Τό Βατικανό ἑτοιμάζει πανχριστιανική-παναιρετική «Οἰκουμενική Σύνοδο»!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ἀπίστευτο κι ὅμως ἀληθινό!

Τό Βατικανό ψάχνει τρόπο γιά νά συγκληθεῖ πανχριστιανική-παναιρετική Οἰκουμενική Σύνοδος, στήν ὁποία θά συμμετάσχουν ὅλες οἱ «χριστιανικές ὁμολογίες» τῆς Οἰκουμένης!

Ὅλα τά σενάρια περί ἑνώσεως, οἰκουμενισμοῦ, πανθρησκείας καί Ἀντιχρίστου πού περιγράφουμε τόσο καιρό μέ ἀφορμή τό Οὐκρανικό σχίσμα καί τήν ἀντικανονική παράδοση Αὐτοκεφαλίας σέ σχισματικούς, καθώς καί τήν ὁλοένα καί πιό ἀπροκάλυπτη καί προκλητική σωρεία ἀθεολόγητων δηλώσεων κι ἐνεργειῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, συμπροσευχῶν καί συλλείτουργων μέ Οὐνίτες καί Παπικούς, τῇ ἀνερυθριάστει συμμετοχῇ Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων, Ἡγουμένων καί Μοναχῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μόνο τόν τελευταῖο καιρό, βγαίνουν ἀληθινά!

Ἔχουμε γίνει θιασῶτες μίας πολύ καλά ὀργανωμένης ἀλληλουχίας θρησκευτικῶν γεγονότων, πού ὅλα δυστυχῶς ὁδεύουν πρός τήν ἄνευ μετανοίας καί δογματικῶν προϋποθέσεων ἕνωση τῶν χριστιανῶν! Τό ἑπόμενο βῆμα θά εἶναι ἡ ἕνωση καί ὅλων τῶν ὑπολοίπων θρησκειῶν (πανθρησκεία) ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου!

Ἐπισήμως καί δημοσίως πιά, στίς 9 Δεκεμβρίου 2019 ὁ ἀποστολικός Νούνσιος στή Ρωσική Ὁμοσπονδία, Ἀρχιεπίσκοπος Celestino Migliore, δήλωσε στήν Μόσχα σέ συνέντευξη Τύπου πού παραχώρησε στό RIA Novosti, ὅτι ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος θά πραγματοποιηθεῖ καί ὅτι τό Βατικανό θά ἀναζητήσει τρόπο πραγματοποίησής της.

Εἶπε:

«Ελπίζουμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί, αλλά κάποιος θα πρέπει να τη συγκαλέσει. Πρέπει να υπάρχει ένα άτομο που θα τη συγκαλέσει».

Μάλιστα, οἱ ἀθεόφοβοι, σκέπτονται προκλητικῶς νά ὁρίσουν αὐτό τό δαιμονικό συνονθύλευμα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ ὅλες τίς «χριστιανικές» αἱρέσεις σέ πολύ συμβολική ἡμερομηνία! Τό 2025 καί πιθανόν τήν ἴδια ἡμερομηνία καί ἐπέτειο τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 325!

Ἀπορεῖ κανείς πῶς ὁ Διάβολος ἐμπαίζει πολλούς μέ τήν ἀντιστροφή καί διαστροφή πού σκαρφίζεται τῶν πάντων (γεγονότων), χρησιμοποιῶντας γιά ὑποχείρια ὄργανά του ὅσους ἀνθρώπους ἐνδίδουν στίς εἰσηγήσεις του!

Τό παρόν ἐγχείρημα πού μαγειρεύεται σέ θερμοκρασίες κολάσεως ἀποτελεῖ ὑψίστη βλασφημία! Πρόκειται γιά μία κατάπτυστη «ἐπετειακή πρός τιμήν τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά τήν ὁποία θά ἑνωθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μέ ὅλες τίς αἱρέσεις καί «δαιμόνια τῶν ἐθνῶν» (Ψαλτήριο) μέ ἀρχηγό τόν ὑπερήφανο ἐμπνευστή Πάπα! Οἱ αἱρέσεις παρεμπιπτόντως καί γιά νά ἔλθουμε στά συγκαλά μας καταδικάστηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς Ἱερᾶς μας Παράδοσης, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο πού καταδίκασε τόν Ἄρειο! Σέ αὐτή τήν Σύνοδο πού ὁραματίζονται οἱ υἱοί τοῦ ψεύδους καί τοῦ σκότους, μήν περιμένουμε ὅτι οἱ αἱρετικοί θά καταδικάσουν τούς ἑαυτούς τους, ἀλλά ἀντίθετα, θά νομιμοποιηθοῦν ἐπίσημα ταῖς εὐλογίαις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπροσώπων πού θά λάβουν μέρος, οἱ ὁποῖοι θά γίνουν ἀρνητές Χριστοῦ, ἀκυρώνοντας ὅλες τίς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καταδικαστικές ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀνά τούς αἰῶνες!

Πρόκειται γιά τόν πλήρη ἐξευτελισμό τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης καί τῶν Ἁγίων Πατέρων πού ὀρθῶς ἐδογμάτισαν, πολλοί ἀκόμα καί μέ τίμημα τήν ζωή τους, ἀπό ὅσους ἐμπλακοῦν σέ αὐτό τό παίγνιο. Ὅμως, ἄς ἔχουν ὑπόψιν τους· «Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται» (Γαλάτ. 6, 7). Στό τέλος θά ἐξευτελισθοῦν οἱ ἴδιοι οἰ συναινοῦντες καί ἐμπλεκόμενοι ἀπό τήν ἀνίλεη καί δικαία Κρίση τοῦ Θεοῦ πού θά εἶναι καί αἰώνια.

Νωρίτερα, στίς 23 Νοεμβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπιβεβαίωσε ἐν μέρει αὐτό τό σατανικό σχέδιο καί τήν πιθανότητα πραγματοποίησής του, κατά τήν συνάντηση πού εἶχε στό Φανάρι μέ καθηγητές καί φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου Sulkhan-Saba Orbeliani τῆς Τυφλίδας τῆς Γεωργίας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο Καυκάσου Giuseppe Pasotto, καί τόν Πρύτανη Vaja Vardidze.

Στήν συνάντηση αὐτή, «ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τίς καλές σχέσεις πού ἔχει τό Πανεπιστήμιο μέ τήν τοπική Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα τῆς Γεωργίας καί ἐπεσήμανε ὅτι ὁ διάλογος μέ τούς ἄλλους χριστιανούς καί ἰδιαιτέρως μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία εἶναι μία ἀπό τίς προτεραιότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Δυστυχῶς, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔχει μετατραπεῖ σέ Πρῶτο…Πρεσβευτή τοῦ Πάπα, ἀντί νά φυλάγει Θερμοπύλες Ὀρθοδοξίας! Ἄν ἐπιθυμεῖ τόσο πολύ τά πρωτεῖα, μπορεῖ πάντα νά εἶναι ὄχι ἀντικανονικά «primus sine paribus» καί δεύτερος ἀλάθητος «πάπας» ἐξ Ἀνατολῶν, ἀλλά νομίμως πρῶτος φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνά τήν Οἰκουμένη καί εὐαγγελικῶς καί ταπεινῶς πρῶτος δοῦλος καί διάκονος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀμήν, γένοιτο. Αὐτά τά πρωτεῖα τοῦ εὐχόμαστε ὅλοι ἐκ καρδίας καί νά σταματήσει τά σχέδια τοῦ ὅποιου καταραμένου Πάπα Ρώμης, γιατί ἄν τόν ἀκολουθεῖ σέ αὐτήν τήν ζωή, σίγουρα θά τόν ἀκολουθήσει ὅπου αὐτός πάει καί στήν ἄλλη.

…………………………………

Παρακαλῶ τους ἀναγνῶστες, νά συνδυάσουν τήν παροῦσα εἴδηση μέ τήν παράλληλη καί πρόσφατη σύσταση "Ἐπιτροπῆς Ἐνδοχριστιανικῶν Σχέσεων" τῶν σχισματικῶν ΟΕΟ τῆς Οὐκρανίας καί νά τήν δοῦνε συνδυαστικά μέ τίς συμπροσευχές καί τά συλλείτουργα πού αὐτοί τελοῦν μέ Οὐνίτες καί Παπικούς.

Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν συμπίπτουν τόσο ἄριστα χρονικά, πού μόνο ἕνας ἀφελής θά θεωροῦσε πώς πρόκειται γιά "συμπτώσεις".

Ἀλλά ἀκόμη κι ἄν εἶναι συμπτώσεις (πού δέν εἶναι...), εἶναι σατανικές σίγουρα!

Παραπέμπω στό ἄρθρο τῆς ἄλλης παράλληλης "συμπτωματικῆς" εἰδήσεως:
Νέες ἐπισκέψεις-ποδαρικό τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου στήν Ἀλεξάνδρεια καί στήν Ἑλλάδα, μέ τό νέο ἔτος! Παράλληλα, οἱ σχισματικοί ΟΕΟ συστήνουν «Ἐπιτροπή γιά ἐνδοχριστιανικές σχέσεις»!...Πηγές εἰδήσεων:
https://spzh.news/gr/news/67006-papskij-nuncij-vatikan-nadejetsya-na-provedenije-vselenskogo-sobora
https://spzh.news/gr/news/66686-patriarkh-varfolomej-dialog-s-vatikanomodin-iz-nashih-prioritetovΠηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *