Ξεκολλᾶμε ἀπὸ τὰ κόμματα καὶ κυττᾶμε πρὸς τὴν Μακεδονία!!!

Σκέτο «Μακεδονία» ζητοῦσαν ἀνέκαθεν οἱ ὁμόθρησκοί μας Ῥῶσσοι.
(Οἱ Ῥῶσσοι ὑποστηρίζουν τὴν προηγουμένη κυβέρνηση τῶν Σκοπιανῶν μὲ τὰ ἀγάλματα καὶ τὶς ἐθνικιστικές-ἐπεκτατικὲς κορῶνες!!!), καθὼς ἐπίσης, ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, ἐπιθυμοῦσαν (καὶ ἐπιθυμοῦν) οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Τοῦρκοι (μαζὺ μὲ ὅλα τὰ πρώην κομμουνιστικὰ κόμματα παγκοσμίως).

Οἱ «Ἕλληνες», τηροῦν κι ἐφαρμόζουν αὐτὴν τὴν στιγμή, τὴν ἐπαίσχυντο κοινὴ ἀπόφαση τοῦ 2008, τοῦ συμβουλίου ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν (ὅλων, μὰ ὅλων τὼν κομμάτων πλὴν τοῦ ΛΑ.Ο.Σ.), ἐπὶ κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ποὺ συνεφώνησαν ἅπαντες γιὰ σύνθετο ὀνομασία, μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμό, ἐγκαταλείποντας, ἀναίτια τὴν ἔως τότε κοινὴ θέση τῆς ἐνδιαμέσου συμφωνίας τοῦ 1995 (FYROM)…

Δὲν εἶδα λοιπὸν κάποιον «Ἕλληνα» νὰ διαμαρτυρηθῇ ἀπὸ τότε (2008), γιὰ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν συμφωνία, ποὺ τηρεῖται ἐπακριβῶς τώρα. Ὅλοι συμφωνοῦν, τὴν εἶχαν τότε ψηφίση, ἀλλὰ καὶ κατόπιν αὐτῆς τῆς συμφωνίας τους, οὐδὲν κόμμα τοῦ κοινοβουλίου διεμαρτυρήθη.
Ὁπότε μέ ποιό δικαίωμα ὁμιλοῦν σήμερα οἱ «Ἕλληνες»;;;

Ἐγώ, ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι πέντε (25) χρόνια δὲν ψηφίζω (ἀπὸ τὸ 1993 καὶ μετά), ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἄνοιξε τὸ σκοπιανὸ ζήτημα (καὶ ἀσχολοῦμαι ἐπισταμένως καὶ συστηματικῶς ἢδη μὲ αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’80), ἔχοντας σαφῆ, μόνιμο καὶ συγκεκριμένη ἄποψη ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ, ἀνυπάρκτου, κατ’ ἐμέ, ζητήματος, αἰτοῦμαι τὴν διάλυση καὶ τὸν διαμοιρασμὸ τοῦ κρατικοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων. Κι αὐτὸ τὸ ὑποστηρίζω σθεναρῶς, διακινδυνεύοντας ἀκόμη καὶ τὴν ζωή μου, ἀπὸ τότε. (Παράδειγμα τέτοιο: Σιβιτανίδειος-Καλλιθέα καὶ ἐπίθεσις ἐναντίον μου, μὲ μπουκάλι σπασμένο γιὰ νὰ μὲ σφάξουν).
Ἔχω κάθε δικαίωμα λοιπὸν νὰ ὁμιλῶ περὶ τοῦ ζητήματος.

Οἱ «Ἕλληνες» ποὺ ἐψήφιζαν αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κόμματα, πρὶν ἀλλὰ κυρίως μετὰ τοῦ 2008, τῶν ὁποίων ἡ «νέα» θέσις ἦταν πλέον ἐπίσημος καὶ γνωστὴ στοὺς πολῖτες, τί δικαιώμτα ἔχουν νά ἐκφέρουν τίς ἀπόψεις τους, πλὴν τοῦ «ὁψίμου ἐπαναστατισμοῦ» τῆς π@ύτσας;

Σαφῶς, σαφέστατα καὶ ἀπολύτως ξεκάθαρα τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος μου, αὐτὴν τὴν δεδομένη χρονικὴ στιγμή, (ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας τοὺς Τούρκους, συμμάχους τῶν σκέτο «Μακεδόνων», καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν Ῥώσσων) εὑρίσκονται μὲ τὴν πλευρὰ τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ΝΑ.ΤΟ.). Καί, ὡς γνωστόν, τὰ συμφέροντα μίας χώρας (ὅπως ἀκριβῶς ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς χῶρες), ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον χρειασθῇ (ἔως αὐτῆς τῆς στιγμῆς δὲν ἐχρειάσθη διότι οἱ «ἀντίπαλοι» εἶναι κολλημένοι στὶς πάγιες, ἐδῶ καὶ ὀγδόντα -80- χρόνια θέσεις τους), ἀλλάζουν κατὰ περίπτωσιν καί, κατὰ δεδομένες χρονικὲς συγκυρίες. Δὲν εἶναι μόνιμα καὶ ἐς ἀεῖ.

Καιρός μας λοιπὸν νὰ ξεκολλήσουμε κι ἐμεῖς.
Πάει… Τελείωσε ὁ σοβιετικὸς κομμουνισμὸς καὶ τὰ δημιουργήματα αὐτοῦ (Γιουγκοσλαυΐες, Ἀλβανίες τοῦ Χότζα, «Μακεδονίες»-ὅπως αὐτό-ἀποκαλῶνται ἢ ὅπως ἀναφέρονται ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Γεωγραφίας τῆς Δικτατορίας), καθὼς ἐπίσης τελείωσε καὶ ὁ λεγόμενος «Ψυχρὸς Πόλεμος», ποὺ μᾶς εὐνοοῦσε, ἐφ’ ὅσον εὐρισκόμεθα στὴν σωσχτὴ πλευρὰ (Η.Π.Α.-ΝΑ.ΤΟ.) καὶ ὁ ὁποῖος θεωροῦσε ἀνύπαρκτα τότε αὐτὰ τὰ «ζητήματα `

Παρῆλθαν ὅμως σχεδὸν τρίαντα (30) χρόνια, ἀπὸ τὴν κατάῤῥευση τῶν κομμουνιστικο-σοβιετικῶν κατασκευασμάτων.
Ἂς ξεκολλήσουμε κι ἐμεῖς ἐπὶ τέλους. Ἂς μάθουμε ἐπὶ τέλους τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐπιζητοῦμε ὡς Ἕλληνες περὶ τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος (ἡ προσωπική μου ὁπτικὴ εἶναι παγία ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὅπως ἤδη πρὸ ἀνέφερα) καὶ ἂς παύσουμε νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς «Ἕλληνες» πάπιες ἢ κόττες τῆς δεκαετίας τοῦ ’00, ποὺ οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς διεμαρτυρήθη ἢ ἐξέφερε κουβέντα διαμαρτυρίας, γιὰ τὴν τότε ἐπαίσχυντο «νέα θέση» τῶν κομμάτων, ἐνᾦ παραλλήλως ἐξακολουθούσαμε νὰ ψηφίζουμε, ἐγκρίνοντας -ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς- ἐκ τῶν πραγμάτων τὶς θέσεις τῶν κομμάτων ποὺ εἶχαν ὑπογράψη τὴν συμφωνία.

Τώρα πιά, δυστυχῶς, μὲ δική μας εὐθύνη (κομμάτων καὶ πολιτῶν), ἐλπίζουμε μόνον στὴν διὰ μέσῳ τῶν ΝΑ.ΤΟ.-Η.Π.Α. (καὶ τῶν ὁποίων ἐσωτερικῶν προστριβῶν ἢ διαμαχῶν, ποὺ αὐτοὶ ἤδη ἔχουν, παρατηρώντας ἐκ παραλλήλου τὶς εὑρύτερες γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς κι ἀλλαγὲς τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου), προβληματικὴ συγκατοίκηση Ἀλβανῶν, φίλο-Ῥώσσων Σκοπιανῶν, φίλο-Βουλγάρων Σκοπιανῶν, φίλο-Σέρβων Σκοπιανῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν αὐτό-διάλυσή τους, μέσῳ τοῦ ἐμφυλίου τους, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε, ἐὰν εἴχαμε τὶς ὀρθὲς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες (ποὺ εἴχαμε κάποτε), νὰ ὑποθάλπουμε καὶ νὰ βοηθοῦμε συστηματικὰ στὸ νὰ ὑποσκάπτονται οἱ μεταξύ τους σχέσεις ἤδη (ἐν μέρει ἴσως τελικῶς καὶ νὰ συμβαίνῃ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ δὲν γνωρίζω λεπτομέρειες περὶ τῶν σημερινῶν τεκταινομένων), ἀνεξαρτήτως φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἑκάστοτες κυβερνητικὲς ἐπιλογές.

Οὐδέποτε ὅμως οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, καὶ δῆ οἱ Ἑλληνικές, ἐλειτούργησαν ἐξ ὁλοκλήρου. Ὅσο κι ἐὰν διεβρώθησαν πλέον, βάσει τῶν πολιτικο-κομματικῶν μας ἐπιλογῶν, πάντα ὑπῆρχαν κάποια παρακλάδια ποὺ ἀσκοῦσαν μόνα τους πολιτική.
Βλέποντας λοιπὸν τὸ τὶ χαμὸς καὶ τὸ τὶ ἀντιδράσεις συμβαίνουν αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν χρονικὴ στιγμή, μὲ τὴν «συμφωνία» στὰ ἴδια τὰ Σκόπια, διαφαίνεται ἴσως (μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) πὼς ἰσως νὰ μὴν ἔχουν ἐξαφανισθῆ.

Ἠπειρώτης Ἀετὸς.Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

1 Σχόλιο

 1. Ο/Η mmc λέει:

  Εδώ και 2300 περίπου χρόνια ο ελληνικός πολιτισμός οφείλει όλη του τη δόξα σχεδόν αποκλειστικά στη Μακεδονία. Η Μακεδονία διέδωσε τον Ελληνισμό στις εσχατιές του κόσμου. Η Μακεδονία εκδικήθηκε με πάθος τους εχθρούς όλων των Ελλήνων και για λογαριασμό όλων των Ελλήνων. Η Μακεδονία γκρέμισε σχεδόν μόνη της τον κόσμο των βαρβάρων της Περσικής Αυτοκρατορίας και στη θέση του έχτισε έναν κόσμο ελληνικό. Η Μακεδονία έχτισε δεκάδες νέες πόλεις και εφάρμοσε σε αυτές την ελληνική αρχιτεκτονική και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Η Μακεδονία έχτισε μέχρι τα βάθη της Ασίας γυμναστήρια, σχολεία, βιβλιοθήκες, ελληνότροπους Ναούς και δίδαξε την Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Φιλοσοφία, την Ελληνική Λογοτεχνία και εν γένει ό,τι πολιτισμικό προϊόν παρήγαγε μέχρι και το τελευταίο χωριό των Ελλήνων.

  ...Έχουμε συνηθίσει να λέμε πως αν αφαιρέσουμε ό,τι ελληνικό έχει η οικουμένη σήμερα, θα φτωχύνει και θα ασχημύνει ο κόσμος τόσο πολύ, όπου ανάξια θα είναι η ζωή μας. Σπανίως όμως συλλογιζόμαστε πως ό,τι ελληνικό έχει η οικουμένη σήμερα, οφείλεται στην υπέρτατη προσφορά της Μακεδονίας. Στη Μακεδονία χρωστάνε οι πάντες τα πάντα. Είναι η Υπέρτατη Ύβρη να αμφισβητεί κανείς την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, εφόσον η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ! ! !

  Η Μακεδονία έθρεψε, προστάτεψε και διέδωσε τον Ελληνισμό στα πέρατα της οικουμένης. Η Μακεδονία είναι η Μεγάλη Μητέρα των Ελλήνων και σε αυτή τη Μητέρα οφείλει η ανθρωπότητα ό,τι ελληνικό υπάρχει γύρω της. Αν η Αθήνα ήταν ο τελειότερος σπόρος του Ελληνισμού, η Μακεδονία ήταν η Μάνα Γη που τον δέχτηκε, τον έθρεψε, και μοίρασε τους καρπούς του σε ολόκληρο τον Κόσμο.

  Όλη η ανθρωπότητα γνώρισε τον Ελληνικό Πολιτισμό σχεδόν αποκλειστικά μέσω της Μακεδονίας. Και να θέλει δηλαδή κάποιος με άπειρη ισχύ και με άπειρα μέσα προπαγάνδας, να παρακάμψει τη φύση της Μακεδονίας και να την αποσυνδέσει από το ελληνικό στοιχείο, τον προδίδουν όχι μόνο η ελληνική μυθολογία, όχι μόνο η αρχαία λατρεία στους Ολύμπιους Θεούς, όχι μόνο η καταγεγραμμένη ιστορία πλείστων μεγάλων εθνών, όχι μόνο τα ιερά βιβλία πλείστων μεγάλων θρησκειών, αλλά και η απτή λογική που δίνει εξήγηση στην ύπαρξη άπειρων ελληνικών μνημείων και πολιτισμικών στοιχείων σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

  ...Αν αφαιρέσεις τη Μακεδονία, τί από όλα αυτά θα υπήρχε;

  Ακόμα και οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι αυτοί που επιθυμούν διακαώς την αποσύνδεση της Μακεδονίας από τον Ελληνισμό, καταγράφουν στα δικά τους ιερά κείμενα την απόλυτη σύνδεση της Μακεδονίας με τον Ελληνισμό. Εξαιτίας της Αλεξανδρινής Μακεδονίας αναζωογονήθηκε το αρχέγονο μίσος τους απέναντι στους Έλληνες που διατηρούσαν από την εποχή της Μινωικής Κρήτης. Το μίσος τους απέναντι στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας, μνημονεύουν κάθε χρόνο στη Χανουκά, τη μεγαλύτερή τους εθνική και θρησκευτική γιορτή, που αφορά την ιστορία των Εβραίων Μακκαβαίων. Μνημονεύουν την αντίδρασή τους ως Εβραϊκό έθνος και ως πιστοί της Ιουδαϊκής θρησκείας, στον εξελληνισμό που επέβαλαν οι Μακεδόνες...

  Όσο δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί η Ρώμη από τον Χριστιανισμό, πολλαπλασίως δυσκολότερα μπορεί να αποσυνδεθεί η Μακεδονία από τον Ελληνισμό. Όταν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή και η Αμερικάνικη Ήπειρος έχουν εκχριστιανιστεί από τη Ρώμη και τα παιδιά της, πώς μπορεί κάποιος να την αποσυνδέσει από τον Χριστιανισμό; Πόσο μάλλον όταν η Μακεδονία που φέρει τα αντίστοιχα ελληνικά χαρακτηριστικά, δεν είναι απλά μία πόλη, και άρα ένα καθαρά τεχνητό δημιούργημα, αλλά μία ευρύτατη γεωγραφική έκταση με άπειρες πόλεις και χωριά που είναι ριζωμένα και μπολιασμένα με τη φύση της μακεδονικής γης.

  Το να αμφισβητεί κάποιος την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, είναι σαν να αμφισβητεί την Ανθρωπότητα της Γης.

  Όσο μπορεί κανείς να αποσυνδέσει τον Άνθρωπο από τη Γη, άλλο τόσο μπορεί να αποσυνδέσει τον Έλληνα από τη Μακεδονία.

  ...και για να ακριβολογούμε και λίγο εμείς οι αναγνώστες...

  ...όχι απλά δεν αμφισβητείται η Ελληνικότητα της Μακεδονίας...

  ...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...

  ...και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει...
  Από:
  ΠΥΡ ! ! ! ...ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...

  https://elasb-triaina-gm.blogspot.com/2018/10/blog-post.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *