Ξεκολλᾶμε ἀπὸ τὰ κόμματα καὶ κυττᾶμε πρὸς τὴν Μακεδονία!!!

Σκέτο «Μακεδονία» ζητοῦσαν ἀνέκαθεν οἱ ὁμόθρησκοί μας Ῥῶσσοι.
(Οἱ Ῥῶσσοι ὑποστηρίζουν τὴν προηγουμένη κυβέρνηση τῶν Σκοπιανῶν μὲ τὰ ἀγάλματα καὶ τὶς ἐθνικιστικές-ἐπεκτατικὲς κορῶνες!!!), καθὼς ἐπίσης, ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, ἐπιθυμοῦσαν (καὶ ἐπιθυμοῦν) οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Τοῦρκοι (μαζὺ μὲ ὅλα τὰ πρώην κομμουνιστικὰ κόμματα παγκοσμίως).

Οἱ «Ἕλληνες», τηροῦν κι ἐφαρμόζουν αὐτὴν τὴν στιγμή, τὴν ἐπαίσχυντο κοινὴ ἀπόφαση τοῦ 2008, τοῦ συμβουλίου ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν (ὅλων, μὰ ὅλων τὼν κομμάτων πλὴν τοῦ ΛΑ.Ο.Σ.), ἐπὶ κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ποὺ συνεφώνησαν ἅπαντες γιὰ σύνθετο ὀνομασία, μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμό, ἐγκαταλείποντας, ἀναίτια τὴν ἔως τότε κοινὴ θέση τῆς ἐνδιαμέσου συμφωνίας τοῦ 1995 (FYROM)…

Δὲν εἶδα λοιπὸν κάποιον «Ἕλληνα» νὰ διαμαρτυρηθῇ ἀπὸ τότε (2008), γιὰ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν συμφωνία, ποὺ τηρεῖται ἐπακριβῶς τώρα. Ὅλοι συμφωνοῦν, τὴν εἶχαν τότε ψηφίση, ἀλλὰ καὶ κατόπιν αὐτῆς τῆς συμφωνίας τους, οὐδὲν κόμμα τοῦ κοινοβουλίου διεμαρτυρήθη.
Ὁπότε μέ ποιό δικαίωμα ὁμιλοῦν σήμερα οἱ «Ἕλληνες»;;;

Ἐγώ, ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι πέντε (25) χρόνια δὲν ψηφίζω (ἀπὸ τὸ 1993 καὶ μετά), ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἄνοιξε τὸ σκοπιανὸ ζήτημα (καὶ ἀσχολοῦμαι ἐπισταμένως καὶ συστηματικῶς ἢδη μὲ αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’80), ἔχοντας σαφῆ, μόνιμο καὶ συγκεκριμένη ἄποψη ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ, ἀνυπάρκτου, κατ’ ἐμέ, ζητήματος, αἰτοῦμαι τὴν διάλυση καὶ τὸν διαμοιρασμὸ τοῦ κρατικοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων. Κι αὐτὸ τὸ ὑποστηρίζω σθεναρῶς, διακινδυνεύοντας ἀκόμη καὶ τὴν ζωή μου, ἀπὸ τότε. (Παράδειγμα τέτοιο: Σιβιτανίδειος-Καλλιθέα καὶ ἐπίθεσις ἐναντίον μου, μὲ μπουκάλι σπασμένο γιὰ νὰ μὲ σφάξουν).
Ἔχω κάθε δικαίωμα λοιπὸν νὰ ὁμιλῶ περὶ τοῦ ζητήματος.

Οἱ «Ἕλληνες» ποὺ ἐψήφιζαν αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κόμματα, πρὶν ἀλλὰ κυρίως μετὰ τοῦ 2008, τῶν ὁποίων ἡ «νέα» θέσις ἦταν πλέον ἐπίσημος καὶ γνωστὴ στοὺς πολῖτες, τί δικαιώμτα ἔχουν νά ἐκφέρουν τίς ἀπόψεις τους, πλὴν τοῦ «ὁψίμου ἐπαναστατισμοῦ» τῆς π@ύτσας;

Σαφῶς, σαφέστατα καὶ ἀπολύτως ξεκάθαρα τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος μου, αὐτὴν τὴν δεδομένη χρονικὴ στιγμή, (ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας τοὺς Τούρκους, συμμάχους τῶν σκέτο «Μακεδόνων», καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν Ῥώσσων) εὑρίσκονται μὲ τὴν πλευρὰ τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ΝΑ.ΤΟ.). Καί, ὡς γνωστόν, τὰ συμφέροντα μίας χώρας (ὅπως ἀκριβῶς ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς χῶρες), ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον χρειασθῇ (ἔως αὐτῆς τῆς στιγμῆς δὲν ἐχρειάσθη διότι οἱ «ἀντίπαλοι» εἶναι κολλημένοι στὶς πάγιες, ἐδῶ καὶ ὀγδόντα -80- χρόνια θέσεις τους), ἀλλάζουν κατὰ περίπτωσιν καί, κατὰ δεδομένες χρονικὲς συγκυρίες. Δὲν εἶναι μόνιμα καὶ ἐς ἀεῖ.

Καιρός μας λοιπὸν νὰ ξεκολλήσουμε κι ἐμεῖς.
Πάει… Τελείωσε ὁ σοβιετικὸς κομμουνισμὸς καὶ τὰ δημιουργήματα αὐτοῦ (Γιουγκοσλαυΐες, Ἀλβανίες τοῦ Χότζα, «Μακεδονίες»-ὅπως αὐτό-ἀποκαλῶνται ἢ ὅπως ἀναφέρονται ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Γεωγραφίας τῆς Δικτατορίας), καθὼς ἐπίσης τελείωσε καὶ ὁ λεγόμενος «Ψυχρὸς Πόλεμος», ποὺ μᾶς εὐνοοῦσε, ἐφ’ ὅσον εὐρισκόμεθα στὴν σωσχτὴ πλευρὰ (Η.Π.Α.-ΝΑ.ΤΟ.) καὶ ὁ ὁποῖος θεωροῦσε ἀνύπαρκτα τότε αὐτὰ τὰ «ζητήματα `

Παρῆλθαν ὅμως σχεδὸν τρίαντα (30) χρόνια, ἀπὸ τὴν κατάῤῥευση τῶν κομμουνιστικο-σοβιετικῶν κατασκευασμάτων.
Ἂς ξεκολλήσουμε κι ἐμεῖς ἐπὶ τέλους. Ἂς μάθουμε ἐπὶ τέλους τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐπιζητοῦμε ὡς Ἕλληνες περὶ τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος (ἡ προσωπική μου ὁπτικὴ εἶναι παγία ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὅπως ἤδη πρὸ ἀνέφερα) καὶ ἂς παύσουμε νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς «Ἕλληνες» πάπιες ἢ κόττες τῆς δεκαετίας τοῦ ’00, ποὺ οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς διεμαρτυρήθη ἢ ἐξέφερε κουβέντα διαμαρτυρίας, γιὰ τὴν τότε ἐπαίσχυντο «νέα θέση» τῶν κομμάτων, ἐνᾦ παραλλήλως ἐξακολουθούσαμε νὰ ψηφίζουμε, ἐγκρίνοντας -ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς- ἐκ τῶν πραγμάτων τὶς θέσεις τῶν κομμάτων ποὺ εἶχαν ὑπογράψη τὴν συμφωνία.

Τώρα πιά, δυστυχῶς, μὲ δική μας εὐθύνη (κομμάτων καὶ πολιτῶν), ἐλπίζουμε μόνον στὴν διὰ μέσῳ τῶν ΝΑ.ΤΟ.-Η.Π.Α. (καὶ τῶν ὁποίων ἐσωτερικῶν προστριβῶν ἢ διαμαχῶν, ποὺ αὐτοὶ ἤδη ἔχουν, παρατηρώντας ἐκ παραλλήλου τὶς εὑρύτερες γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς κι ἀλλαγὲς τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου), προβληματικὴ συγκατοίκηση Ἀλβανῶν, φίλο-Ῥώσσων Σκοπιανῶν, φίλο-Βουλγάρων Σκοπιανῶν, φίλο-Σέρβων Σκοπιανῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν αὐτό-διάλυσή τους, μέσῳ τοῦ ἐμφυλίου τους, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε, ἐὰν εἴχαμε τὶς ὀρθὲς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες (ποὺ εἴχαμε κάποτε), νὰ ὑποθάλπουμε καὶ νὰ βοηθοῦμε συστηματικὰ στὸ νὰ ὑποσκάπτονται οἱ μεταξύ τους σχέσεις ἤδη (ἐν μέρει ἴσως τελικῶς καὶ νὰ συμβαίνῃ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ δὲν γνωρίζω λεπτομέρειες περὶ τῶν σημερινῶν τεκταινομένων), ἀνεξαρτήτως φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἑκάστοτες κυβερνητικὲς ἐπιλογές.

Οὐδέποτε ὅμως οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, καὶ δῆ οἱ Ἑλληνικές, ἐλειτούργησαν ἐξ ὁλοκλήρου. Ὅσο κι ἐὰν διεβρώθησαν πλέον, βάσει τῶν πολιτικο-κομματικῶν μας ἐπιλογῶν, πάντα ὑπῆρχαν κάποια παρακλάδια ποὺ ἀσκοῦσαν μόνα τους πολιτική.
Βλέποντας λοιπὸν τὸ τὶ χαμὸς καὶ τὸ τὶ ἀντιδράσεις συμβαίνουν αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν χρονικὴ στιγμή, μὲ τὴν «συμφωνία» στὰ ἴδια τὰ Σκόπια, διαφαίνεται ἴσως (μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) πὼς ἰσως νὰ μὴν ἔχουν ἐξαφανισθῆ.

Ἠπειρώτης Ἀετὸς.Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.