Πρός αν. Ὑπουργό κα. Σία Ἀναγνωστοπούλου

Σία Ἀναγνωστοπούλου
Άγαπητή, Κυρία,

ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἐνημερώσω ἐγκαίρως, γιὰ ποιὸν λόγο ἐσεῖς καὶ οἱ συνάδελφοί σας στὸ Υπουργεῖο Παιδείας, θὰ ἀποτύχετε, ὥστε νὰ μὴν τὸ φέρετε βαρέως, στὴν πολιτική σας καρριέρα, μιὰ καὶ δὲν έξαρτᾶται ἀπὸ ἐσᾶς.

1η Ἔνδειξη, εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς συνεχοῦς ἀλλαγῆς ὀνόματος καὶ ἀντικειμένου τοῦ Ὑπουργείου σας. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι καμμία χώρα δὲν παίρνει στὰ σοβαρά, ἐκείνη πού, τὴν μιὰ τὸ ὑπουργεῖο ἐμπεριέχει τὸν Πολιτισμό καὶ τὴν ἄλλη τὸν ξαποστέλνει ἀλλοῦ, παρ’ ὅτι Παιδεία, Ἐκπαίδευση, Πολιτισμός, εἶναι ἀπολύτως συνυφασμένα (ἀκόμη καὶ τὸ μερικώτερο αντικείμενο τοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ Τέχνη, ἀκολουθεῖ πάντα τὴν ἱστορικὴ τροχιὰ τῆς ἐπιστήμης, γι’ αὐτό καὶ δὲν εἶναι ἀπό μόνη της ‘πολιτισμός’, χωρὶς τὴν προσαγορευτικὴ συνιστῶσα τῆς διανόησης , δηλαδὴ τῆς ἐπιστήμης). Τὴν μιὰ περιέχει τὸ κατὰ τὸ Σύνταγμα «ἐθνικῆς» καὶ τὴν ἄλλη τὸ ἀποκόπτει. Ἤ ποὺ βάζει σὰν τίτλο, ἐπὶ μέρους στόχους ἤ προγράμματα ὅπως πχ τὸ «Δια βίου ἐκπαίδευσης». Γιὰ νὰ μὴν πῶ γιὰ τὸ ἀμίμητο “ψηφιακό σχολεῖο”. Ἡ τρικυμία τίτλων, δυστυχῶς ἀντανακλᾶ τὴν ἐν κρανίῳ τρικυμία, ποὺ εἶναι προσαγορευτικό ναυαγίων.

2η Ἔνδειξη, τὰ περὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά: ἡ μἐχρι τώρα πρακτικὴ ἔλεγε οὺσιαστικά, νὰ δηλώνῃ ὁ κηδεμόνας τὴν μεταφυσικὴ του πεποίθηση, μὲ τὴν ὁποία θέλει νὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά του. Τὸ μετατρέπετε σὲ αὐτόματη ἀπαλλαγή χωρὶς αιτιολόγηση. Ἄν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ καταργηθῇ κάθε ἀπαλλαγή!

Διότι προϋπόθεση τοῦ φιλοσοφεῖν εἶναι τὸ εἰδέναι, ποὺ σημαίνει «ἐρωτῶ». Προϋπόθεση τοῦ εἰδέναι» εἶναι ἡ γνώση. Φιλοσοφία συνεπῶς καλεῖται ἡ κατανόηση τοῦ ἤδη γνωστοῦ, ἄρα ἀφ’ ἑνὸς δὲν ὑπάρχει μόνιμος ὁρισμός της, ἀφ΄ἑτέρου εἶναι μιὰ διαδικασία πειραματική, μὲ πλέον προωθημένη μορφή της, τὴν μεταφυσική ἤ γνωσιολογία, ποὺ καταγίνονται μὲ ἄλυτα, ἤτοι πιό χρήσιμα, προβλήματα. Ποὺ σηματοδοτοῦν τὸ μόνιμο σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ἑκάστοτε ἱστορικῆς συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Δὲν εἶναι τυχαῖο πού «ὁ Κάντ, θέλοντας νὰ γράψῃ προλεγόμενα Μεταφυσικῆς, κατέγραψε άξιώματα Φυσικῆς» (Βλ. Γερ. Κακλαμάνη, ἁνάλυση τῆς Νεοελληνικῆς Ἀστικῆς Ἰδεολογίας, 1975). Ἤ ὁ «Λόγος», τοῦ Ἡράκλειτου, ποὺ εἶναι μιὰ Φυσική Θεωρία, μιὰ πρωταρχικὴ ἀναγωγή, τῶν στοιχείων τοῦ Κόσμου. Παραλάσσοντας τὴν μεταφυσική, παραλάσσονται πολλαπλασιαστικά, τὸ κοσμοείδωλο καὶ ἡ κοινωνικὴ φιλοσοφία, ὁπότε πρακτικά ἔχουμε πληθώρα πολιτισμικῶν ἀποτελεσμάτων καὶ φυσικά, τῶν ἐξ’ αὐτῶν ἀπορρεόντων πολιτικῶν συστημάτων, ἐξ οὕ καὶ τὸ άνέφικτο τῆς “πολυπολιτισμικότητος” τοῦ ὑπουργείου σας.

Ἡ συγκροτημένη κοινωνία καὶ ἡ ἑκάστοτε κοσμικὴ ἐξουσία ποὺ τὴν διοικεῖ, μεταφέρει καὶ συντηρεῖ μέσῳ τῆς Παιδείας, τὴν Αἰτιώδη Ἀρχὴ καὶ τὸ Μετὰ τῆς Φύσης στα μέλη της καὶ τὸν, βάσει αὐτῶν, συνεχῶς, δικό της πολιτισμό. Λογικὴ «ὑποχρέωση» τῶν ἐπιθυμούντων νὰ μετάσχουν στὴν ὅποια κοινωνία, ὡς μέλη της, εἶναι νὰ μάθουν καὶ ἀποδεχθοῦν τὶς βασικὲς ἀρχές της, ἔστω καὶ ἄν ὁ λατρευτικὸς τύπος τῆς ὅποιας θρησκείας τους, εἶναι διάφορος (αὐτό λέγεται ἐνσωμάτωση). Εὐνόητο ὅτι ἤθη καὶ ἔθιμά τους, βάσει ἄλλης θρησκείας ἤ κοσμοειδώλου, ποὺ συγκρούονται μὲ θεμελιώδεις ἀρχές τῆς ἐσωτερικῆς φιλοσοφίας τῆς κοινωνίας ὑποδοχῆς δὲν γίνονται ἀποδεκτά. Καὶ πάντως ὄχι στὰ παιδιά, ποὺ λαμβάνουν τὴν Παιδεία τοῦ κράτους. Πολύ περισσότερο ποὺ τό ὀρθόδοξο κοσμοείδωλό μας, δὲν κάνει διακρίσεις σὲ ἀπίστους, δὲν εἰσάγει «προσωσμένους» ἤ «ἐκλεκτούς», ἀλλά μόνο ἀγάπη στὴν κοινὴ τράπεζα. Τὶ ἀκριβῶς μεμπτό ὑπάρχει ποὺ θὰ διαφθείρῃ τρίτα πιστεύω ἰσότιμων πολιτῶν; Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο αἵρεται κάθε ἀντιμαχία μεταξύ θρησκευτικῶς διάφορων ἤ μεταναστῶν καὶ ἐπιβεβαιοῦται ἡ συντήρηση τῆς συγκεκριμένης κοινωνίας και πολιτισμοῦ.

Ἀτυχῶς μοναδικός τρόπος νὰ γνωρίσουν τὰ παιδιά, τὴν φιλοσοφικὴ καὶ μεταφυσικὴ βάση τῆς κοινωνίας τους, τὀν Πολιτισμό, ἀπέμειναν τὰ Θρησκευτικά (αὐτά ἀκριβῶς ποὺ κάποιοι ἀνοητεύοντες θέλουν νὰ καταργήσουν !!). Γιατί μόνο ἐκεῖ πλέον μποροῦν νά μάθουν ποιά ἡ διαφορά τοῦ Τρόπου τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Δύση· γιὰ τὴν ἀντίθεση δηλαδή μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου καὶ αὐγουστίνειου παραδείγματος. Ποὺ ἀφοροᾶ τελικά -κάτι ποὺ ἀποκρύπτεται ἐπιμελῶς, σὲ θεμελιώδη θέματα πολιτικῆς οἰκονομίας, ἐν τέλει άναδιανομῆς. Που ὅμως κάνουν ...τζίζ γιὰ τὰ πρότυπα καὶ τοὺς φιλοκερδεῖς ὑπηρέτες τῆς μεγαλειώδους ἀπάτης τῆς παγκοσμιοποίησης.

Ἀποδιώχνοντας τὴν Μεταφυσική, σὰν κάτι «ἀτομικό» καὶ «κρυφό», ἡ ὁμάδα ὑπουργῶν ποὺ ὑπουργεῖτε τὸ Παιδείας, εἰσάγετε τὴν Αὐθαιρεσία (κάτι ποὺ δημιουργεῖ πρόβλημα στὴν Ἐπιστήμη, ἀφοῦ οὐδείς μπορεῖ νὰ φιλοσοφῇ αὐθαιρέτως, χωρὶς ἀξιωματικές βάσεις) Αὐτὸ τὸ πλήρωσαν κοινωνίες, ποὺ ἔκαναν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, ὅπως ἡ Σοβιετική Ρωσσία καὶ ἡ Ἀλβανία τοῦ Χότζα. Μὲ τὴν ἐν τέλει ἐκχώρηση τοῦ κενοῦ στὴν ἀντίστοιχη Μαφία. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι θὰ ἀποτύχετε ἐσεῖς, ἀλλὰ τὸ ὅτι θὰ τὸ πληρώσουν τὰ παιδιά μας. Ὅπως τὸ πάθαμε ἐμεῖς, μὲ τὶς διεθνιστικές καὶ πολυπολιτισμικές αὐθαιρεσίες σας.

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος
[email protected]Πηγή: ΔΡΑΧΜΗ

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *