Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τό οἰκουμενιστικό Συνέδριο καί ὁ λόγος περί ψευδο-εἰρήνης καί ὄχι σωτηρίας!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Δυστυχῶς, ἕναν ἀκόμη οἰκουμενιστικό λόγο ἀπό τούς πολλούς, καταθέτει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στό Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικῆς Διπλωματίας μέ θέμα:

«Ἡ Θρησκεία στόν Σύγχρονο Κόσμο: Προκλήσεις καί Προοπτικές γιά τόν Διάλογο καί τήν Εἰρήνη» (βλέπε: http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_14.html).

Τό Συνέδριο αὐτό (http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_75.html) εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά οἰκουμενιστικά Συνέδρια πού προωθοῦν τήν ἕνωση τῶν θρησκειῶν μέ τά δαιμόνια τῶν ἐθνῶν (ἄλλων θρησκειῶν)· «ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψαλμ. 95, 5), διά τοῦ ἐκ τοῦ πονηροῦ «διαλόγου»· «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτον, 3, 10), διά τῆς ἐκ τοῦ πονηροῦ «διπλωματίας» καί ὄχι διά τοῦ εὐθέως πνεύματος τοῦ Κυρίου· «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» (Ψαλμ. 50, 12), τό ὁποῖο λέγει τό ναί ναί καί τό οὔ οὔ· «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε´ 37).

Δέν ἔχει ἀλλάξει κάτι στό οἰκουμενιστικό «ὅραμα» τοῦ Πατριάρχη νά ἰσοβαθμίσει ὅλες τίς παγκόσμιες θρησκεῖες καί νά τίς ὀνειρεύεται συμπορευόμενες καί ἀλληλοσυνεργαζόμενες γιά ἕναν κόσμο εἰρηνικό, χωρίς τήν μετάνοια ὅλων καί τήν λατρεία στόν Ἕναν καί Ἀληθινό Τριαδικό Θεό!

Καί βέβαια, δέν ἐξέλιπε αὐτή ἡ φιλοσοφία του οὔτε ἀπό τόν εἰσαγωγικό λόγο του γιά τήν ἔναρξη τοῦ ἐν λόγῳ Συνεδρίου.

Ἀπορεῖ κανείς καί λυπεῖται γιά τό πῶς χρησιμοποιοῦνται ἀποσπασματικά ἔννοιες καί ὅροι πού ἐνδύονται «θρησκευτικό χαρακτῆρα», ἀλλά ἀπέχουν μακράν ἀπό τήν Δογματική τῆς Ὀρθοδοξίας μας κι ἀπό τήν ὀρθή ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου!

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος χτίζει ἕναν λόγο βασισμένο στήν «εἰρήνη», ἀλλά τόν ἀπεκδύει ἀπό τήν ἁγιότητα καί τήν εὐαγγελική ὀρθότητα καί τόν προσαρμόζει στό διαβολικό πνεῦμα τῆς Πανθρησκείας καί χαλί τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου!

Ὅ Κύριος μόνο, ὅμως, στήν Ἁγία Γραφή ἀποκαλεῖται εἰρηνοποιός, κανείς ἄλλος καί τίποτε ἄλλο! Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος πού κατέχει τήν ἀληθινή εἰρήνη. Ἀποκαλεῖται «Θεός ειρήνης» (Ρωμ. ιε' 33) κι ἑπομένως μόνο Αὐτός μπορεῖ νά τήν χαρίσει σέ ὅλον τον κόσμο, γι’ αὐτό καί τήν εὐχόταν σέ κάθε παρουσίᾳ Του· ««εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰω. 20, 19)». Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρχων τῆς εἰρήνης, κανένας ἄλλος ψεύτικος θεός, κανένας ἄνθρωπος, καμία ἄλλη θρησκεία καί τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά φέρει εἰρήνη καί μάλιστα ἀνάμεσα σέ ἑτερογενῆ· «αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν» (Ἐφεσ. 2, 1). Ἐξάλλου, ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό ὁποῖο λαμβάνουν διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἀποκλειστικά καί μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί κανένας ἄλλος «θρησκευόμενος»·    «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·» (Πρός Γαλάτας, 5, 22-23). Γι’ αὐτό καί ὅσοι Χριστιανοί διαφυλάξουν τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐνεργό διά τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καί τήν ὀρθή Πίστη, γίνονται γνήσια τέκνα Του, εἰρηνεύουν καί μακαρίζονται· «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5, 9).

Ἡ ἀληθινή εἰρήνη εἶναι μόνο ἐκ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ· «καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. 4, 7).

Ποιά ἄλλη θρησκεία ἔχει Θεό εἰρηνοποιό; Ὁ Ἰουδαϊσμός πού σταύρωσε τόν Χριστό καί θά ἐμφανίσει τόν μελλοντικό ψευδομεσσία θεομάχο καί μισάνθρωπο Ἀντίχριστο πού θά διαλύσει τήν ἀνθρωπότητα; Ὁ Ἰσλαμισμός πού διατάσσει νά σφάζονται οἱ «ἄπιστοι»; Ὁ Παπισμός πού αἱματοκύλησε χιλιάδες ἀνθρώπων σέ Σταυροφορίες;

Κι ἄν κάποιες ἄλλες μικρότερες θρησκεῖες καυχῶνται πώς ἔχουν θεό εἰρηνικό, σίγουρα δέν ἔχουν θεό Σωτῆρα· «ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·» ( Ἡσ. 9, 6)

Λέγει μεταξύ ἄλλων ὁ Πατριάρχης·

«Εἴμαστε «καταδικασμένοι» στόν ἀγῶνα καί στήν ἀγωνία γιά τήν εἰρήνη. Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐπαινεῖ καί στηρίζει πᾶσαν εἰλικρινῆ πρωτοβουλίαν διά τήν εἰρήνην, ἀγωνίζεται δέ ἀδιαλείπτως διά τόν διάλογον τῶν θρησκειῶν καί διά τήν ἐνδυνάμωσιν τῆς συμβολῆς των εἰς τήν καταλλαγήν καί τήν ἀλληλεγγύην».

Ἐπίσης:

«Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά προβάλλῃ τάς φιλανθρώπους παραδόσεις καί ἀξίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, νά συμβάλλῃ εἰς τήν οἰκοδομήν ἑνός φιλειρηνικοῦ ἀνθρώπου».

Ἡ ἀληθινή εἰρήνη εἶναι ἁγιοπνευματική, ἄκτιστη, δέν ἐπιβάλλεται μέ «ἀγωνία», οὔτε μέ διαλόγους μέ ἀθέους καί αἱρετικούς. Ἀντιθέτως, ἡ ἀληθινή εἰρήνη φυγαδεύεται ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἀγωνίες. Φυγαδεύεται ἀπό τον Διάβολο καί πατέρα τοῦ ψεύδους πού φέρνει ταραχή. Φυγαδεύεται κι ἀπό τά τέκνα τοῦ Διαβόλου τούς ἄθεους καί αἱρετικούς, πού ψεύδονται γιατί διαστρέφουν τά ὀρθά δόγματα καί ἀπορρίπτουν ἤ παραχαράσσουν τόν Ἀληθινό Θεό!

Τέλος, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά προβάλλει τήν ἀλήθεια, διότι αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία· «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωά. 8, 32), νά σωθεῖ κανείς καί νά ὁδηγήσει καί τούς συνανθρώπους του στήν σωτηρία. Σέ αὐτό συμβάλλει καί στοχεύει ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση· «ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β' Θεσσαλονικεῖς. 2, 15) καί ὄχι στήν οἰκοδομή ἑνός νοσηροῦ ψευδοφιλειρηνικοῦ ἀνθρώπου πού ἀποζητᾶ εἰρήνη χωρίς σωτηρία!

Ἐξάλλου, τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή γιά μία «εἰρήνη» αὐτονομημένη ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Κυρίου;:

«αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν» (Α’ Θεσσαλονικεῖς 5, 2-3)!

Ὁ Θεός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά φωτίσουν τό σκότος μας!Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *