ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ – Επιτέλους η ΕΕ αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα «γενεσιουργά αίτια» της «μεταναστευτικής πίεσης»

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΒΑΡΚΕΣ

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΒΑΡΚΕΣ

Ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ειδική συνεδρίαση για την μεταναστευτική πίεση στη Μεσόγειο

Περίληψη: 23 Απριλίου, 2015, Βρυξέλλες – Ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Ανακοίνωση

1. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι μια τραγωδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποτρέψει την περαιτέρω απώλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και να αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια της επείγουσας κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Άμεση προτεραιότητά μας είναι να αποτρέψουμε περισσότερους θανάτους ανθρώπων στη θάλασσα.

2. Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη θάλασσα για την καταπολέμηση των διακινητών, την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της εσωτερικής αλληλεγγύης και ευθύνης. Δεδομένου ότι η αστάθεια στη Λιβύη δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για τις εγκληματικές δραστηριότητες των διακινητών, θα στηρίξουμε ενεργά όλες τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την αποκατάσταση κυβέρνητικής αρχής στη Λιβύη. Θα εντείνουμε επίσης τις προσπάθειες να προβάλλουμε τις συγκρούσεις και την αστάθεια ως τους βασικούς παράγοντες που υποκινούν τη μετανάστευση, συμπεριλαμβάνοντας τη Συρία.

Θα στηρίξουμε ενεργά όλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ (ΟΗΕ)

Θα στηρίξουμε ενεργά όλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ (ΟΗΕ)

3. Σήμερα δεσμευόμαστε για:

Ενίσχυση της παρουσίας μας στη θάλασσα

α) άμεση ενίσχυση των Επιχειρήσεων Τρίτωνας και Ποσειδώνας της ΕΕ με τουλάχιστον τον τριπλασιασμό των χρηματοδοτικών πόρων για τον σκοπό αυτό μέσα στο 2015 και 2016 και ενίσχυση του ενεργητικού, συνεισφέροντας έτσι στην αύξηση των δυνατοτήτων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο της έγκρισης της FRONTEX. Χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη γίνει από τα Κράτη Μέλη, οι οποίες θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του στόχου στις προσεχείς εβδομάδες,

Καταπολέμηση των διακινητών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

β) εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης, προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων μέσω ταχείας δράσης από τις αρχές των Κρατών Μελών σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, την FRONTEX, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την EUROJUST, καθώς και μέσω της αύξησης της ανταλλαγής πληροφοριών και της αστυνομικής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες,

γ) ανάληψη συστηματικών προσπαθειών για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την καταστροφή των σκαφών πριν αυτά χρησιμοποιηθούν από τους διακινητές, 😯 😯

δ) ταυτόχρονα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να ξεκινήσει άμεσα τις προετοιμασίες για μια πιθανή επιχείρηση Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) για το σκοπό αυτό,

Ένα βήμα πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό στρατό, τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται

Ένα βήμα πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό στρατό, τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται

ε) χρήση της Ευρωπόλ για την ανίχνευση περιεχομένου στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από τους διακινητές για την προσέλκυση μεταναστών και προσφύγων και αίτηση διαγραφής αυτού, σύμφωνα με τα εθνικά συντάγματα,

Αποτροπή ρευμάτων παράνομης μετανάστευσης

στ) αύξηση της υποστήριξης προς την Τυνησία, την Αίγυπτο, το Σουδάν, το Μαλί και το Νίγηρα, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των χερσαίων συνόρων και των διαδρομών, χτίζοντας πάνω στις υπάρχουσες επιχειρήσεις ΚΠΑΑ στην περιοχή καθώς και στις περιφερειακές δομές συνεργασίας (διεργασίες στο Ραμπάτ και στη Χαρτούμ). Αναβάθμιση του διαλόγου με την Αφρικανική Ένωση σε όλα τα επίπεδα για όλα αυτά τα θέματα,

Τους ‘βοήθησαν’ για να μας ‘βοηθήσουν’ τώρα όλοι μαζί

Τους ‘βοήθησαν’ για να μας ‘βοηθήσουν’ τώρα όλοι μαζί

ζ) ενίσχυση της πολιτικής μας συνεργασίας με τους Αφρικανούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αιτία της παράνομης μετανάστευσης και να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Η ΕΕ θα θέσει αυτά τα θέματα με την Αφρικανική Ένωση και τις βασικές εμπλεκόμενες χώρες με τις οποίες θα προτείνει τη διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής στη Μάλτα κατά τους επόμενους μήνες,

η) αναβάθμιση της συνεργασίας με την Τουρκία ενόψει της κατάστασης στη Συρία και στο Ιράκ,

Ορίστε;;

Ορίστε;;

θ) ανάπτυξη συνδέσμου ευρωπαίων υπαλλήλων μετανάστευσης στις χώρες-κλειδιά για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα, συντονισμό με τους εκεί συνδέσμους και άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές,

γουι ντρινκ ιτ !!

γουι ντρινκ ιτ !!

ι) συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους για την ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαχείριση των θαλάσσιων συνόρων και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης,

ια) έναρξη προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας για τη Βόρεια Αφρική και το Κέρας της Αφρικής,

ιβ) πρόσκληση στην Επιτροπή και στον Ύπατο Εκπρόσωπο να κινητοποιήσουν όλα τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης της συνεργασίας και της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών και εθνικών συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, για την επαναπροωθήση των μη νομίμων οικονομικών μεταναστών προς τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση,

ιγ) με σεβασμό στο δικαίωμα αναζήτησης ασύλου, σύσταση ενός καινούριου προγράμματος επιστροφής για την ταχεία επιστροφή των παράνομων μεταναστών από τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, το οποίο θα συντονίζεται από την FRONTEX,

Ενίσχυση εσωτερικής αλληλεγγύης και ευθύνης

ιδ) ταχεία και πλήρη μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα Kράτη Mέλη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα κοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,

ιε) αύξηση έκτακτης βοήθειας στα Κράτη Μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και εκτίμηση εναλλακτικών επιλογών για την οργάνωση επείγουσας μετεγκατάστασης μεταξύ όλων των Κρατών Μελών σε εθελοντική βάση,

ιστ) εγκατάσταση ομάδων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στα Κράτη Μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την από κοινού επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου, καθώς και την καταχώριση στοιχείων και δαχτυλικών αποτυπωμάτων,

ιζ) σύσταση ενός εθελοντικού πιλοτικού προγράμματος επανεγκατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, προσφέροντας χώρους σε πρόσωπα που δικαιούνται προστασία.

.. και εργασία ..

.. και εργασία ..

4. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα Κράτη Μέλη θα εργαστούν άμεσα για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω κατευθύνσεων. Η Προεδρία και η Επιτροπή θα υποβάλλουν την επόμενη εβδομάδα έναν οδικό χάρτη που θα καθορίζει το έργο μέχρι τον Ιούνιο.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο συστηματική και γεωγραφικά ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης του θέματος και θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: μπορεί να μην μας γουστάρετε αλλά θα μας ‘ενώσουν’ (σας αρέσει δεν σας αρέσει) τα ‘προβλήματα’ και τα ‘γενεσιουργά’ τους ‘αίτια’ ..

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: μπορεί να μην μας γουστάρετε αλλά θα μας ‘ενώσουν’ (σας αρέσει δεν σας αρέσει) τα ‘προβλήματα’ και τα ‘γενεσιουργά’ τους ‘αίτια’ ..

###

Μετάφραση Φαίη/ΑβέρωφΠηγή: ΑΒΕΡΩΦ Διαδικτυακό Θωρηκτό

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *