Τὰ ἐπίχειρα τῆς προδοσίας

Δημήτρης Νατσιὸς

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἀστεῖο καὶ ἀφελὲς νὰ νομίζει κανένας ὅτι ἔχουν κάποια αἴσθηση «ἠθικῆς» ἢ «ντροπῆς». Ἔχουν μεταλλαγμένη σκέψη, «ἄλλο μυαλό». Δὲν καταλαβαίνουν τίποτα ἀπὸ αὐτά. Δὲν νοιάζονται γιὰ τίποτα. Ἐκτελοῦν τὴν ἐργολαβία ποὺ ἔχουν ἀναλάβει νὰ διεκπεραιώσουν. Ὁλόκληρη ἡ περιοχή, εἶναι γνωστό, πὼς ἀνακατατάσσεται. Ὑπέρτερα γεωπολιτικὰ συμφέροντα πρέπει νὰ ἐξυπηρετηθοῦν. Ἡ γενικότερη κινητικότητα ἀπὸ εἰκοσαετίας τουλάχιστον τὸ βεβαιώνει. Ἦρθε λοιπὸν καὶ ἡ ὥρα μας. Τὸ ἔκαναν οἱ πιὸ πρόθυμοι. Εἶχε ἤδη ἐπιτυχῶς προλειανθεῖ τὸ ἰδεολογικὸ ἔδαφος μὲ κατάλληλη προπαγάνδα καὶ ἐπικοινωνιακὴ ἀναισθητοποίηση. (Ποιός π.χ. νοιάζεται γιὰ τὴν Μακεδονία, ὅταν “παίζει” τὸ σαρβάϊβορ!) Ὁ λαὸς παραιτήθηκε ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ. Ἕνας, ποὺ τόλμησε νὰ ξεμυτίσει, κατασπαράχθηκε. Ὁπότε ἔπεσαν ὡραῖα καὶ παστρικὰ οἱ ὑπογραφὲς ἀπὸ τοὺς συνταγματικῶς νομίμους ἐκπροσώπους τοῦ Λαοῦ. [ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 2. Θεμέλιo τoῦ πoλιτεύματoς εἶναι ἡ λαϊκὴ κυριαρχία!!! 3. Ὅλες oἱ εξoυσίες πηγάζoυν ἀπὸ τὸν Λαό, ὑπάρχoυν ὑπὲρ αὐτoῦ καὶ τoῦ Ἔθνoυς καὶ ἀσκoῦνται ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα!!! … 120,4. Ἡ τήρηση τoυ Συντάγματoς ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, πoὺ δικαιoῦνται καὶ ὑπoχρεoῦνται νὰ ἀντιστέκoνται μὲ κάθε μέσo ἐναντίoν ὁπoιoυδήπoτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴν βία (κάθε εἴδους!).
Ἡ ἀθέτηση τοῦ Συντάγματος ἆραγε δὲν ἄρχισε μὲ τὴν περιφρόνηση τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ποὺ ζητοῦσαν δημοψήφισμα;]

Ὁ λαός, εἶναι ὁλοφάνερο, δὲν ἔχει ἐννοήσει καὶ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἐννοήσει ὅτι τελεῖ ὑπὸ καθεστὼς στιλβωμένης τυραννίας. Ἂν τὸ εἶχε ἐννοήσει, δὲν θὰ ἀνανέωνε διαρκῶς τὴν ἐμπιστοσύνη του στὶς παραπλανητικὲς καὶ ὕπουλες ὑποσχέσεις τῶν ἐχιδνῶν, ποὺ κλέβουν τὴν τιμία ψῆφο καὶ μετὰ πουλᾶνε τὰ πάντα.Ὅπως γίνεται γνωστὸ καὶ μάλιστα ἀπὸ Τουρκία μεριά, οἱ Σκοπιανοὶ μὲ τὴν… εὐγενῆ συνδρομὴ τῆς «φίλης» καὶ «συμμάχου» μας Τουρκίας, ἔχουν σκοπὸ νὰ ἀνασύρουν στὴν ἐπιφάνεια μέσῳ ὀθωμανικῶν ἀρχείων περιουσίες ποὺ ἀνήκουν σὲ Σκοπιανοὺς «Μακεδόνες», μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν νομική τους διεκδίκηση σὲ περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ποὺ βρίσκονται ἐντὸς ἑλληνικοῦ ἐδάφους.

Τὴν γνωστοποίηση αὐτῆς τῆς κίνησης, τὴν ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ τουρκικὴ φιλοκυβερνητικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, καθὼς ἡ προσπάθεια αὐτὴ τὴν Σκοπιανῶν νὰ ἀνακινήσουν θέμα περιουσιῶν μέσῳ τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχείων, γίνεται μὲ τὴν ἄμεση συνδρομὴ καὶ συμμαχικὴ συμπαράσταση τῆς Τουρκίας.

Σύμφωνα μὲ τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα, ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Ὑποθηκοφυλακείου τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Τουρκίας θὰ προχωρήσει στὴν μετάφραση ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα στὴν σύγχρονη σκοπιανὴ-σλάβικη γλώσσα τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τῆς περιόδου 1842-1912, δηλαδὴ μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.

Ὅπως ἀναφέρεται, τὸ θέμα ἀφορᾶ περίπου… 2 ἑκατομμύρια τίτλους ἰδιοκτησίας ἀπὸ ὀθωμανικὰ ἀρχεῖα, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους βρίσκονται σὲ περιοχὲς ἐκτός τῆς σημερινῆς ἐπικράτειας τῶν Σκοπίων καὶ ποὺ ἔχουν περιέλθει στὴν ἰδιοκτησία τοῦ κρατιδίου καὶ ἀπὸ Σκοπιανοὺς ποὺ μετοίκησαν βορειοτέρα κυρίως μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους.

Σὲ σχετικὲς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σκοπιανοῦ Γενικοῦ Ὑποθηκοφυλακείου, Slavce Trpeski, στὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, Anadolu Ajansi, μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Τουρκίας ὑπογράφτηκε συμφωνία συνεργασίας καὶ βοήθειας ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν ἐπιχείρηση μετάφρασης τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα στὴν σύγχρονη σκοπιανή, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν καταγραφὴ ὅλων τῶν ἰδιοκτησιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ Σκοπιανούς, εἴτε αὐτὲς βρίσκονται στὴν σημερινὴ ἐπικράτεια τοῦ κρατιδίου, εἴτε ἐκτὸς σὲ «σκλαβωμένες» περιοχὲς τῆς Μακεδονίας.

Ἡ ἐπιχείρηση αὐτὴ τῆς μετάφρασης τῶν ὀθωμανικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας, ὅπως τονίστηκε ἀπὸ τὸν Slavce Trpeski, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἔχει καὶ μεγάλη ἱστορικὴ σημασία. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Dragi Gyorgiev, Προέδρου τοῦ Σκοπιανοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας, δηλαδὴ τοῦ ἱδρύματος ποὺ πρωτοστατεῖ στὴν ἀνθελληνικὴ σκοπιανὴ προπαγάνδα καὶ ποὺ προβάλλει διεθνῶς τὴν ἀνιστόρητη θεωρία τῆς καταγωγῆς τῶν Σλάβων-Σκοπιανῶν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες.

Μάλιστα σύμφωνα μὲ τὸν Dragi Gyorgiev, ἤδη ἔχουν μεταφραστεῖ περὶ τὶς 2000 ὀθωμανικὲς ἰδιοκτησίες Σκοπιανῶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα καὶ ὅπως ἀναφέρεται, ἡ προσπάθεια αὐτή, ποὺ ἔχει μεγάλη ἱστορικὴ καὶ ἐθνικὴ σημασία, θὰ συνεχιστεῖ μὲ ἐντατικότερους ρυθμούς.Πηγή: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *