Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα: Γιατί Έλληνας δεν γεννιέσαι αλλα γίνεσαι, ακολουθώντας τον δρόμο της αρετής.

Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι Εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι Σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας. Μία πολύτιμη Κληρονομιά Γνώσης και Σοφίας γιά τις επερχόμενες Γενεές. Ήταν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του πρόναου και επί των στηλών περιμετρικά του Μαντείου των Δελφών. Ηταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Ιερείς και οι Επτά Σοφοί της αρχαιότητας.

Κάποιοι τα ονοματίζουν ως τις ηθικές εντολές της ελληνικής κοσμοθεωρίας, συγκριτικά με τις δέκα εντολές που σύμφωνα με τη Βίβλο, υπαγορεύτηκαν στον Μωυσή απο τον θεό…

Το Μαντείο Των Δελφών είχε έναν περισπούδαστο ρόλο στην ηθική εκπαίδευση του ελληνικού γένους με βάση τα πρότυπα του Λόγου (Σοφίας ή Αυτογνωσίας), του Μέτρου και του Ρυθμού και του Κάλλους της Απολλώνιας διδασκαλίας.

Στο αέτωμα του Ναού δέσποζαν τα τρία σπουδαιότερα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων Επισκέπτης: Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ και ανάμεσά τους, στη κορυφή, το ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε (ή ΕΙ), γιά το οποίο ο Ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη Πραγματεία (Περί τού έν Δελφοίς Ε), προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του.

Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά 2 έως 5 λέξεις αλλά μεστά σοφίας, τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας: Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πριηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος.

Η λέξη «παράγγελμα» είναι σύνθετη και εξάγεται από τις λέξεις παρά + αγγέλω που σημαίνει διαβιβάζω παραγγελία. Το ρήμα «αγγέλω» σημαίνει φέρνω αγγελία – είδηση.

 

147 Δελφικά παραγγέλματα
Αρ. Αρχαία ελληνικά Απόδοση στα νέα ελληνικά
001. Ἕπου θεῷ Ακολούθησε τον θεό
002. Νόμῳ πείθου Να πεισθείς στον νόμο
003. Θεούς σέβου Σεβάσου τους θεούς
004. Γονεῖς αἰδοῦ Σεβάσου τους γονείς σου
005. Ἡττῶ ὑπέρ δικαίου Να δεχτείς να ηττηθείς από το δίκαιο
006. Γνῶθι μαθών Αφού λάβεις γνώση, μάθε
007. Ἀκούσας νόει Αφού ακούσεις, κατανόησε
008. Σαυτόν ἴσθι Να είσαι ο εαυτός σου
009. Γαμεῖν μέλλε Σχεδίαζε να παντρευτείς
010. Καιρόν γνῶθι Μάθε τον σωστό χρόνο για την ευκαιρία σου
011. Φρόνει θνητὰ Σκέψου ως θνητός
012. Ξένος ων ἴσθι Αν είσαι ξένος, να ενεργείς όπως αναμένεται από τους ξένους
013. Ἑστίαν τίμα Τίμα το σπίτι σου
014. Άρχε σεαυτοῦ Έλεγξε τον εαυτό σου
015. Φίλοις βοήθει Βοήθα τους φίλους σου
016. Θυμοῦ κράτει Κράτα τον θυμό σου
017. Φρόνησιν άσκει Άσκησε τη φρόνησή σου
018. Πρόνοιαν τίμα Τίμα την προνοητικότητα
019. Όρκω μη χρω Μην χρησιμοποιείς όρκο
020. Φιλίαν ἀγάπα Αγάπα τη φιλία
021. Παιδείας ἀντέχου Να αντέχεις τις δυσκολίες της εκπαίδευσης
022. Δόξαν δίωκε Επιδίωξε τη δόξα
023. Σοφίαν ζήλου Ζήλευε τη σοφία
024. Καλόν εὖ λέγε Να επαινείς το καλό
025. Ψέγε μηδένα Μην ψέγεις κανένα (μην κατηγορείς κανένα)
026. Ἐπαίνει ἀρετήν Επαίνεσε την αρετή
027. Πρᾶττε δίκαια Πράξε δίκαια
028. Φίλοις εὐνόει Ευνόησε τους φίλους σου
029. Ἐχθρούς ἀμύνου Να αμύνεσαι ενάντια στους εχθρούς σου
030. Εὐγένειαν ἄσκει Εξάσκησε την ευγένεια
031. Κακίας ἀπέχου Να απέχεις από την κακία
032. Κοινός γίνου Γίνε κοινωνικός
033. Ἴδια φύλαττε Να διαφυλάττεις όσα σου ανήκουν
034. Ἀλλοτρίων ἀπέχου Να απέχεις από όσα ανήκουν σε άλλους
035. Ἄκουε πάντα Άκουγε τα πάντα
036. Εὔφημος ἴσθι Να έχεις καλή φήμη
037. Φίλῳ χαρίζου Κάνε χάρη στον φίλο σου
038. Μηδέν ἄγαν Μην κάνεις τίποτα σε υπερβολή
039. Χρόνου φείδου Να μην ξοδεύεις τον χρόνο σου
040. Ὅρα τό μέλλον Πρόβλεψε το μέλλον
041. Ὕβριν μίσει Να μισείς την ύβρη
042. Ἱκέτας αἰδοῦ Τους ικέτες σεβάσου
043. Πᾶσιν ἁρμόζου Να είσαι βολικός με όλους
044. Υἱούς παίδευε Εκπαίδευε τα παιδιά σου
045. Ἔχων χαρίζου Αν έχεις, χάριζε
046. Δόλον φοβοῦ Να φοβάσαι το δόλο
047. Εὐλόγει πάντας Μίλα καλά για όλους
048. Φιλόσοφος γίνου Γίνε φιλόσοφος
049. Ὅσια κρῖνε Κρίνε όσα είναι όσια
050. Γνούς πρᾶττε Αν γνωρίζεις, πράξε
051. Φόνου ἀπέχου Να απέχεις από φόνους (Μη φονεύεις)
052. Εὔχου δυνατά Να προσεύχεσαι για όσα είναι δυνατά
053. Σοφοῖς χρῶ Συμβουλεύσου τους σοφούς
054. Ἦθος δοκίμαζε Δοκίμαζε το ήθος
055. Λαβών ἀπόδος Αν πάρεις, δώσε
056. Ὑφορῶ μηδένα Μην υποτιμάς κανένα
057. Τέχνῃ χρῶ Χρησιμοποίησε τις ικανότητές σου
058. Ὃ μέλλεις, δός Ότι σχεδιάζεις, κάνε το
059. Εὐεργεσίας τίμα Τίμα την ευεγερσία
060. Φθόνει μηδενί Μη φθονείς κανένα
061. Φυλακῇ πρόσεχε Όταν είσαι σε επιφυλακή, πρόσεχε
062. Ἐλπίδα αἴνει Επαίνεσε την ελπίδα
063. Διαβολήν μίσει Να μισείς τη διαβολή
064. Δικαίως κτῶ Να αποκτάς δίκαια
065. Ἀγαθούς τίμα Τίμα τους αγαθούς (καλούς)
066. Κριτήν γνῶθι Γνώριζε τον κριτή
067. Γάμους κράτει Κράτα (τίμα) τον γάμο σου
068. Τύχην νόμιζε Αναγνώριζε την τύχη
069. Ἐγγύην φεῦγε Απόφευγε τις δεσμεύσεις / υποσχέσεις
070. Πᾶσι διαλέγου Nα συνδιαλέγεσαι με όλους
071. Ὁμοίοις χρῶ Κάνε παρέα μα τους ομοίους σου
072. Δαπανῶν ἄρχου Έλεγχε τις δαπάνες σου
073. Κτώμενος ἥδου Με αυτά που έχεις αποκτήσει, να ευχαριστιέσαι
074. Αἰσχύνην σέβου Να σέβεσαι την ντροπή
075. Χάριν ἐκτέλει Κάνε χάρη
076. Εὐτυχίαν εὔχου Να εύχεσαι ευτυχία
077. Τύχην στέργε Να αγαπάς την τύχη
078. Ἀκούων ὅρα Αφού ακούσεις, δες
079. Ἐργάζου κτητά Δούλεψε για να αποκτήσεις
080. Ἔριν μίσει Να μισείς την έριδα (τους τσακωμούς)
081. Ὄνειδος ἔχθαιρε Να εχθρεύεσαι το όνειδος, την ντροπή
082. Γλῶτταν ἴσχε Να υπερισχύεις της γλώσσας σου (Κράτα τη γλώσσα σου)
083. Ὕβριν ἀμύνου Να αμύνεσαι από τις ύβρεις
084. Κρῖνε δίκαια Κρίνε δίκαια
085. Χρῶ χρήμασιν Χρησιμοποίησε όσα έχεις
086. Ἀδωροδόκητος δίκαζε Δίκαζε χωρίς να δωροδοκηθείς
087. Αἰτιῶ παρόντα Κατάκρινε κάποιον μόνον αν είναι παρών
088. Λέγε εἰδώς Αν ξέρεις, λέγε
089. Βίας μή ἔχου Μην έχεις βία
090. Ἀλύπως βίου Ζήσε χωρίς λύπη
091. Ὁμίλει πρᾴως Να μιλάς με πράο τρόπο
092. Πέρας ἐπιτέλει μή ἀποδειλιῶν Φτάσε στο τέλος χωρίς να δειλιάσεις
093. Φιλοφρόνει πᾶσιν Να φιλοφρονείς όλους
094. Υἱοῖς μή καταρῶ Να μην καταριέσαι τα παιδιά σου
095. Γυναικὸς ἄρχε Να είσαι αρχηγός για τη γυναίκα σου
096. Σεαυτόν εὖ ποίει Να κάνεις καλό στον εαυτό σου
097. Εὐπροσήγορος γίνου Να είσαι ευγενικός
098. Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ Να αποκρίνεσαι (να απαντάς) εγκαίρως
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας Προσπάθησε ένδοξα
100. Πρᾶττε ἀμετανοήτως Πράττε έτσι που να μην μετανοείς
101. Ἁμαρτάνων μετανόει Αν αμαρτάνεις, να μετανοείς
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει Έλεγξε το τι κοιτά το μάτι σου
103. Βουλεύου χρόνῳ Αποφάσιζε με σύμβουλο τον χρόνο (εγκαίρως)
104. Πρᾶττε συντόμως Πράξε σύντομα
105. Φιλίαν φύλαττε Να διαφυλάττεις τη φιλία
106. Εὐγνώμων γίνου Να είσαι ευγνώμων
107. Ὁμόνοιαν δίωκε Επιδίωκε την αρμονία
108. Ἄρρητον κρύπτε Τα μυστικά κρύψε
109. Τό κρατοῦν φοβοῦ Να φοβάσαι τους έχοντες έξουσία
110. Τό συμφέρον θηρῶ Κυνήγα το συμφέρον σου
111. Καιρόν προσδέχου Να αποδέχεσαι το κατάλληλο μέτρο
112. Ἔχθρας διάλυε Διάλυε τις έχθρες
113. Γῆρας προσδέχου Αποδέξου τα γηρατειά
114. Ἐπί ῥώμῃ μή καυχῶ Όταν είσαι δυνατός μην καυχιέσαι
115. Εὐφημίαν ἄσκει Να εξασκείς την καλή φήμη
116. Ἀπέχθειαν φεῦγε Απόφευγε την απέχθεια
117. Πλούτει δικαίως Απόκτησε πλούτη με δίκαιο τρόπο
118. Δόξαν μή λεῖπε Μην εγκαταλείπεις τη δόξα
119. Κακίαν μίσει Να μισείς την κακία
120. Κινδύνευε φρονίμως Κινδύνευε φρονίμως
121. Μανθάνων μή κάμνε Μην κουράζεσαι να μαθαίνεις
122. Φειδόμενος μή λεῖπε Να μην σου λείπει η οικονομία
123. Χρησμούς θαύμαζε Θαύμαζε τους χρησμούς
124. Οὕς τρέφεις, ἀγάπα Αγάπα αυτούς που θρέφεις
125. Ἀπόντι μή μάχου Να μην αντιμάχεσαι τους απόντες
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους
127. Νεώτερον δίδασκε Δίδασκε τους νεώτερους
128. Πλούτῳ ἀπίστει Μην εμπιστεύεσαι τον πλούτο
129. Σεαυτόν αἰδοῦ Να σέβεσαι τον εαυτό σου
130. Μή ἄρχε ὑβρίζειν Μην αρχίζεις να γίνεσαι αυθάδης
131. Προγόνους στεφάνου Στεφάνωσε τους προγόνους σου
132. Θνῆσκε ὑπέρ πατρίδος Πέθανε για την πατρίδα σου
133 Τῷ βίῳ μή ἄχθου Μη βαρυγκομάς τη ζωή
134. Ἐπί νεκρῷ μή γέλα Μη γελάς για τους νεκρούς
135. Ἀτυχοῦντι συνάχθου Με όποιον ατύχησε μοιράσου το φορτίο του
136. Χαρίζου ἀβλαβῶς Χάριζε χωρίς να βλάπτεις
137. Μὴ ἐπί παντί λυποῦ Μη λυπάσαι για τα πάντα
138. Ἐξ εὐγενῶν γέννα Να δημιουργείς από καλής προέλευσης στοιχεία
139. Ἐπαγγέλλου μηδενί Μην υπόσχεσαι σε κανέναν
140. Φθιμένους μή ἀδίκει Μην αδικείς τους πεθαμένους
141. Εὖ πάσχε ὡς θνητός Να περνάς καλά σαν θνητός
142. Τύχῃ μή πίστευε Μην πιστεύεις στην τύχη
143. Παῖς ὤν κόσμιος ἴσθι Ως παιδί να είσαι ευγενικός
144. Ἡβῶν ἐγκρατής Ως νέος, να είσαι εγκρατής
145. Μέσος δίκαιος Ως μεσήλικας να είσαι δίκαιος
146. Πρεσβύτης εὔλογος Ως μεγάλος να δίνεις σωστές συμβουλές
147. Τελευτῶν ἄλυπος Όταν πεθαίνεις, να μη λυπηθείς

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν κι άλλες Ηθικές Ρήσεις και Γνωμικά μεστότατα Σοφίας, όπως τα εξής:

Καλώς πένεσθαι μάλλον, η πλουτεΐν κακώς (καλύτερα να είσαι φτωχός και δίκαιος παρά πλούσιος κι άδικος). Αντιφάνης.

Ζημίαν αίρείσθαι μάλλον η κέρδος αίσχρόν (να προτιμάς τη ζημιά πιό πολύ παρά το αισχρό κέρδος). Χίλων.

Ύπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον (μην επαινείς ποτέ τον εαυτό σου). Μένανδρος.

Ευτυχών μη ϊσθι υπερήφανος, άπορησας μη ταπεινού (όταν ευτυχήσεις να μην είσαι υπερήφανος κι όταν βρίσκεσαι σε δυσκολία να μην ταπεινώνεσαι). Κλεόβουλος και Περίανδρος.

Δόλιον άνδρα φεύγε παρ’ ολου του βίου (ν’ αποφεύγεις τον δόλιο άνθρωπο σε όλη σου τη ζωή). Μένανδρος.

Πρός κέντρα μη λάκτιζε, μη πταίσας μογης (να μην κλωτσάς τ’ αγκάθια, διότι με τα κτυπήματα μπορεί να πληγωθείς). Αισχύλος.

Βία μηδέ πράττειν (να μην κάνεις τίποτα με τη βία). Κλεόβουλος.

Τό ξίφος άμφιβαλου πρός μη φόνον άλλά ες άμυναν (να μην σύρεις το ξίφος γιά να φονεύσεις, αλλά γιά ν’ αμυνθείς). Φωκυλίδης.

Ίσχυρόν οντα, πράον είναι, οπως οί πλησίον αιδώνται μάλλον ή φοβώνται (όταν έχεις ισχύ να είσαι πράος, γιά να σε σέβονται οι άλλοι κι όχι να σε φοβούνται). Χίλων.Εικόνα απο kalliergo.gr
Πηγή: anazitiseis.gr

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *