Θέλουμε καί τήν Μακεδονία ἑλληνική;

Καί τί κάνουμε γιά αὐτό;

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ἀποσαφηνίσουμε κάτι.
Ὅταν αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα ἀναφέρονται στὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», πάντα ἐπιμένουν στὰ «ὀφέλη» ποὺ θὰ ἐπιφέρη. Αὐτὴ ἡ ἀναφορά τους ὅμως διαρκῶς ἐπαναλαμβάνεται, δίχως ὄμως νὰ μᾶς παρουσιάζουν καὶ τὰ ὀφέλη. Ἀκοῦς ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα, ποὺ ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἐκδοχὴ προέρχονται, νὰ παπαγαλίζουν ἔνα τσιτάτο, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα.
Θά μπορούσαν νά πιεσθοῦν, μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο, ὅλα αὐτά τά σούργελα καί νά μᾶς ἀπαριθμήσουν λεπτομερῶς τά ὀφέλη πού θά ἔχουμε ὡς χώρα καί ὡς λαός;
Διότι ἐὰν ἀναφέρονται μόνον στὰ προσωπικά τους ὀφέλη, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Οὔτε μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ πολλαπλασιάσουν τὰ τραπεζικά τους ἀποθέματα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐμεῖς τί κάνουμε;
Ἀναμένουμε νά μᾶς σφυρίξουν γιά νά σηκώσουμε μίαν σημαία καί νά φωνάξουμε;
Σπεύδουμε νά παρακαλέσουμε ὅλα αὐτά τά τσόλια πού, ὐποτίθεται, εἶναι ἀπό ἐμᾶς ἐκλεγμένα;
Κυκλοφοροῦμε στά κοινωνικά δίκτυα μέ ἰστορικά ὅπλα στίς «φαρέτρες» μας, πρό κειμένου νά πείσουμε τούς μισέλληνες πρακτορίσκους καί τούς ἐμμίσθους κομματάρχες γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονία μας;
Καί ἀναμένουμε νά μᾶς ἀκούσουν; Δέν ἀντιλαμβανόμεθα πώς ὅλα αὐτά τά σιχάματα ἁπλῶς ἐκτελοῦν ἐντολές πρός ὄφελος τῆς τσέπης τους, τῆς ἀντισυνταγματικῆς (καὶ παρανόμου καὶ ἐναντίου στὴν χάρτα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) ἀσυλίας τους, καθώς καί μίας ὑποσχετικῆς πού ἀφορᾶ στήν προστασία τους ἰσοβίως; Ποίας προστασίας τους ὅμως; Ἀπό ποίους; Καί βάσει ποίων ἀνθρωπίνων νόμων;

Πατριῶτες… Ἂς τὸ δοῦμε …ἀλλοιῶς.
Κάτι τυπάκια, σὰν τὸν παπαχριστόπουλο, τὴν κουντουρᾶ, τὸν κόκκαλη, τὴν μεγαλοοικονόμου, τὸν σαρίδη (ἐπισήμως), ποὺ ἔκαναν κωλοτοῦμπες, μετατρέποντας σὲ κουρελόχαρτο τὴν ψῆφο τῶν συμπατριωτῶν μας, δὲν εἶναι γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν στὸ πολιτικο-κομματικὸ στερέωμα, ἂλλὰ οὔτε καὶ στὶς κοινωνίες μας. Τὰ δέ, ὅποια, ἀνταλλάγματα ποὺ ἔλαβαν γιὰ νὰ «ἀλλάξουν στρατόπεδο», καταληκτικῶς ὀφείλουμε νὰ τοὺς φανοῦν ἀπολύτως ἄχρηστα ἔως καὶ οἱ …θηλιές τους!!!
Μόνοι τους ἐπέλεξαν αὐτὸν τὸν δρόμο, μόνοι τους πρέπει καὶ νὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους…

Ἐκτὸς λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ ἀφανισθοῦν ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως, τὰ ἐν λόγῳ τσόλια, ἀπὸ τὸ πολιτικο-κομματικὸ στερέωμα, πρέπει νὰ παύσουν ἐπὶ πλέον νὰ ἐλπίζουν τὰ ἴδια σὲ διασώσεις τους. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὸν παπαχριστόπουλο, ποὺ θὰ ἐξαφανισθῆ οὔτως ἢ ἄλλως, λόγῳ τῶν …ἐκβιασμῶν ποὺ ὑπέστη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὄλα τὰ ἄλλα νούμερα.
Νομίζω πὼς αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως ἀντιληπτὸν καὶ κατανοητόν, γιὰ ἀρχή, ἀπὸ ὄλους μας.

Τί ἐννοῶ;
Ὁπωσδήποτε δὲν θὰ ἦταν φρόνιμον νὰ μᾶς κατηγορήσουν γιὰ …ὑποκινήσεις βίας, διότι δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός μου. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ κάτι τέτοιο.
Ἀναφέρομαι ἁπλῶς στὸ πῶς ὅλα αὐτὰ τὰ τυχάρπαστα θὰ λάβουν σαφὲς μήνυμα περὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποίον θὰ ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἐξῆς μά, ἰδίως, περὶ τοῦ τὶ θὰ λάβουν κατόπιν κι αὐτῆς τῆς μεγίστης κωλοτούμπας τους. Κι αὐτὸ εἰδικῶς μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε μὲ πολλοὺς τρόπους, νυχθημερόν, ἔως νὰ ἐξαφανισθοῦν ὁριστικῶς ἀπὸ τὸ πολιτικοκομματικὸ προσκήνιον τῆς χώρας μά, ἰδίως, ἡ δική τους ἀπόσυρσις νὰ σταθῇ ἐπὶ τέλους ὠς παράδειγμα συνετισμοῦ γιὰ ὅλα τὰ ἐπόμενα καθάρματα-μέλη τῆς ἐν λόγῳ συμμορίας.

Γιὰ τὸν σταύρακα καὶ τὸν δικό του θίασο, μὰ καὶ κάθε ἄλλον θίασον ποὺ ἀπὸ τὰ ἀνύπαρκτα ὑποστηρικτικά του κοινὰ κατέληξε νὰ εἰσέλθῃ στὴν βο(υ)λή τους, μὲ ποσοστὰ τέτοια ποὺ οὐδεὶς ἀντιλαμβάνεται, ἂς θυμηθοῦμε…

Μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἔγινε ξανὰ συγκέντρωση, στὴ πλατεία Ἀλεξάνδρας στὸν Πειραιὰ αὐτὴ τὴν φορά. Ξανὰ πῆγα, ξανὰ μέτρησα. Αυτή τὴν φορὰ ἦσαν κοντὰ στοὺς 160, οἱ πιὸ πολλὲς φάτσες ἴδιες μὲ αὐτοὺς τῆς συγκεντρώσεως τῆς Δραπετσώνος.

Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ λοιπὸν εἶχα τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῶν συγκεντρώσεων τοῦ Ποταμιοῦ, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶχα τὴν προβολή του ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, καὶ σκεφτόμουν: τί διάολο γίνεται ἐδῶ; Τόση προβολὴ γιά τόσους λίγους σέ βασικὲς συγκεντρώσεις;

Τὴν ἀπάντησή μου τὴν ἔδωσε τὸ ἀποτέλεσμα. 6,60% παρακαλῶ

Θρασιμιῶν πραγματικοὶ ῥόλοι

Ἐννοεῖται πὼς τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἐμφανίσουν πολλὲς ἐκδοχὲς τοῦ κάθε σταύρακα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …πείσουν γιὰ τὶς «ἐκλογικές μας ἐπιλογές». Δὲν μασσᾶμε.
Ἡ δική μας ἀποστασιοποίησις ἀπὸ τὰ σχέδιά τους καταῤῥίπτει ἐκ τῶν πραγμάτων τὰ σχέδιά τους. Ὅσο ἐμεῖς δὲν νομιμοποιοῦμε τοὺς προγραμματισμούς τους, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα ὁδεύουμε.

Ὅσο γιὰ τὸν λεβένταγα, ποὺ εἶδε …φῶς καὶ εἰσῆλθε σὲ μίαν βο(υ)λὴ ἀπὸ τὸ πουθενά, ἐνᾦ καὶ πάλι ἄρχισε νὰ κατηγορῇ τοὺς μητσοτακοβενιζελικοὺς συντρόφους του γιὰ τὶς μὴ ἐνέργειές τους καὶ τὴν μὴ πρότασιν μομφῆς…

…ἂς θυμηθοῦμε πὼς κι αὐτὸς ἀπὸ τὴν αὐτὴν …μήτρα προέρχεται.
Ἄλλως τέ… Ὁ ἴδιος τί κάνει; Γιατί δέν κτυπιέται πρό κειμένου νά συνεργασθῇ μέ 50 συναδέλφους του, ἀπό τό ἄνδρον τῆς ἀνομίας, πρό κειμένου νά κατατεθῇ αὐτή ἡ πρότασις μομφῆς;
Τί στό καλό; Δέν ὑπάρχουν μέσα στήν συμμορία τῶν 300 τοὐλάχιστον πενῆντα πρόσωπα πού νά ἔχουν ἐντολές (ἀπὸ τὶς δικές τους …γραμμὲς ἐξαρτήσεως), νά τό παίξουν …μπατριῶτες;
Σοβαρά;
Ἤ μήπως τελικῶς εἶναι ἅπαντες στό κόλπο γιά νά παραδοθῇ τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἔτσι, δίχως τουφεκιά καί κατόπιν τούτου νά μυξοκλαίγονται ἅπαντες γιά ὄλα αὐτά πού «δέν μποροῦσαν νά κάνουν»;

Ὅσο ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα παραμένουν ἐκεῖ μέσα…
Ὅσο κάποιο κόμμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως δὲν παραιτεῖται σύσσωμον…
Ὅσο δὲν κατατίθεται πρότασις μομφῆς κατὰ τοῦ θιάσου ποὺ τὸ παίζει κυβέρνησις…
…παραμένουν ἅπαντες συνεργοὶ στὸ κατὰ τῆς Πατρίδος ἔγκλημα.

Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τῶν κορώνων τους καὶ τῶν παραστάσεών τους καὶ τῶν δηλώσεών τους, ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ ἀπαιτήσουμε τὰ ἐλάχιστα δυνατὰ ἔργα ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ τσόλια. Ὄχι διότι θὰ ἀλλάξη κάτι στὴν γνώμη μας πρὸς αὐτά, ἢ στὸν χαρακτῆρα τους ἢ στὸ ἦθος τους, ἀλλὰ διότι, τοὐλάχιστον ἐπισήμως, ὀφείλουν νὰ ἀποδείξουν πὼς ὁ μισθός τους, ποὺ πληρώνεται σταθερῶς ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν εἶναι γιὰ τὸ θεαθῆναι καὶ ὀφείλει νὰ ὐπηρετῇ ἐμᾶς κι ὄχι τὰ ἀλλότρια ἀφεντικά τους κάθε τους πρᾶξις.
Δὲν θὰ τοὺς στείλουμε λοιπὸν ἀπλῶς στὰ σπίτια τους, ἀλλὰ ὀφείλουμε πλέον νὰ τοὺς διδάξουμε, μὲ τὰ δικά μας ἔργα, τὸ ἀναγκαῖον, διαρκῶς, κάθε στιγμή, σὲ κάθε ἐκδοχή, μὲ ὄλους τοὺς τρόπους καὶ ὁπουδήποτε πὼς ἐπὶ τέλους, γιὰ ἀρχή, ὀφείλουν νὰ σέβονται τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τὸ δείχνουν…
Κι αὐτὸ δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ λόγια ἀλλὰ μὲ ἔργα.

Τί ἔργα;
Δὲν ξέρω… Φαντασία ἔχουμε… Πόδια ἔχουμε… Χέρια ἔχουμε… Ἂς ξεκινήσουμε ἐπὶ τέλους μόνοι μας γιὰ νὰ …μεγαλουργήσουμε ἐξαφανίζοντάς τους. Ὁ καθεὶς μόνος του καί, ὄταν ἀπαιτεῖται καὶ μποροῦμε, ὅλοι μαζύ…!!!

ΦιλονόηΠηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *