ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟ 1821 ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης. Θεόδωρος Βρυζάκης, 1865

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης.
Θεόδωρος Βρυζάκης, 1865

Προσεχῶς Ἄγιες Ἡμέρες ἔρχονται, ἡμέρες δόξης καὶ Ἐθνεγερσίας. Ἡμέρες τιμῆς καὶ μνήμης, ὅπου τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἀπελευθερώθην, ἐν μέρει, μετὰ ἀπὸ τετρακόσια ἔτη δουλείας καὶ ὑποταγῆς σὲ ἕναν βάρβαρον, ἄκρως ἀντίθετον πρὸς τὴν νοοτροπίαν του ἐξευγενισμένου Ἑλληνισμοῦ λαὸν, πραγματοποιώντας ἕναν ἄθλον μοναδικὸν, ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Ἀσύρριοι καὶ ἄλλα ἔθνη ποὺ ἀκόμη εἶναι ὑπόδουλα τῶν αἱμοβόρων «γειτόνων».

Ἡ ἀποδέσμευσις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν βαρβαρικὸν ζυγὸν συνιστούσε νομοτέλεια. Δὲν μπορούσε νὰ γίνει ἀλλιῶς. Δὲν μπορούσε νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ ὑβριστικὴ κατάστασις τῆς ὑποδουλώσεως τοῦ εὐγενεστέρου λαοῦ τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τὸν βαρβαρικότερον λαὸν τῆς οἰκουμένης. Ὅταν ὅμως διαφαίνεται ὅτι τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος διεκδικεῖ τὴν θέσιν του ἀνάμεσα στὰ ἐλεύθερα ἔθνη τοῦ κόσμου, ἐκεῖνοι ποὺ ἀγωνιοῦν νὰ μὴ χάσουν τὰ οἰκονομικά τους ἐρίσματα στὴν ἀνατολικὴν μεσόγειον, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ μισοῦν τὸν Ἑλληνισμὸν, φοβούμενοι ὅτι ἕνα ἀνεξάρτητον ἑλληνικὸν κράτος μὲ ἑλληνοκεντρικὴν κυβέρνησιν, μὲ ἕνα ἔθνος γενναῖον καὶ ἀναμφιβόλως ἀποφασιστικῶς ἐπιθετικὸν καὶ ἀναπτερωμένον ἀπὸ τὴν ἀπαρχὴν τῆς πραγματώσεως τοῦ προαιωνίου του πόθου, τοῦ πεπρωμένου τῆς φυλῆς, τὴν ἐκδίωξιν τῶν βαρβάρων πίσω ἀπὸ τὴν κόκκινη μηλιᾶ καὶ τὴν ἀνασύστασιν τῆς Αὐτοκρατορίας του, άρχίζουν νὰ ρίχνουν τὸ βλέμμα τους εἰς τὸν ἑλλαδικὸν χῶρον, ἀρχίζουν τὶς δολοπλοκίες, τὶς μηχανοραφίες, τὶς μεθοδεύσεις, καὶ μὲ ὀμφάλιον λῶρον τὴν οἰκονομικὴν έξάρτησιν θὰ στοιχειώσουν κάθε προσπάθεια ἤ δυνατότητα τῆς Ἑλλάδος γιὰ πραγματικὴ ἀνεξαρτησία. Αὐτὸ διαφαίνεται ξεκάθαρα καὶ σήμερα. Ἡ ἴδια συνταγή. Τὸ ἔθνος διατηρεῖται ὑπὸ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι γιὰ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ σχεδιάσει ἐλεύθερα τὸ μέλλον του. Ἀνέκαθεν χρεωμένον. Συνεργοί των εἰς τὸ ἔγκλημα οἱ Ἕλληνες πολιτικοί. Οἱ μωροφιλόδοξοι, οἱ ἀρχομανεῖς, οἱ κοντόφθαλμοι, αὐτοὶ γιὰ τοὺς ὁποῖους ὁ Ἐθνάρχης Καποδίστριας γράφει «Οἱ πληγὲς τῆς Ἑλλάδος εἶναι οἱ ἀρχηγοί της. Ἄπαντες ἔχουν γλῶσσαν χρυσωμένην. Ἀσχολούνται κατὰ τὀ πλείστον τουλάχιστον, ἀποκλειστικῶς μὲ τὰ ἰδιαίτερα συμφέροντά των. Καὶ τούτο ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀγνοτέρου πατριωτισμοῦ. Ἄπαντες εἶναι ἰκανότατοι εἰς τὸ νὰ προβάλλουν τὸν ἑαυτόν των καὶ νὰ ἐκμηδενίζουν τοὺς ἀντιπάλους των μἐ ἐκθέσεις πλήρους ὑπερβολῆς». Ἡ Ἐθνεγερσία πνίγεται ἐν τῇ γεννέσει μέσα στὴν ὀμίχλη τῶν συνομοσιῶν, ὁ Καποδίστριας δολοφονεῖται, ὁ ἐπανελληνισμὸς διαστρεβλώνεται εἰς δυτικόστροφον μιμητισμὸν καὶ ἡ Ἐπανάστασις δὲν πραγματοποιήται. Τὸ ὄνειρον μετατρέπεται σὲ ἐφιάλτη. Εἶμεθα περισσότερον Ἕλληνες σὰν σκλάβοι τῶν ἀπεχθῶν βαρβάρων ἐξ ἀνατολᾶς, παρὰ ἀργότερον σὰν δῆθεν ἐλεύθεροι, ἐξαναγκασμένοι θαυμαστὲς τῶν βαρβάρων ἐκ δυσμᾶς. «Κατέστρεψαν τὶς κοινότητές μας καὶ μᾶς ἔφεραν τὰ κόμματα γιὰ νὰ μᾶς διχάζουν», γράφει ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ Κολοκοτρώνη Φωττάκος στὰ ἀπομνημονεύματά του. Καὶ μὲ τὴν ἀσχημίαν τοῦ 1843 μᾶς ἔφεραν καὶ τὸ κοινοβούλιον, ἕναν θεσμὸν ἄγνωστον καὶ ξένον πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸν, ἕνα σύστημα διακυβερνήσεως χαλκευμένο στὶς μασωνικὲς στοὲς ποὺ ἀσκεῖ κατοχὴ στὰ ἔθνη τῆς Εὐρώπης καὶ καταργεῖ ἐν τῇ πράξει τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν τῶν κρατῶν.

Κωστῆς Παλαμᾶς

«Ραγιάδες ἔχεις, μάνα γὴ, σκυφτούς γιὰ τὸ χαράτσι…
τῶν Εὐρωπαίων περίγελα καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι»
.
Κωστὴς Παλαμᾶς

Ἀπελευθερωθήκαμε ἐν τέλει ἐπὶ τῆς οὐσίας; Ὑπάρχει αὐτοδιάθεσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Ὀρίζει ἐντεῦθεν τὴν μοῖραν του ὁ Ἕλλην αὐτοβούλως; Ζεῖ σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὅπως εἶχε τότε ἐπιθυμήσει καὶ διὰ τοὺς λόγους ποὺ εἶχε τότε πολεμήσει, κατὰ τὸν ἑλληνοκεντρικὸν τρόπον ζωῆς τῶν προγόνων του; Καὶ ἐνώθην σύμπασον τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος κάτω ἀπὸ μία σημαία, ἀπὸ τὸν Πόντον μέχρι καὶ τὴν Κυρήνην καὶ ἀπὸ τὶς ὄχθες τοῦ Ἵστρου μέχρι τὴν Ἀλεξάνδειαν κατὰ Ἰσσόν;

Τὸ 1821 τὸ ἔγραψαν οἱ ἐκλεκτοί τῆς φυλῆς. Οἱ ὀλίγοι. Οἱ δυνατοὶ, οἱ ζωντανοὶ Ἕλληνες, ἐκεῖνοι ποὺ διαβιοῦσαν κατὰ τὸν ἡρωϊκὸν τρόπον ζωῆς, τὸν ἐλεύθερον, τὸν ἀδέσμευτον, τὸν ἑλληνοκεντρικὸν τρόπον ζωῆς. Ἐκεῖνοι ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν ἐλευθέρα καὶ ἀνυπότακτον φρουρὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλέα μας, ποὺ δὲν προσκύνησαν ποτὲ καὶ ἔζησαν γενναίως καὶ ἀεὶ πολεμοῦντες τοὺς πανταχοὺ ἐχθρούς. Ἐν ὀλίγοις, τὸ 1821 τὸ ἔκαναν οἱ ἐθνικιστὲς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Δὲν τὸ ἔκαναν ριψάσπιδες πολιτικοὶ, προοδευτικοὶ διορισμένοι τῶν μυστικῶν ἐταιρειῶν καὶ ὑφησυχασμένοι μικροαστοί. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ 1821. Καὶ σήμερα μόνον Ἑμεῖς μπορούμε νὰ συνεχίσομε αὐτὸν τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸν ἀγῶνα καὶ νὰ προχωρήσομε στὸν πλήρην ἐπανελληνισμὸν τῶν Ἑλλήνων. Εἴθε, γένοιτο!

ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣΠηγή: ΘΟΥΡΙΟΣ Διαδικτυακὴ Ἐφημερὶς τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Ὁμογενῶν «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *