Ψήφισμα του Συλλαλητηρίου της 4ης Μαρτίου 2018 στα Προπύλαια για το Μάθημα των Θρησκευτικών

Ὅλοι ἐμεῖς πού συμμετέχουμε σήμερα στήν ἀνοικτή ἐκδήλωση τῆς 4ης Μαρτίου 2018 στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί στήν πορεία πρός τήν ἑλληνική Βουλή, μέ τό παρόν ψήφισμα διατρανώνουμε, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τή σθεναρή καί ριζική μας ἀντίθεση στή μεθοδευμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἀλλοίωση τῆς πίστεως τῶν παιδιῶν μας, μέ τήν ἐπιβολή τῶν νέων πολυθρησκειακῶν Προγραμμάτων καί Βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν.

Μέ τά νέα αὐτά πρωτόγνωρα καί ἀλλόκοτα Θρησκευτικά, ἐπιχειρεῖται ἡ μετατροπή τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας σέ πολυθρησκειακή ἀγωγή καί ἐπιβάλλεται στά παιδιά μας νά διδάσκονται, μέ ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀντορθόδοξο τρόπο, ξένες καί ἀντίθετες πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη μας θρησκεῖες καί κοσμοθεωρίες. Ὁ περίεργος καί πρωτόγνωρος αὐτός σχεδιασμός ὑλοποιεῖται μέ ἕναν μεθοδευμένο καί ὕπουλο τρόπο, ὥστε α) νά ἐξισώνoνται ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία μέ τις ποικίλες γνώσεις τῶν θρησκειῶν, μέ τό πρόσχημα τῆς γνωριμίας καί τῆς προσέγγισης τῶν ὀρθοδόξων πρός τούς ἀλλοθρήσκους μαθητές καί β) νά προσφέρεται, στή συνέχεια, αὐτό τό συνονθύλευμα στά ὀρθόδοξα παιδιά μας καί μάλιστα ὄχι πληροφοριακά, ἀλλά κατηχητικά καί βιωματικά. Ὁ στόχος τῶν νέων αὐτῶν Θρησκευτικῶν εἶναι νά ἐμβολιάσουν καί νά δηλητηριάσουν πνευματικά τά παιδιά μας τόσο μέ τόν θρησκευτικό συγκρητισμό καί τή σύγχυση πού δημιουργεῖται καθημερινά στόν ψυχικό τους κόσμο μέ τόν πολυθρησκειακό αὐτό πολτό ὅσο καί μέ τήν ἐλλειματική διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης πίστεώς μας καί τή συστηματική ὑποτίμηση, διαστρέβλωση καί περιθωριοποίησή της.

Παράλληλα, τά νέα αὐτά Θρησκευτικά παραβιάζουν τά δικαιώματά μας πού ἀπορρέουν ἀπό τό Σύνταγμα, τόν ἰσχύοντα ἐκπαιδευτικό Νόμο καί τή σχετική ἑλληνική καί διεθνῆ νομολογία πού ὁρίζουν:

α) Ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἕλληνες μαθητές, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τούς ἕλληνες μαθητές τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα, θά πρέπει νά ἀπολαμβάνουν ἰσονομία, νά διδάσκονται ἀμιγῶς τήν ὀρθόδοξη πίστη τους καί νά ἀναπτύσσουν ἀμιγῶς τή θρησκευτική τους συνείδηση, ἡ ὁποία εἶναι καί πρέπει νά παραμένει ἀπαραβίαστη, δηλαδή ὀρθόδοξη καί

β) νά τηροῦνται τά σεβαστά καί μοναδικά δικαιώματα τῶν ἑλλήνων γονέων νά ἐπιλέγο υν τόν θρησκευτικό προσανατολισμό καί τήν πίστη τῶν τέκνων τους καί νά ἔχουν τήν πρώτη καί κύρια εὐθύνη, ὡς κηδεμόνες, γιά τήν πνευματική τους καλλιέργεια.

Συντασσόμαστε μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει θέσει ὡς ὅρο ἀπαράβατο τή διατήρηση τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος καί τήν ὑποχρεωτική του διδασκαλία στήν Α/βάθμια καί Β/βάθμια ἐκπαίδευση. Ἐπίσης μέ τούς Ἱεράρχες ἐκείνους πού ἔχουν κρίνει ὡς ἀντορθόδοξα τά νέα θρησκευτικά, καθώς καί μέ τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία ἐπεσήμανε τόν ἐνυπάρχοντα θρησκευτικό συγκρητισμό στά νέα προγράμματα.

Ζητοῦμε, ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τήν ἑλληνική Βουλή καί τά ἑλληνικά πολιτικά κόμματα νά σεβαστοῦν τά δημοκρατικά καί τά θρησκευτικά μας δικαιώματα καί νά συμβάλουν μέ τίς ἐνέργειές τους:

1. Στήν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν Νέων Προγραμμάτων καί Βιβλίων τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν:

α) Ἐπειδή ἀποδομοῦν, ἀνατρέπουν καί ἀλλάζουν ἐκ βάθρων τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη, πού δώσαμε ὡς γονεῖς καί κηδεμόνες στά παιδιά μας.

β) Ἐπειδή ἐξισώνουν καί ἀναμειγνύουν, μέ ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀντορθόδοξο τρόπο, τίς χριστιανικές ἀλήθειες μέ τίς ἀντιχριστιανικές διδασκαλίες τῶν θρησκειῶν καί στή συνέχεια χορηγοῦν αὐτήν τήν πολτοποιημένη διδασκαλία στά παιδιά μας, προξενώντας τους ἀνεπανόρθωτη καί ἐπικίνδυνη θρησκευτική σύγχυση, πού τά ὁδηγεῖ στόν συγκρητισμό, στήν πανθρησκεία, στόν ἀγνωστικισμό καί ἐνδεχομένως στήν ἀθεΐα.

2. Στήν ἄμεση θεραπεία τῆς νοσηρῆς καταστάσεως πού ἔχει δημιουργηθεῖ στά σχολεῖα καί στήν κοινωνία μας τά τελευταῖα χρόνια, μέ τό διαρκῶς διογκούμενο πρόβλημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέσα ἀπό μία ὑγιῆ καί σταθερή λύση τοῦ προβλήματος πού περιλαμβάνει:

α) Τήν προσωρινή ἐπαναχορήγηση στά παιδιά μας τῶν βιβλίων πού διανέμονταν ἕως τό 2016.

β) Τήν ἄμεση συγγραφή νέων ὀρθοδόξων Προγραμμάτων καί Βιβλίων μέ τήν συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων καί εἰδικῶν Θεολόγων καί Παιδαγωγῶν ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες Ἐκπαίδευσης, πού νά ἀπηχοῦν τήν ἐκκλησιαστική διδασκαλία καί εὐσέβεια καί νά προσφέρουν στούς ὀρθόδοξους μαθητές ὀρθόδοξη χριστιανική ἀγωγή μέ τρόπο ἀνόθευτο καί μεθοδολογικά σύγχρονο.

Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)
καί τά κάτωθι Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν
Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (ΓΕΧΑ)
Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις (Π.Ο.Ε.)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
Συλλόγος «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης»
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)

Ψήφισμα του Συλλαλητηρίου της 4ης Μαρτίου 2018 στα Προπύλαια για το Μάθημα των Θρησκευτικών

Ψήφισμα του Συλλαλητηρίου της 4ης Μαρτίου 2018 στα Προπύλαια για το Μάθημα των ΘρησκευτικώνΠηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *