες διαφορὲς «ὑπάρχουν τώρα οἱ ἀναγκαῖες συνθῆκες γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν πλήρη κοινωνία τῆς πίστεως, τῆς ἀδελφικῆς συμφωνίας καὶ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς, οἱ ὁποῖες ὑφίσταντο τὰ πρῶτα χίλια χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας».

Πολλὰ καὶ σοβαρὰ τὰ ζητήματα ποὺ θέτει ὁ Πάπας.

Πρῶτον. Γράφει στὸν κ. Βαρθολομαῖο ὅτι «δὲν ὑπάρχουν πλέον ἐμπόδια στὴν πλήρη ἕνωση». Ἂν αὐτὸ τὸ ἐξάγει ἐκ τῆς ὅλης πολιτικῆς τοῦ Φαναρίου, ὅταν ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἁπλῶς προεδρεύει τῶν συνάξεων τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, πῶς θεωρεῖ ὅτι ὁ λόγος του, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι, δεσμεύει ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους; Ἡ ἀπολυταρχία τοῦ Βατικανοῦ δὲν ἰσχύει στὴν Ὀρθοδοξία.

Δεύτερον. Στὸ διάλογο ποὺ διεξάγεται μεταξὺ τῶν Λατίνων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων ἔχει συμφωνηθεῖ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει γνωστὸ εὐρύτερα; Τὸ παγκοίνως γνωστὸ εἶναι πὼς δὲν ὑπάρχει θέμα ποὺ νὰ ἔχει ὑπάρξει συμφωνία. Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν τεκμαίρει ὁ Πάπας ὅτι εἴμαστε κοντὰ στὴν Ἕνωση; Γνωρίζει κάτι περισσότερο ἀπὸ ὅσα ὅλοι γνωρίζουμε;…

Τρίτον. Δύο φορὲς γράφει γιὰ «τὴ λογικὴ τῆς ἀγάπης». Εἶναι ἡ ἀσθένεια τῆς παποσύνης. Τὰ πάντα ἐκλογικεύονται. Ἀκόμη καὶ ἡ ἀγάπη.

Τέταρτον. Ζητεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεὸ «γιὰ τοὺς χωρισμοὺς ποὺ ἐπέφεραν στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ». Δηλαδὴ θύτες καὶ θύματα στὴν ἴδια κατηγορία. Ὄχι ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν πρέπει νὰ ζητοῦν τὴ συγγνώμη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ λάθη τους. Ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορία καὶ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, ὄχι γιὰ τὶς κακοδοξίες τοῦ Πάπα, ὄχι γιὰ τὶς σὲ βάρος τους προσηλυτιστικὲς ἐκστρατεῖες τῶν Ἰησουιτῶν καὶ τῶν ἄλλων Ταγμάτων, ὄχι γιὰ τὴν παπικὴ καταπίεση στὰ μέρη ποὺ κατεῖχαν οἱ Φράγκοι, ὄχι γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους τῆς Δύσης, ὄχι γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὸν index, ὄχι γιὰ τὴ Διαμαρτύρηση καὶ τὴν ἀθεΐα στὴ Γαλλία. Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β΄ ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους γιὰ τὰ ὅσα οἱ Λατίνοι ἔχουν διαπράξει σὲ βάρος τους. Ὁ σημερινὸς Πάπας τὸν διορθώνει καὶ γράφει ὅτι καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ ζητήσουν συγγνώμη, γιατί καὶ αὐτοὶ προκάλεσαν τὸν χωρισμὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ…

Πέμπτον. Στὰ πρῶτα χίλια χρόνια τῆς Ἐκκλησίας οἱ Χριστιανοὶ ἦσαν ἑνωμένοι, ὅμως τὸ Βατικανὸ ἐπιχειρεῖ νὰ διορθώσει τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ νὰ πείσει τοὺς Ὀρθοδόξους ὅτι τὸ Πρωτεῖο τοῦ Πάπα ὑπῆρχε πάντοτε, ὅπως σήμερα…

Ἕκτον. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, μὲ τὴ συμπεριφορά του, ἔχει δώσει τὸ δικαίωμα στὸν Πάπα νὰ γράφει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Ἕνα εἶναι τὸ βέβαιο. Ὅποιοι καὶ ἂν εἶναι οἱ σχεδιασμοὶ τοῦ ἰησουίτη Πάπα καὶ ὅπως καὶ νὰ συμπεριφέρεται τὸ Φανάρι, οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν θὰ ὑποταγοῦν στὸν Πάπα, δὲν θὰ προδώσουν τὴν Πίστη τους, δὲν θὰ γίνουν Μαρωνίτες.-Πηγή: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *